Søg på Ilisimatusarfik

Sprog, Litteratur & Medier

Har du en interesse for det grønlandske sprog, og kunne du godt tænke dig at arbejde med sprog, litteratur og / eller medierne?

Med uddannelsen Sprog, Litteratur & Medier tilegner du dig viden om sprogets struktur og sprogets betydning for et lands kulturelle egenart. Ligesom sprog har stor betydning, har litteratur og medier også stor betydning for hvordan nyheder, debat og kultur formidles.

Når du studerer Sprog, Litteratur & Medier, bevæger du dig derfor i centrum af kulturen - og du lærer at have fingeren på pulsen på nogle af samfundets vigtigste områder.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3 år at blive bachelor i Sprog, Litteratur & Medier og yderligere 2 år at blive kandidat. 

Man kan også vælge en gymnasielæreruddannelse med Sprog, Litteratur & Medier som hovedfag på 3 1/2 år eller som bifag på 1 1/2 år.

Sprog er det basale værktøj i al kommunikation. Du kommer igennem grundlæggende fag som syntaks, morfologi, semantik, fonetik, sproghistorie og dialekter. Du lærer almen sprogteori med særligt fokus på grønlandsk. Men sprog er ikke bare grammatik - vi studerer også sprogets rolle i samfundet og ser hvordan sprog både kan forbinde og skille mennesker ad.

Litteraturen er det, der skaber et folks identitet og fællesskab. Du lærer om mundtlig fortælletradition, tidlig og nyere grønlandsk litteratur, international litteratur - og selvfølgelig litteraturteori og litteraturanalyse. 

Medierne binder et folk sammen lokalt, men giver samtidig udsyn globalt. Inden for medievidenskab får du indblik i kommunikationsformer på internettet, i grønlandske medier: radio, tv og aviser - før og nu - og du lærer at analysere film og billeder.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårsemestret 2021. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

De to første år læses efter ”svikmølle-princippet”: det ene af de to grundlæggende år er koncentreret om litteratur (’litteratur-år’), det andet om sprog ('sprog- og medieår’). De to år veksler indbyrdes, således at nogle studerende kommer til at starte med ’litteraturåret’ og andre med ’sprog- og medieåret’.

 

Sprog & medieår
Medievidenskab II ( 7,5 ECTS )

Den studerende skal:

 • i løbet af kurset have bygget videre på de medieanalytiske positioner og principper, som blev kortlagt på kursus i Medievidenskab I
 • have kendskab til centrale medieteorier og – metoder samt deres analytiske anvendelighed
 • have kendskab til forskellige former for repræsentation inden for audiovisuelle medier
 • kunne analysere det narrative element i disse genrer, men skal også kunne forholde sig til de forskellige genrers og mediers placering historisk og i den nuværende kultur

Morfologi II ( 7,5 ECTS )

Morfologi I forudsættes.

Eksaminanden skal:

 • kunne foretage en morfologisk segmentering og analyse af grønlandske ord
 • kunne gøre rede for morfofonemiske variationer
 • have kendskab til almene morfologiske begreber, analyser og problemstillinger
 • kunne fremlægge et morfologisk problem og belægge det med eksempler
 • kunne inddrage semantiske og pragmatiske aspekter
 • kunne inddrage sproghistoriske aspekter

Sproghistorie & dialekter ( 5 ECTS )

Eksaminanden skal:

 • have kendskab til diakron sprogvidenskab (principperne for sprogforandring og opstilling af sprogfamilier)
 • have kendskab til både traditionel og sociolingvistisk dialektologi
 • have et oversigtligt kendskab til den eskimoiske sprogfamilie og det grønlandske sprogs placering heri
 • kunne karakterisere hoveddialekterne og de vigtigste underdialekter i Grønland

Syntaks II ( 10 ECTS )

Syntaks I forudsættes.

Den studerende skal:

 • kunne lave en syntaktisk analyse fra de største syntaktiske enheder via en syntagmeanalyse til analysen af det enkelte ord af en kompleks grønlandsk tekst
 • med udgangspunkt i et givent ords ordklasse og evt. fleksion kunne gøre rede for, hvorledes ordet syntaktisk indgår i konteksten i en kompleks grønlandsk tekst
 • selv kunne disponere og fremlægge analyser af hele perioder
 • vise et kendskab til de afgrænsnings- og beskrivelsestekniske problemer i forbindelse med grønlandsk syntaks
 • vise et overblik over endnu mangelfuldt beskrevne emner i grønlandsk syntaks
 • demonstrere et kendskab til, hvorledes grønlandsk syntaks' strukturer og problemstillinger har ligheder med syntaktiske strukturer og problemstillinger i andre sprog
 • kunne fremlægge et syntaktisk problem og belægge det med eksempler
 • vise solidt kendskab til tekstlingvistik
 • kunne inddrage semantiske, tekstlingvistiske og pragmatiske aspekter

Bachelorsemester
Emnefag ( 10 ECTS )

Emnet kan være litterært, lingvistisk, inden for medier eller evt. tværfagligt.

Se mere information i studieordningen (fra side 33)

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Emnet for bacheloropgave aftales mellem den studerende og dennes vejleder.

Emnet skal afgrænses således, at det samlede arbejde med opgaven kan gennemføres indenfor en tidsramme svarende til 1/3 årsværk.

Kandidatuddannelsen
Emnefag ( 90 ECTS )

Der skal vælges emnefag for i alt 90 ECTS.

Emnet kan være litterært, lingvistisk, inden for medier eller evt. tværfagligt.

Se venligst Studieordningen for information (fra side 13)

Speciale ( 30 ECTS )

Emnet for specialet aftales mellem den studerende og dennes specialevejleder.

Specialeemnet skal afgrænses således, at det samlede specialearbejde kan gennemføres indenfor en tidsramme svarende til 2 årsværk.

Som uddannet kandidat i Sprog, Litteratur & Medier kan du komme til at arbejde med:

 • Undervisning på gymnasie- og seminarieuddannelserne
 • Sprogsekretariatet
 • Den offentlige forvaltning
 • Forlag og andre kulturinstitutioner
 • Radio & TV
 • Undervisning & forskning ved højere læreanstalter

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Birgit Kleist Pedersen
Afdelingsleder, lektor
Institut for Kultur, Sprog & Historie
Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Lokale: D127
Telefon: +299 38 56 75
E-mail: bipe@uni.gl
Ansøgningsfrist 01.03.2021
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Brochure Studieordning (BA) Studieordning (KA) Studievejledning