Søg på Ilisimatusarfik

Socialrådgiver

Har du en interesse for socialt arbejde - og vil du gerne være med til at gøre en forskel for borgere i det grønlandske samfund, som har brug for professionel social hjælp?

Socialrådgiveruddannelsen er en bred bacheloruddannelse, hvor du uddannes inden for fire fagområder: socialt arbejde, samfundsfag, psykologi og jura.

Formålet med uddannelsen er at uddanne socialrådgivere, som er i stand til at forebygge og afhjælpe sociale problemer i dagens samfund.

Socialrådgiveruddannelsen er en uddannelse, hvor du kan blive udfordret personligt og kommer i kontakt med andre mennesker.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3½ år at blive bachelor i socialt arbejde. 

Studiet er bygget op af moduler, og studieformen er en kombination af holdundervisning, gruppeøvelser, selvstudium, projektarbejde og en uddannelsespraktik.

Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk - men også på grønlandsk hvis læreren er tosproget. 

Der benyttes grønlandsk, dansk og engelsk litteratur.

Praktikken ligger på 4. semester og varer 16 uger, hvor du kan søge om praktikophold ved sociale institutioner i Grønland, eller et af de andre lande i Norden. 

Der er endnu ikke mulighed for at videreuddanne sig i Grønland - men vi arbejder på at udvikle videreuddannelsesmuligheder. Ilisimatusarfik samarbejder derfor med Aalborg Universitet vedrørende en kandidatuddannelse i Socialt Arbejde.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Indføring i socialt arbejde etc. ( 20 ECTS )

Der undervises i forholdet mellem ret og samfund, det juridiske systems opbygning, retskildelære samt juridisk informationssøgning.

De studerende introduceres til grundlæggende sociologiske og socialpolitiske begreber, samt forskellige definitioner af sociale problemer.

Der introduceres til psykologi bredt. 

Metodebasis & projektdesign ( 5 ECTS )

Fokus ligger på at introducere til projektarbejdsformen og samfundsvidenskabelig metode.

Kurset eksamineres sammen med kurset Moderne grønlandske samfundsforhold.

Kurset samlæses med Samfundsvidenskab.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Indholdet ligger på beskrivelse og analyse af det moderne grønlandske samfund med udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der operer med elementerne offentlig sektor, markedet og det civile samfund.

Kurset eksamineres sammen med kurset Metodebasis & projektdesign.

Kurset samlæses med Samfundsvidenskab.

2. semester
Social ulighed og udsathed i forhold til arbejdsmarkedet ( 15 ECTS )

At introducere til begreberne social ulighed og udsathed på individ- og gruppeniveau med henblik på at identificere, analysere, vurdere målgruppers problemstillinger, som grundlag for iværksættelse af socialfaglige indsatser.

Forvaltningslære ( 10 ECTS )

Fagets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

3. semester
Socialt arbejde med børn etc. ( 15 ECTS )

Der undervises i udviklingspsykologi, identitetsudvikling, socialisering samt børns levevilkår. Endvidere fokuseres på samfundsmæssige, sociale og psykosociale årsagssammenhænge og fremtrædelsesformer. Emner som social arv, mønsterbrydere, seksuelle krænkelser, fysisk og psykisk vold og omsorgssvigt, indgår i modulet. De studerende introduceres til tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, udarbejdelse af handleplaner og systematisk sagsarbejde. Kommunikation som metode i arbejdet med børn, unge og forældre gennemgås og trænes.

I jura undervises der i personret herunder reglerne om umyndighed, forældremyndighed og adoption, samt dele af socialretten, og der vil være undervisning i børn- og ungelovgivningen – og de sociale regelsæt, der relaterer sig til børn og ungeområdet.

Videnskabsteori ( 5 ECTS )

Modulet fokuserer på videnskabsteori i et socialfagligt perspektiv.

Der forekommer undervisning i etiske og kulturelle aspekter.

De organisatoriske rammer etc. ( 10 ECTS )

Der undervises i den offentlige sektors politiske, administrative og organisatoriske opbygning, samt i rammebetingelser, kommunal økonomi og beslutningsprocesser. Forvaltningsret, myndighedsudøvelse, sagsbehandling, visitation og god forvaltningsskik er centrale elementer i undervisningen. Regler om tavshedspligt i forhold til underretningspligten indgår i dette modul under jura.

Der er ligeledes fokus på socialrådgiverens rolle og funktioner, det kollegiale, tværfaglige samarbejde og konflikthåndtering.

Modulet slutter af med, at de studerende forberedes til praktikken.

4. semester
Praktikophold ( 30 ECTS )

Den studerende skal kunne omsætte teoretisk viden til praksis gennem praktikken. Praktikken afvikles i en institution indenfor det sociale område, hvor der udføres relevante opgaver og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning.

5. semester
Forebyggelse og metoder i socialt udsatte grupper ( 20 ECTS )

Der undervises i forskellige typer af udsathed på gruppeniveau eksempelvis hjemløse, misbrugere af alkohol, hash og ludomani, seksuelt krænkede og voldsramte, fysisk og psykisk handicappede, kriminelle, demente samt dobbelt diagnosticerede.

De studerende undervises i forskellige typer af forebyggende og behandlende indsatser i forhold til individer, familier, udsatte grupper og lokalsamfund.

Metode ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er at indføre den studerende i videnskabelig metode. På kurset introduceres de mest udbredte metoder i relation til forskningsdesign og projektarbejde.

Dette kursus samlæses med andre uddannelser.

6. semester
Udvikling af socialt arbejde i et arktisk perspektiv ( 20 ECTS )

Formålet med modulet er, at de studerende opnår viden om socialt arbejde i et internationalt og arktisk perspektiv. Der er fokus på Arktis for at de studerende kan lære af andre arktiske nationer, der har sammenlignelige geografiske såvel som sociale udfordringer.

Modulet er en central del af et semester med et internationalt fokus på socialt arbejde. Heri indgår et obligatorisk studieophold ved et internationalt universitet. Universitetet skal have en tilsvarende socialrådgiveruddannelse.

Valgfag ( 10 ECTS )

Formålet er, at den studerende ud fra en selvvalgt og afgrænset målgruppe kan fordybe sig i og udbygge sin viden og færdigheder i forhold til eksempelvis arbejdsmarkedsforhold, børn, unge og familier, udsatte grupper herunder handicappede og ældre.

7. semester
Bachelorprojekt ( 30 ECTS )

Bachelorprojektet kan foregå individuelt eller i en projektgruppe af maksimum 4 deltagere. I alle tilfælde forudsættes det, at den studerende kan arbejde selvstændigt.

Den studerende skal begrunde, at projektet bidrager til en kvalificering indenfor socialt arbejde.

Projektet skal indkredses med teorier, modeller, metoder og begreber, at socialt arbejde har basis i viden fra forskellige fag samt at socialt arbejde kun kan anskueliggøres meningsfyldt i en bestemt kontekst.

I projektet skal der indgå et problemfelt, hvor der kort præsenteres en metodisk tilgang til empiriindsamling. 

Der er stor mangel på socialrådgivere i Grønland.

Du vil derfor have gode muligheder for at søge arbejde som socialrådgiver inden for:

  • Det offentlige - herunder Selvstyret & kommunerne
  • Kriminalforsorgen
  • Sygehusvæsenet
  • Private sociale institutioner og interesseorganisationer

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Sara Abelsen

Afdelingsleder, professionsfaglærer i socialt arbejde & koordinator i kursusafdelingen
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Socialt Arbejde
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Lokale: D227
Telefon: +299 38 56 86
E-mail: saab@uni.gl
Ansøgningsfrist 01.03.2023
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Brochure Studieordning Praktikmappe Studievejledning