Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskab

Har du interesse for grønlandske, arktiske og internationale samfundsforhold, og vil du arbejde med udvikling af offentlige og private organisationer og virksomheder?

Uddannelsen er bredt funderet og dækker vigtige samfundsvidenskabelige fagområder som politologi, sociologi og økonomi - så du bliver i stand til at danne dig en samlet opfattelse af de opgaver, som f.eks. en offentlig forvaltning løser.

Du vil få viden og redskaber til at kunne bidrage til at forme fremtidens organisationer og virksomheder. Hele uddannelsen tager udgangspunkt i grønlandske, arktiske og internationale forhold.

Uddannelsen består af en bachelorgrad (3 år) og en kandidatgrad (2 år).

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3 år at blive bachelor i samfundsvidenskab og yderligere 2 år at blive kandidat.

Blandt de 4 centrale fagområder beskæftiger politologi sig med samfundets organisering, det politiske system og demokrati. 

Sociologi omhandler relationer, konflikter og samarbejde mellem mennesker og grupper af personer. 

Økonomi behandler Grønlands økonomi og økonomiske politik. Mens du i jura studerer lovgivningen og dens anvendelse.

Disse fag kræver både færdigheder og baggrundsviden. 

Derfor indgår redskabsfag som samfundsbeskrivelse, metode og statistik i studiet.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemesteret 2018. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

Valgfag / elective courses
International human rights law & the rights of indigenous peoples ( 10 ECTS )

This course can be taken at both bachelor level (5 ECTS) and master level (10 ECTS).

This course introduces students to the international law on human rights and the rights of indigenous peoples. Students learn about the processes for protection of human rights and indigenous rights as well as the substantive norms that States have agreed. The following topics are covered: the evolution of human rights in the Post WWII era; the core international human rights treaties; the UN human rights treaty monitoring systems; regional systems for human rights protection with emphasis on the European Convention on Human Rights; the non-discrimination principle in international human rights law; the justifications for the collective rights of indigenous peoples; the core substantive rights of indigenous peoples; state responsibility for human rights violations; and remedies for alleged violations. 

This course is taught in English.

Download course information

Grønlandsk udenrigspolitik ( 10 ECTS )

Faget kombinerer samfundsvidenskabelige og praktiske perspektiver på et emne, der formelt, de jure ikke eksisterer: grønlandsk udenrigspolitik. Ifølge §19 i den danske grundlov kan udenrigspolitikken ikke hjemtages inden for Rigsfælleskabets rammer, men ikke desto mindre har Grønland siden især 1970’erne gennemgået en – på mange måder unik – para-diplomatisk udvikling med en praktiseret udenrigspolitik og udtalte udenrigspolitiske ambitioner. Dette skal også ses i lyset af bl.a. hjemmestyrelovens og selvstyrelovens bestemmelser om udenrigsanliggender, som er forankret først og fremmest i lovgivning, men også i historiske omstændigheder, politik og praksis. Faget giver en introduktion til historiske og aktuelle udviklinger, muligheder og udfordringer, herunder Grønlands farvel til EF (EU) samt analyserer Grønlands internationale ageren, diplomatiske dynamikker og forhandlinger ift. især EU/OLT, Nordatlanten og Arktis. 

Det forventes, at de studerende deltager i en 2-dages konference i uge 42 samt arbejder selvstændigt med en specifik problemstilling inden for rammerne af fagets empiriske emner og problemstillinger.   

Faget starter med et par introducerende lektioner, hvor de forfatningsretlige, folkeretlige og forvaltningsmæssige aspekter gennemgås samt giver en historisk introduktion til Grønlands EU-relationer og vigtigheden af den historiske kontekst i udviklingen siden Grøxit i 1980erne. Herefter deltager holdet i en 2-dages konference om Grønland-EU relationer. Herfra behandles forskellige fora (fx OCTA, Arktisk Råd, Nordisk Ministerråd og Vestnordisk Råd mm.) og internationale relationer hvori Grønland indgår samt de teoretiske og analytiske implikationer den grønlandske case rejser af udenrigspolitik, para-diplomati og international politik, økonomi og forvaltning.

Download kursusbeskrivelse

Comparative methods ( 10 ECTS )

This course will give the students basic knowledge in comparative methods. We will go through the logic of comparative methods and apply the technique(s) in the assignments. The introduction will give the students a basis of knowledge of what comparative politics and comparative methods are. The variable thinking will be taught as this can be used for various research problems. The course is focused on the qualitative comparative methods, such as, John Stuart Mill's Most Different Systems Design (MDSD) or Method of Agreement and Most Similar Systems Design (MSSD) or Method of Difference, Qualitative Comparative Analysis (QCA) based on Boolean algebra and Fuzzy-Set based on set-theory. The course will give an insight in the usefulness of these techniques as well as their challenges and limitations. We will also test some software programs which are free of charge within this course. The students will learn the techniques by using them in their assignments throughout the course.

This course is taught in English.

Download course information

1. år
Micro economics ( 10 ECTS )

The purpose of this course is to introduce micro economic theory, so the student can understand and apply the theory to make decisions about a company's development and daily operations.

Students are also taught propedeutic mathematics.

This course is taught in English.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende indblik i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling og virke.

Hovedvægten lægges på en beskrivelse og analyse af samfundet i Grønland, dets befolkning, erhverv og institutioner og udviklingen på disse områder siden 1950.

Sociologi ( 15 ECTS )

Formålet med første del af faget er at give de studerende et bredt kendskab til sociologisk teori og metode samt færdigheder i at anvende teorier og metoder på sociologiske problemstillinger. Fagets anden del er anvendelsesorienteret og knyttet til separate temaer som har med det grønlandske samfund at gøre, for eksempel, mediesociologi i Grønland og kriminologi i Grønland.

Kurset kører over to semestre

Studieteknik etc. ( 0 ECTS )

Formålet med modulet er, at den studerende udvikler sine kompetencer i forhold til planlægning, prioritering og studietekniske færdigheder.

Endvidere skal den studerende sættes i stand til at udarbejde skriftlige produkter i overensstemmelse med akademiske normer.

2. år
Forvaltningslære ( 10 ECTS )

Fagets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Forvaltningsret ( 15 ECTS )

Formålet med faget er at give de studerende et grundlæggende kendskab til:

  • magtadskillelseslæren og forvaltningens opgaver i den sammenhæng
  • den styringsmæssige ordning af Grønland herunder opgavefordelingen mellem offentlig forvaltning, selvstyret og kommunerne og dens forvaltningsmæssige konsekvenser
  • lovlig forvaltning, herunder spørgsmål som hjemmel for administrative afgørelser, retskildelæren, de forvaltningsretlige grundprincipper, retsregler, der regulerer forvaltningens afgørelser, sagernes behandling og forvaltningens adfærd i øvrigt samt regler om kontrol af forvaltningens afgørelser og adfærd og borgernes indsigt

Kurset kører over to semestre

Grundlæg. erhvervsøko. ( 5 ECTS )

Formålet med dette modul er at introducere den studerende til grundlæggende erhvervs- og virksomhedsøkonomi.

Statistik ( 15 ECTS )

Formålet med modulet er at opøve de studerendes kompetencer til statistiske analyser af kvantitative data.

Kurset kører over to semestre

Organisation ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende forståelse for samspillet mellem mennesker, arbejdsorganisation, ledelse og effektivitet, således at den studerende bliver i stand til at analysere organisatoriske og ledelsesmæssige problemer og indgå i løsningen af disse.

Undervisningssproget på dette kursus er engelsk.

Videnskabsteori ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i videnskabsteori, herunder en række af de væsentligste problemstillinger og overvejelser, som relaterer sig til produktion og anvendelse af videnskabelig viden. Formålet er endvidere, at videnskabsteorien kobles til de studerendes fagteori og de fagligt relevante metoder.

3. år
Metode ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at indføre den studerende i videnskabelig metode. I modulet introduceres de mest udbredte metoder inden for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi i relation til forskningsdesign og projektarbejde.

Praktikophold ( 15 ECTS )

15 ECTS kan erstattes af praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af en rapport.

Praktikopholdet erstatter tre valgfag.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Bacheloropgaven skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem, der ligger inden for studiets centrale områder, og at formidle dette problem på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for projektet aftales med faglæreren, der ligeledes skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med skrivningen og eventuel indsamling af case-oplysninger eller andre datamaterialer.

Kandidatuddannelsen
Offentlig økonomi ( 10 ECTS )

Formålet med faget, hvis engelske betegnelse er public finance, behandler afgrænsningen mellem offentlig og private sektor.

Kurset behandler: teorien om offentlige goder og deres finansiering, cost-benefit-analyser, skattepolitik, rollefordeling mellem stat, selvstyre og kommuner.

Fagets metode bygger på mikroøkonomisk teori.

Praktikophold ( 30 ECTS )

30 ECTS kan erstattes af praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af en rapport.

Rapporten skrives som et akademisk essay med alle de formalia som kræves i henhold til dette.

Afdelingen fastsætter regler for det enkelte tilfælde af praktik, herunder godkender dets pensum.

Organisation eller virksomhed skal skriftlig over for Afdelingen bekræfte at der er en praktikplads til den studerende og at praktikanten tildeles en kontaktperson.

Den studerende skal have en af afdelingens lærere eller en person der godkendes til opgaven af Afdelingen, som vejleder.

Videregående sociologi ( 15 ECTS )

Formålet med kurset er at indføre den studerende i moderne sociologiske teorier og samtidens sociologiske problemstillinger.

Der lægges vægt på begrebsanalyse.

Undervisningen organiseres sådan, at det sociale system og dets struktur og de handlinger som individer eller aktører foretager belyses, og der ses på hvilken årsag/virkning/dynamik, der regulerer interaktionen mellem systemer, strukturer og individer.

Speciale ( 30 ECTS )

Specialet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Det kan ikke meritoverføres fra andre institutioner.

Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem inden for uddannelsens centrale fagområder.

Specialet består af en større selvstændig afhandling, der skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder i arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Specialet skal formidles som et videnskabeligt værk på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for specialet aftales med faglæreren, der således skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med at skrive.

Specialet må ikke overstige 100 sider i omfang eksklusive databilag.

Erfaringerne viser, at mange kandidater i Samfundsvidenskab får job i den offentlige administration i Grønland.

En del får også job i organisationer og store virksomheder.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Steven Arnfjord
Afdelingsleder, sociolog, ph.d., adjunkt
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Samfundsvidenskab
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
Lokale: C215
Telefon: +299 38 56 31
E-mail: star@uni.gl

Se også Steven Arnfjords profilside
Socialvidenskab

Brug litteraturdatabasen til socialvidenskab

Direkte link