Søg på Ilisimatusarfik

Sprog, Litteratur & Medier

Har du en interesse for det grønlandske sprog, og kunne du godt tænke dig at arbejde med sprog, litteratur og / eller medierne?

Med uddannelsen Sprog, Litteratur & Medier tilegner du dig viden om sprogets struktur og sprogets betydning for et lands kulturelle egenart. Ligesom sprog har stor betydning, har litteratur og medier også stor betydning for hvordan nyheder, debat og kultur formidles.

Når du studerer Sprog, Litteratur & Medier, bevæger du dig derfor i centrum af kulturen - og du lærer at have fingeren på pulsen på nogle af samfundets vigtigste områder.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3 år at blive bachelor i Sprog, Litteratur & Medier og yderligere 2 år at blive kandidat. 

Man kan også vælge en gymnasielæreruddannelse med Sprog, Litteratur & Medier som hovedfag på 3 1/2 år eller som bifag på 1 1/2 år.

Sprog er det basale værktøj i al kommunikation. Du kommer igennem grundlæggende fag som syntaks, morfologi, semantik, fonetik, sproghistorie og dialekter. Du lærer almen sprogteori med særligt fokus på grønlandsk. Men sprog er ikke bare grammatik - vi studerer også sprogets rolle i samfundet og ser hvordan sprog både kan forbinde og skille mennesker ad.

Litteraturen er det, der skaber et folks identitet og fællesskab. Du lærer om mundtlig fortælletradition, tidlig og nyere grønlandsk litteratur, international litteratur - og selvfølgelig litteraturteori og litteraturanalyse. 

Medierne binder et folk sammen lokalt, men giver samtidig udsyn globalt. Inden for medievidenskab får du indblik i kommunikationsformer på internettet, i grønlandske medier: radio, tv og aviser - før og nu - og du lærer at analysere film og billeder.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemestret 2022. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

De to første år læses efter ”svikmølle-princippet”: det ene af de to grundlæggende år er koncentreret om litteratur (’litteratur-år’), det andet om sprog ('sprog- og medieår’). De to år veksler indbyrdes, således at nogle studerende kommer til at starte med ’litteraturåret’ og andre med ’sprog- og medieåret’.

 

Sprog & medieår
Fonetik & ortografi ( 5 ECTS )

Den studerende skal:

 • have kendskab til elementær fonetik og fonologi, såvel alment som især grønlandsk, herunder kunne lave en grov fonetisk transskription af en grønlandsk tekst
 • have kendskab til forskellige principper for forholdet mellem lyd og skrift
 • kunne gøre rede for forholdet mellem lyd og skrift i hhv. den gamle og den nye grønlandske retskrivning

Medievidenskab I ( 7,5 ECTS )

Den studerende skal:

 • have tilegnet sig et begrebsapparat i medieanalysens grundlæggende positioner og principper
 • kunne forholde sig analytisk til en række forskellige mediediskurser, medieprodukter og - genrer - som fx reklamer, billeder, radio, tv og film

Morfologi I ( 10 ECTS )

Den studerende skal:

 • kunne foretage en elementær morfologisk segmentering af grønlandske ord
 • kunne gøre rede for de relevante morfofonemiske variationer
 • have elementært kendskab til morfologiske begreber, principper for orddannelse, samt
 • morfologisk sprogtypologi

Syntaks I ( 7,5 ECTS )

Den studerende skal:

 • kunne lave en elementær syntaktisk analyse fra de største syntaktiske enheder via en syntagmeanalyse til analysen af det enkelte ord
 • med udgangspunkt i et givent ords ordklasse og evt. fleksion kunne gøre rede for, hvorledes ordet syntaktisk indgår i konteksten
 • vise et elementært kendskab til de afgrænsnings- og beskrivelsestekniske problemer i forbindelse med grønlandsk syntaks
 • vise et overblik over endnu mangelfuldt beskrevne emner i grønlandsk syntaks
 • akal kunne inddrage semantiske, tekstlingvistiske og pragmatiske aspekter

Som uddannet kandidat i Sprog, Litteratur & Medier kan du komme til at arbejde med:

 • Undervisning på gymnasie- og seminarieuddannelserne
 • Sprogsekretariatet
 • Den offentlige forvaltning
 • Forlag og andre kulturinstitutioner
 • Radio & TV
 • Undervisning & forskning ved højere læreanstalter

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Annemette Hejlsted
Afdelingsleder, lektor, mag.art., ph.d.
Institut for Kultur, Sprog & Historie
Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Lokale: D147
Mobil: +299 24 25 75
E-mail: annhe@uni.gl