Socialrådgiver

Socialrådgiver

Har du en interesse for socialt arbejde - og vil du gerne være med til at gøre en forskel for borgere i det grønlandske samfund, som har brug for professionel social hjælp?

Socialrådgiveruddannelsen er en bred samfundsvidenskabelig uddannelse, hvor du uddannes inden for fire fagområder: socialt arbejde, samfundsfag, psykologi og jura.

Formålet med uddannelsen er at uddanne socialrådgivere, som er i stand til at forebygge og afhjælpe sociale problemer i dagens samfund.

Socialrådgiveruddannelsen er en uddannelse, hvor du kan blive udfordret personligt og kommer i kontakt med andre mennesker.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3½ år at blive bachelor i socialt arbejde. 

Studiet er bygget op af moduler, og studieformen er en kombination af holdundervisning, gruppeøvelser, selvstudium, projektarbejde og en uddannelsespraktik.

Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk - men også på grønlandsk hvis læreren er tosproget. 

Der benyttes grønlandsk, dansk og engelsk litteratur.

Praktikken ligger på 4. semester og varer 16 uger, hvor du kan søge om praktikophold ved sociale institutioner i Grønland, eller et af de andre lande i Norden. 

Der er endnu ikke mulighed for at videreuddanne sig i Grønland - men vi arbejder på at udvikle videreuddannelsesmuligheder. Ilisimatusarfik samarbejder derfor med Aalborg Universitet vedrørende en kandidatuddannelse i Socialt Arbejde.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemesteret 2018. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Indføring i socialt arbejde etc. ( 20 ECTS )

Der undervises i forholdet mellem ret og samfund, det juridiske systems opbygning, retskildelære samt juridisk informationssøgning.

De studerende introduceres til grundlæggende sociologiske og socialpolitiske begreber, samt forskellige definitioner af sociale problemer.

Der introduceres til psykologi bredt. 

Studieteknik etc. ( 5 ECTS )

Modulet indeholder præsentation af studietekniske metoder, normer for akademisk skrivning samt skriftlige præsentationsformer, herunder:

 • planlægningsmodeller
 • notatteknik
 • studietekniske metoder
 • informationssøgning og – bearbejdning
 • videnskabelige teksters tilblivelse og anvendelse
 • form- og strukturkrav til forskellige skriftlige præsentationsformer rapportskrivning

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund i modulet vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Offentlig sektor, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer.

 • Offentlig sektor omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret
 • Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område
 • Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed

Kurset kører over to semestre

3. semester
Socialt arbejde med børn etc. ( 15 ECTS )

Der undervises i udviklingspsykologi, identitetsudvikling, socialisering samt børns levevilkår. Endvidere fokuseres på samfundsmæssige, sociale og psykosociale årsagssammenhænge og fremtrædelsesformer. Emner som social arv, mønsterbrydere, seksuelle krænkelser, fysisk og psykisk vold og omsorgssvigt, indgår i modulet. De studerende introduceres til tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, udarbejdelse af handleplaner og systematisk sagsarbejde. Kommunikation som metode i arbejdet med børn, unge og forældre gennemgås og trænes.

I jura undervises der i personret herunder reglerne om umyndighed, forældremyndighed og adoption, samt dele af socialretten, og der vil være undervisning i børn- og ungelovgivningen – og de sociale regelsæt, der relaterer sig til børn og ungeområdet.

Videnskabsteori ( 5 ECTS )

Modulet fokuserer på videnskabsteori i et socialfagligt perspektiv.

Der forekommer undervisning i etiske og kulturelle aspekter.

De organisatoriske rammer etc. ( 10 ECTS )

Der undervises i den offentlige sektors politiske, administrative og organisatoriske opbygning, samt i rammebetingelser, kommunal økonomi og beslutningsprocesser. Forvaltningsret, myndighedsudøvelse, sagsbehandling, visitation og god forvaltningsskik er centrale elementer i undervisningen. Regler om tavshedspligt i forhold til underretningspligten indgår i dette modul under jura.

Der er ligeledes fokus på socialrådgiverens rolle og funktioner, det kollegiale, tværfaglige samarbejde og konflikthåndtering.

Modulet slutter af med, at de studerende forberedes til praktikken.

5. semester
Forebyggelse og metoder i socialt udsatte grupper ( 20 ECTS )

Der undervises i forskellige typer af udsathed på gruppeniveau eksempelvis hjemløse, misbrugere af alkohol, hash og ludomani, seksuelt krænkede og voldsramte, fysisk og psykisk handicappede, kriminelle, demente samt dobbelt diagnosticerede.

De studerende undervises i forskellige typer af forebyggende og behandlende indsatser i forhold til individer, familier, udsatte grupper og lokalsamfund.

Metode ( 10 ECTS )

Modulets indhold:

 • projektdesign og –proces
 • vidensprocesser som: induktion, deduktion mv.
 • introduktion til kvalitative metoder og kvantitative metoder
 • metoderne afprøves i forhold til samfundsfaglige problemstillinger

7. semester
Bachelorprojekt ( 30 ECTS )

Bachelorprojektet kan foregå individuelt eller i en projektgruppe af maksimum 4 deltagere. I alle tilfælde forudsættes det, at den studerende kan arbejde selvstændigt.

Den studerende skal begrunde, at projektet bidrager til en kvalificering indenfor socialt arbejde.

Projektet skal indkredses med teorier, modeller, metoder og begreber, at socialt arbejde har basis i viden fra forskellige fag samt at socialt arbejde kun kan anskueliggøres meningsfyldt i en bestemt kontekst.

I projektet skal der indgå et problemfelt, hvor der kort præsenteres en metodisk tilgang til empiriindsamling. 

Der er stor mangel på socialrådgivere i Grønland.

Du vil derfor have gode muligheder for at søge arbejde som socialrådgiver inden for:  

 • Det offentlige - herunder selvstyret, kommunerne
 • Kriminalforsorgen 
 • Sygehusvæsenet
 • .. eller i private sociale institutioner og interesseorganisationer

Kursusafdelingen på Afdeling for Sociale Forhold tilbyder efteruddannelsen Decentral Socialrådgiveruddannelse.

For yderligere oplysninger - kontakt venligst:

Sara Abelsen 

Koordinator i kursusafdelingen
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Sociale Forhold
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Lokale: D227
Telefon: +299 38 56 86
E-mail: saab@uni.gl

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Kevin Perry
Afdelingsleder, lektor
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Sociale Forhold
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Lokale: D251
Telefon: +299 38 56 49
E-mail: perry@uni.gl
Socialvidenskab

Brug litteraturdatabasen til socialvidenskab

Direkte link