Søg på Ilisimatusarfik

Samfundsvidenskab

Har du interesse for grønlandske, arktiske og internationale samfundsforhold, og vil du arbejde med udvikling af offentlige og private organisationer og virksomheder?

Uddannelsen i Samfundsvidenskab er bredt funderet og dækker vigtige samfundsvidenskabelige fagområder som politologi, sociologi og økonomi - så du bliver i stand til at danne dig en samlet opfattelse af de opgaver, som feks. en offentlig forvaltning løser.

Du vil få viden og redskaber til at kunne bidrage til at forme fremtidens organisationer og virksomheder. Hele uddannelsen tager udgangspunkt i grønlandske, arktiske og internationale forhold.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3 år at blive bachelor i samfundsvidenskab og yderligere 2 år at blive kandidat.

Blandt de 4 centrale fagområder beskæftiger politologi sig med samfundets organisering, det politiske system og demokrati. 

Sociologi omhandler relationer, konflikter og samarbejde mellem mennesker og grupper af personer. 

Økonomi behandler Grønlands økonomi og økonomiske politik. Mens du i jura studerer lovgivningen og dens anvendelse.

Disse fag kræver både færdigheder og baggrundsviden. 

Derfor indgår redskabsfag som samfundsbeskrivelse, metode og statistik i studiet.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2020. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. år
Økonomi I ( 5 ECTS )

Kurset har som formål at indføre de studerende i teoretiske grundmodeller i økonomisk teori i et samfundsperspektiv.

I kurset introduceres der til mikroøkonomiske og makroøkonomiske forståelser for at understøtte økonomiske begreber og grundlæggende forudsætninger hos de studerende.

Sociologi I ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at give en bred indføring i den tidlige sociologis centrale teorier og begreber.

Videnskabsteori I ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er, at de studerende kan begynde at identificere og beskrive overordnede videnskabsteoretiske begreber. Endvidere er det et mål at de studerende kan skitsere nogle af konsekvenserne af at foretage forskellige metode- og teorivalg i arbejdet med samfundsvidenskabelige problemstillinger.

Eksamineres i semesterprojektet

Grønlandske organisationer ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at skabe et introducerende overblik over det organisationsteoretiske område i et samfundsvidenskabeligt perspektiv.

I kurset kan der indgå cases fra grønlandske organisationer.

Eksamineres i semesterprojektet

Semesterprojekt: Aktuelle organisatoriske problemstillinger ( 10 ECTS )

Kurset har til formål at være et samlende projekt for 2. semester og særligt kurserne: Grønlandske organisationer og Videnskabsteori I.

2. år
Forvaltningsret ( 15 ECTS )

Formålet med kurset er at give de studerende et grundlæggende kendskab til:

  • magtadskillelseslæren og forvaltningens opgaver i den sammenhæng
  • den styringsmæssige ordning af Grønland herunder opgavefordelingen mellem offentlig forvaltning, selvstyret og kommunerne og dens forvaltningsmæssige konsekvenser
  • lovlig forvaltning, herunder spørgsmål som hjemmel for administrative afgørelser, retskildelæren, de forvaltningsretlige grundprincipper, retsregler, der regulerer forvaltningens afgørelser, sagernes behandling og forvaltningens adfærd i øvrigt samt regler om kontrol af forvaltningens afgørelser og adfærd og borgernes indsigt

Kurset kører over to semestre

International politik ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i teorier om international politik.

Der lægges vægt på arktisk udenrigspolitik og herunder politik relevant for Grønland, ligesom spillerummet for Grønlands faktiske og potentielle internationale politik behandles.

Statistik ( 15 ECTS )

Formålet med kurset er at opøve de studerendes kompetencer til statistiske analyser af kvantitative data.

Kurset kører over to semestre

3. år
Videnskabsteori & projektskrivning ( 5 ECTS )

Samfundsvidenskabelige forståelser af overgreb ( 10 ECTS )

Valgfaget vil indeholde overvejelser om hvordan vi kan forstå seksuelle overgreb og hvilken betydning kultur og nationalitet har på dette.

Derudover skal vi undersøge hvad seksuelle overgreb er, hvem der begår overgreb, sanktioner/straf og behandling i både Danmark og Grønland.

Desuden skal vi undersøge teori og praksis om restorative justice, som et alternativ til sanktioner/straf.

Valgfaget vil foregå med oplæg, gruppearbejde og spørgsmål til diskussion.

European politics (in English) ( 10 ECTS )

This course is taught in English.

Course information will come as soon as possible.

Economic development in the Arctic (in English) ( 5 ECTS )

This course is taught in English (5 ECTS for bachelor level, and 10 ECTS for master level).

The goal of the course is to introduce the student to the main issues of economic development in the arctic region with particular emphasis on Greenland. Through brief review theory, evidence, and country-case studies, the course aims to answer key questions such as: What has been the evolution of the arctic economies since 1950? Which arctic countries have lagged behind and why? What is the impact of climate change in the arctic economies? Is economic growth good for the environment in the arctic? Are urbanization and migration important for growth in the arctic? How different is the ‘human development’ across the arctic region what has been the role of policy?

Download course syllabus here.

Praktikophold ( 15 ECTS )

15 ECTS kan erstattes af praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af en rapport.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Bacheloropgaven skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem, der ligger inden for studiets centrale områder, og at formidle dette problem på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for projektet aftales med faglæreren, der ligeledes skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med skrivningen og eventuel indsamling af case-oplysninger eller andre datamaterialer.

Kandidatuddannelsen
Videnskabsteori & projektskrivning ( 5 ECTS )

Samfundsvidenskabelige forståelser af overgreb ( 10 ECTS )

Valgfaget vil indeholde overvejelser om hvordan vi kan forstå seksuelle overgreb og hvilken betydning kultur og nationalitet har på dette.

Derudover skal vi undersøge hvad seksuelle overgreb er, hvem der begår overgreb, sanktioner/straf og behandling i både Danmark og Grønland.

Desuden skal vi undersøge teori og praksis om restorative justice, som et alternativ til sanktioner/straf.

Valgfaget vil foregå med oplæg, gruppearbejde og spørgsmål til diskussion.

Advanced political science (in English) ( 15 ECTS )

This course is taught in English.

The growing interest and focus on the Arctic region from several perspectives has been in focus in the recent years. The Arctic region is now experiencing some of the most rapid environmental, social, economic and geopolitical changes, resulting from combined long-range pollution, climate change and globalization. Simultaneously, what happens in the Arctic region has significant implications on the global economy and world politics. Given these changes, it is crucial that the Arctic peoples and nations, the Arctic countries and the world at large gain a greater understanding of processes taking place in the region.

The course will be focused on the security and foreign policy matters in the Arctic and beyond. Security and foreign policy will here be used in a broad sense, including military, human, societal and maritime security. Both ‘hard’ and ‘soft’ security will be introduced and exemplified with case studies and through theoretical lenses. Some crucial topics will include the concept of security and foreign policy at large, military, human, societal and maritime security, demilitarization and neutralization, small states and shelter theory, paradiplomacy, and geopolitics.

International law (in English) ( 10 ECTS )

This course is taught in English.

In this course, the main elements of public international law are introduced and their application to Greenland analysed. Students learn how to identify the sources of international law.

They survey the different participants in international law and their rights and responsibilities, with an emphasis on States, peoples and international organisations. The rights and responsibilities of the Greenlanders are explored in some depth and students discuss the consequences of obtaining full statehood.

Students learn about the principal organs of the United Nations, the human rights treaty system, good governance and the historical development and application of the rights of indigenous peoples. They also become familiar with the basic principles of law of the sea, the rights of peoples to their natural resources, and international environmental law.

Finally, students consider different mechanisms for dispute settlement in international law, including negotiation, litigation before international tribunals, counter-measures and the use force.

European politics (in English) ( 10 ECTS )

This course is taught in English.

Course information will come as soon as possible.

Economic development in the Arctic (in English) ( 10 ECTS )

This course is taught in English (5 ECTS for bachelor level, and 10 ECTS for master level).

The goal of the course is to introduce the student to the main issues of economic development in the arctic region with particular emphasis on Greenland. Through brief review theory, evidence, and country-case studies, the course aims to answer key questions such as: What has been the evolution of the arctic economies since 1950? Which arctic countries have lagged behind and why? What is the impact of climate change in the arctic economies? Is economic growth good for the environment in the arctic? Are urbanization and migration important for growth in the arctic? How different is the ‘human development’ across the arctic region what has been the role of policy?

Download course syllabus here.

Praktikophold ( 30 ECTS )

30 ECTS kan erstattes af praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af en rapport.

Rapporten skrives som et akademisk essay med alle de formalia som kræves i henhold til dette.

Afdelingen fastsætter regler for det enkelte tilfælde af praktik, herunder godkender dets pensum.

Organisation eller virksomhed skal skriftlig over for Afdelingen bekræfte at der er en praktikplads til den studerende og at praktikanten tildeles en kontaktperson.

Den studerende skal have en af afdelingens lærere eller en person der godkendes til opgaven af Afdelingen, som vejleder.

Speciale ( 30 ECTS )

Specialet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Det kan ikke meritoverføres fra andre institutioner.

Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem inden for uddannelsens centrale fagområder.

Specialet består af en større selvstændig afhandling, der skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder i arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Specialet skal formidles som et videnskabeligt værk på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for specialet aftales med faglæreren, der således skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med at skrive.

Specialet må ikke overstige 100 sider i omfang eksklusive databilag.

Erfaringerne viser, at mange kandidater i Samfundsvidenskab får job i den offentlige administration i Grønland.

En del får også job i organisationer og store virksomheder.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Steven Arnfjord

Afdelingsleder, lektor, ph.d., sociolog
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Samfundsvidenskabelige Studier
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
Lokale: C215
Telefon: +299 38 56 31
E-mail: star@uni.gl

Se også Steven Arnfjords profilside