Søg på Ilisimatusarfik

Samfundsvidenskab

Har du interesse for grønlandske, arktiske og internationale samfundsforhold, og vil du arbejde med udvikling af offentlige og private organisationer og virksomheder?

Uddannelsen i Samfundsvidenskab er bredt funderet og dækker vigtige samfundsvidenskabelige fagområder som politologi, sociologi og økonomi - så du bliver i stand til at danne dig en samlet opfattelse af de opgaver, som feks. en offentlig forvaltning løser.

Du vil få viden og redskaber til at kunne bidrage til at forme fremtidens organisationer og virksomheder. Hele uddannelsen tager udgangspunkt i grønlandske, arktiske og internationale forhold.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3 år at blive bachelor i samfundsvidenskab og yderligere 2 år at blive kandidat.

Blandt de 4 centrale fagområder beskæftiger politologi sig med samfundets organisering, det politiske system og demokrati. 

Sociologi omhandler relationer, konflikter og samarbejde mellem mennesker og grupper af personer. 

Økonomi behandler Grønlands økonomi og økonomiske politik. Mens du i jura studerer lovgivningen og dens anvendelse.

Disse fag kræver både færdigheder og baggrundsviden. 

Derfor indgår redskabsfag som samfundsbeskrivelse, metode og statistik i studiet.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2022. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Økonomi I ( 5 ECTS )

Kurset har som formål at indføre de studerende i teoretiske grundmodeller i økonomisk teori i et samfundsperspektiv.

I kurset introduceres der til mikroøkonomiske og makroøkonomiske forståelser for at understøtte økonomiske begreber og grundlæggende forudsætninger hos de studerende.

Sociologi I ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at give en bred indføring i den tidlige sociologis centrale teorier og begreber.

Videnskabsteori I ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er at de studerende kan begynde at identificere og beskrive overordnede videnskabsteoretiske begreber.

Endvidere er det et mål, at de studerende kan skitsere nogle af konsekvenserne af at foretage forskellige metode- og teorivalg i arbejdet med samfundsvidenskabelige problemstillinger.

Kurset indgår i projektet for dette semester.

Grønlandske organisationer ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at skabe et introducerende overblik over det organisationsteoretiske område i et samfundsvidenskabeligt perspektiv.

I kurset kan der indgå cases fra grønlandske organisationer.

Kurset indgår i projektet for dette semester.

Projekt: Aktuelle organisatoriske problemstillinger ( 10 ECTS )

Kurset har til formål at være et samlende projekt for 2. semester og særligt kurserne: Grønlandske organisationer og Videnskabsteori I.

4. semester
Sociologi II ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at give en bred indføring i den senere sociologis centrale teorier og begreber og dele af den grønlandsk og arktiske sociologi.

Kvalitativ metode ( 5 ECTS )

Kurset har som formål grundigt at introducere de studerende til et bredt, men populært udvalg af kvalitative metoder.

Kurset indgår i projektet for dette semester.

Lokalsamfund, community & bygd ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at introducere til teorier og begreber om lokalsamfundet.

Kurset indgår i projektet for dette semester.

Valgfag ( 5 ECTS )

Se mere information om valgfag på dette semester nedenfor.

Projekt: Lokalsamfund ( 10 ECTS )

Der skal generelt demonstreres en vis en fortrolighed med projektdesign og problemformuleringer i relationer til projektets tema: Lokalsamfund.

6. semester
Valgfag ( 5 ECTS )

Se mere information om valgfag på dette semester nedenfor.

Bachelorseminar ( 5 ECTS )

Formålet er både at forberede de studerendes på bachelorprojektarbejdet dertil kommer seminarets kerne at været et fagligt forum, hvor de studerende gennem studenteroplæg og gruppevejledning løbende styrker deres projektkompetence.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Bachelorprojektet skal udarbejdes indenfor området arktisk samfundsvidenskab.

Bachelorprojektet skal lægge vægt på mindst et af uddannelsens kernefag (politologi, sociologi og økonomi).

Kandidatuddannelsen
International law ( 10 ECTS )

This course is taught in English.

This course covers treaty law, human rights law and fundamental aspects of EU law.

In relation to treaty law, particular mention may be made of the area of the law of the sea, the marine environment and of raw materials.

Information on other legal systems may be included.

Advanced course in political science ( 15 ECTS )

This course is taught in English.

The aim of the course is to further develop the skills acquired in the bachelor programme in independent analysis and critical positioning on political problems.

This can be done through a deeper examination of development and modernisation issues, with particular insight into the impact of global and regional processes on the nation and the individual (integration and identity, etc.).

Issues such as nationalism, nation-building and autonomy are addressed in a Greenlandic context.

Arctic relations are also included in the course.

Download course description.

Valgfag ( 10 ECTS )

Se mere information om valgfag på dette semester nedenfor.

Praktikophold ( 30 ECTS )

30 ECTS kan erstattes af praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af en rapport.

Rapporten skrives som et akademisk essay med alle de formalia som kræves i henhold til dette.

Afdelingen fastsætter regler for det enkelte tilfælde af praktik, herunder godkender dets pensum.

Organisation eller virksomhed skal skriftlig over for Afdelingen bekræfte at der er en praktikplads til den studerende og at praktikanten tildeles en kontaktperson.

Den studerende skal have en af afdelingens lærere eller en person der godkendes til opgaven af Afdelingen, som vejleder.

Speciale ( 30 ECTS )

Specialet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Det kan ikke meritoverføres fra andre institutioner.

Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem inden for uddannelsens centrale fagområder.

Specialet består af en større selvstændig afhandling, der skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder i arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Specialet skal formidles som et videnskabeligt værk på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for specialet aftales med faglæreren, der således skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med at skrive.

Specialet må ikke overstige 100 sider i omfang eksklusive databilag.

Valgfag
The politics of maritime security in the Arctic ( 10 ECTS )

This course is taught in English.

This course is for both bachelor students (5 ECTS) and master students (10 ECTS).

Download course description.

Comparative methods ( 10 ECTS )

This course is taught in English.

This course is for both bachelor students (5 ECTS) and master students (10 ECTS).

Download course description.

Det antropocæne i Arktis: politik, geografi & samfund under forandring ( 10 ECTS )

Dette kursus er for både bachelorstuderende (5 ECTS) og kandidatstuderende (10 ECTS).

Kursusbeskrivelse kommer snart.

Erfaringerne viser, at mange kandidater i Samfundsvidenskab får job i den offentlige administration i Grønland.

En del får også job i organisationer og store virksomheder.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Annemette Nyborg Lauritsen

Afdelingsleder, lektor, ph.d.
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Lokale: D233
Telefon: +299 38 56 60
E-mail: anla@uni.gl