Søg på Ilisimatusarfik

Samfundsvidenskab

Har du interesse for grønlandske, arktiske og internationale samfundsforhold, og vil du arbejde med udvikling af offentlige og private organisationer og virksomheder?

Uddannelsen i Samfundsvidenskab er bredt funderet og dækker vigtige samfundsvidenskabelige fagområder som politologi, sociologi og økonomi - så du bliver i stand til at danne dig en samlet opfattelse af de opgaver, som feks. en offentlig forvaltning løser.

Du vil få viden og redskaber til at kunne bidrage til at forme fremtidens organisationer og virksomheder. Hele uddannelsen tager udgangspunkt i grønlandske, arktiske og internationale forhold.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3 år at blive bachelor i samfundsvidenskab og yderligere 2 år at blive kandidat.

Blandt de 4 centrale fagområder beskæftiger politologi sig med samfundets organisering, det politiske system og demokrati. 

Sociologi omhandler relationer, konflikter og samarbejde mellem mennesker og grupper af personer. 

Økonomi behandler Grønlands økonomi og økonomiske politik. Mens du i jura studerer lovgivningen og dens anvendelse.

Disse fag kræver både færdigheder og baggrundsviden. 

Derfor indgår redskabsfag som samfundsbeskrivelse, metode og statistik i studiet.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemestret 2021. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Metodebasis & projektdesign ( 5 ECTS )

Formålet er både at styrke de studerendes kapacitet inden for projektarbejdet og forståelsen af den samfundsvidenskabelige metodes betydning under studiet.

Dertil kommer forståelsen af gruppesamarbejdet i et projekt.

Kurset indgår i projekteksamen - se gældende studieordning.

Politologi I ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er at give en introduktion til fagets generelle problemstillinger og fagområder (f.eks. politiske ideologier, demokrati, politiske systemer og partier), og at styrke de studerendes evne til selvstændig analyse af væsentlige samfundsproblemer.

Samfundsvidenskab ( 10 ECTS )

Fokus ligger på en introduktion til samfundsvidenskaben dels som en videnskabelige disciplin og med cases fra Arktis.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Kurset har til formål at give en bred indføring i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling og virke fra ca. 1950 og frem.

Kurset indgår i projekteksamen - se gældende studieordning

3. semester
Økonomi II ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at behandle forholdet mellem den offentlige og den private sektor.

Kurset behandler: teorien om offentlige goder og deres finansiering, skattepolitik, rollefordeling mellem stat, selvstyre og kommune.

Kvantitativ metode m. statistik ( 10 ECTS )

Kurset har som formål grundigt at introducere de studerende til et bredt, men populært udvalg af kvantitative metoder med fokus på statistik.

International politik & Arktis ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at give en bred indføring i international politik og dets centrale teorier og begreber.

Kurset indgår i dette semesters projekteksamen.

Projekt: Grønland i et internationalt perspektiv ( 10 ECTS )

Den studerende skal arbejde med at problemorientere temaer inden for aktuelle internationale problemstillinger.

5. semester
Politologi II ( 5 ECTS )

Fokus ligger på sammenligning mellem forskellige lande, regioner, politiske regimer, politiske partier, valgsystemer etc.

Desuden sammenlignes Grønland og Arktis med andre lande, regioner og politiske systemer.

Arktisk velfærd ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er dels at give en bred introduktion til velfærdsbegrebet og socialpolitiske modeller samt i korte historiske træk og i nutidig sammenhæng.

Forståelsen af velfærd og socialpolitik perspektiveres dernæst til grønlandske og om muligt øvrige arktiske kontekster.

Forvaltning & ledelse ( 5 ECTS )

Kursets formål er at introducere til forvaltningssystemet - herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

I kurset introduceres der endvidere til forståelse af organisationsledelse.

Kurset indgår i dette semesters projekteksamen.

Videnskabsteori II ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er at de studerende undervises i gængse videnskabsteorier, som har relevans for samfundsvidenskaben.

Kurset indgår i dette semesters projekteksamen.

Projekt: Forvaltning & ledelse i nutid & fremtid ( 10 ECTS )

I projektet skal de studerende beherske flere aspekter i form af både temaerne forvaltning og ledelse, som skal perspektiveres dels nutidigt og dels fremadrettet.

Praktikophold ( 15 ECTS )

15 ECTS kan erstattes af praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af en rapport.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Kandidatuddannelsen
Videregående sociologi ( 15 ECTS )

Formålet med kurset er at indføre den studerende i moderne sociologiske teorier og samtidens sociologiske problemstillinger.

Der lægges vægt på begrebsanalyse.

Undervisningen organiseres sådan, at det sociale system og dets struktur og de handlinger som individer eller aktører foretager belyses, og der ses på hvilken årsag / virkning / dynamik, der regulerer interaktionen mellem systemer, strukturer og individer.

Offentlig økonomi ( 10 ECTS )

Kurset behandler afgrænsningen mellem offentlig og private sektor.

Kurset behandler teorien om offentlige goder og deres finansiering, cost-benefit-analyser, skattepolitik, rollefordeling mellem stat, selvstyre og kommuner.

Kursets metode bygger på mikroøkonomisk teori.

Valgfag: Arktiske sikkerhedsstudier ( 10 ECTS )

  • Hvorfor opruster Rusland i Arktis?
  • Hvordan udvikles USA’s militære tilstedeværelse i regionen og specifikt i Grønland?
  • Hvorfor insisterer Kina på at være en nær-Arktis stat?
  • Hvordan kan Kongeriget Danmark medvirke til at fastholde Arktis som en lavspændingsregion?
  • Hvilken rolle spiller forfatningsret, folkeret og havret mm. i sådanne bestræbelser?

Valgfaget fokuserer på sikkerhedspolitik og de voksende stormagtsspændinger i Arktis, hvor Grønland (og Færøerne) samtidigt har stigende ambitioner om at agere som udenrigspolitisk aktør, alt imens de tre rigsdele snart skal forsøge at blive enige om en fælles Arktisk Strategi for 2021-30.

Valgfaget har til formål at give de studerende indsigt i og redskaber til at analysere geopolitiske udviklinger og samarbejder i Arktis samt de muligheder og udfordringer Rigsfællesskabskonstruktionen giver.

Der præsenteres analytiske redskaber og empiriske udviklinger, men valgfaget har et større fokus på den praktiske del af emnefeltet end typiske valgfag.

Download samlet kursusinformation

Valgfag: Krænkende adfærd: perspektiver på forebyggelse, sanktionering & samfund ( 10 ECTS )

Kursusinformation kommer snarest.

Download pensumliste

Valgfag: Projektopstart & projektdesign ( 5 ECTS )

For studerende som er i gang med deres bachelorprojekt i Samfundsvidenskab.

Udgangspunktet er at støtte op omkring projektskrivning ved hjælp af nogle seminargange, som sætter fokus på en række centrale elementer i projektarbejde og rapportskrivningen.

Download kursusinformation

Praktikophold ( 30 ECTS )

30 ECTS kan erstattes af praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af en rapport.

Rapporten skrives som et akademisk essay med alle de formalia som kræves i henhold til dette.

Afdelingen fastsætter regler for det enkelte tilfælde af praktik, herunder godkender dets pensum.

Organisation eller virksomhed skal skriftlig over for Afdelingen bekræfte at der er en praktikplads til den studerende og at praktikanten tildeles en kontaktperson.

Den studerende skal have en af afdelingens lærere eller en person der godkendes til opgaven af Afdelingen, som vejleder.

Speciale ( 30 ECTS )

Specialet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Det kan ikke meritoverføres fra andre institutioner.

Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem inden for uddannelsens centrale fagområder.

Specialet består af en større selvstændig afhandling, der skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder i arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Specialet skal formidles som et videnskabeligt værk på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for specialet aftales med faglæreren, der således skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med at skrive.

Specialet må ikke overstige 100 sider i omfang eksklusive databilag.

Erfaringerne viser, at mange kandidater i Samfundsvidenskab får job i den offentlige administration i Grønland.

En del får også job i organisationer og store virksomheder.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Annemette Nyborg Lauritsen

Afdelingsleder, lektor, ph.d.
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Lokale: D233
Telefon: +299 38 56 60
E-mail: anla@uni.gl

Se også Annemette Nyborg Lauritsens profilside