Søg på Ilisimatusarfik

Samfundsvidenskab

Har du interesse for grønlandske, arktiske og internationale samfundsforhold, og vil du arbejde med udvikling af offentlige og private organisationer og virksomheder?

Uddannelsen i Samfundsvidenskab er bredt funderet og dækker vigtige samfundsvidenskabelige fagområder som politologi, sociologi og økonomi - så du bliver i stand til at danne dig en samlet opfattelse af de opgaver, som feks. en offentlig forvaltning løser.

Du vil få viden og redskaber til at kunne bidrage til at forme fremtidens organisationer og virksomheder. Hele uddannelsen tager udgangspunkt i grønlandske, arktiske og internationale forhold.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3 år at blive bachelor i samfundsvidenskab og yderligere 2 år at blive kandidat.

Blandt de 4 centrale fagområder beskæftiger politologi sig med samfundets organisering, det politiske system og demokrati. 

Sociologi omhandler relationer, konflikter og samarbejde mellem mennesker og grupper af personer. 

Økonomi behandler Grønlands økonomi og økonomiske politik. Mens du i jura studerer lovgivningen og dens anvendelse.

Disse fag kræver både færdigheder og baggrundsviden. 

Derfor indgår redskabsfag som samfundsbeskrivelse, metode og statistik i studiet.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2021. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. år
Økonomi I ( 5 ECTS )

Kurset har som formål at indføre de studerende i teoretiske grundmodeller i økonomisk teori i et samfundsperspektiv.

I kurset introduceres der til mikroøkonomiske og makroøkonomiske forståelser for at understøtte økonomiske begreber og grundlæggende forudsætninger hos de studerende.

Sociologi I ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at give en bred indføring i den tidlige sociologis centrale teorier og begreber.

Videnskabsteori I ( 5 ECTS )

Formålet med kurset er, at de studerende kan begynde at identificere og beskrive overordnede videnskabsteoretiske begreber. Endvidere er det et mål at de studerende kan skitsere nogle af konsekvenserne af at foretage forskellige metode- og teorivalg i arbejdet med samfundsvidenskabelige problemstillinger.

Eksamineres i semesterprojektet 'Aktuelle organisatoriske problemstillinger'

Grønlandske organisationer ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at skabe et introducerende overblik over det organisationsteoretiske område i et samfundsvidenskabeligt perspektiv.

I kurset kan der indgå cases fra grønlandske organisationer.

Eksamineres i semesterprojektet 'Aktuelle organisatoriske problemstillinger'

Semesterprojekt: Aktuelle organisatoriske problemstillinger ( 10 ECTS )

Kurset har til formål at være et samlende projekt for 2. semester og særligt kurserne: Grønlandske organisationer og Videnskabsteori I.

Den studerende skal arbejde med at problemorientere temaer inden for aktuelle organisatoriske problemstillinger. Dertil skal de studerende vise at de:

 • kan opstille tydelige organisationsteoretiske problemstillinger,
 • beherske et overblik over forskellige organisationsteorier,
 • kan anvende viden om organisationsteori til at besvare problemformuleringen,
 • kan argumenterer for den samfundsvidenskabelige relevans i projektet.

2. år
Sociologi II ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at give en bred indføring i den senere sociologis centrale teorier og begreber og dele af den grønlandske og arktiske sociologi.

Kvalitativ metode ( 5 ECTS )

Kurset har som formål grundigt at introducere de studerende til et bredt, men populært udvalg af kvalitative metoder.

Eksamineres i semesterprojektet 'Lokalsamfund, community & bygd'

Lokalsamfund, community & bygd ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at introducere til teorier og begreber om lokalsamfundet.

Eksamineres i semesterprojektet 'Lokalsamfund, community & bygd'

Valgfag: Kriminologi ( 5 ECTS )

Download kursusinformation.

Valgfag: Boligudvikling i Grønland i et samfundsmæssigt perspektiv ( 5 ECTS )

Download kursusinformation.

Semesterprojekt: Lokalsamfund, community & bygd ( 10 ECTS )

Kurset har til formål at være et samlende projekt for 4. semester og særligt kurserne: Kvalitativ metode og Lokalsamfund, community og bygd.

Fokus ligger på teorier og metoder, der kan perspektivere problemstillinger, der omkredser lokalsamfundet.

Dertil skal de studerende vise, at de:

 • behersker en forståelse i brugen af relevant teori på projektets problemstilling,
 • kan anvende viden om kvalitativ metode i arbejdet med projektets problemstilling,
 • kan, ved brug af metode og relevant teori fra dette og tidligere undervisning, analysere på egen indsamlet empiri.

3. år
Elective course: Economic Development in the Arctic (in English) ( 5 ECTS )

This course is taught in English.

The goal of this course is to introduce the student to the main issues of economic development in the arctic region with particular emphasis on Greenland.

Through a brief review of theory, evidence, and country-case studies, the course aims to answer key questions such as:

 • What are the main drivers of socio-economic development in the Arctic?
 • What are the historical and current issues affecting economic growth in Greenland?
 • What is the impact of climate change in the arctic economies?
 • Is economic growth good for the environment in the Arctic?
 • Are urbanization and migration important for growth in the arctic?
 • How different is 'human development' across the arctic region and what has been the role of policy?

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Kandidatuddannelsen
Advanced political science (in English) ( 15 ECTS )

This course is taught in English.

The growing interest and focus on the Arctic region from several perspectives has been in focus in the recent years. The Arctic region is now experiencing some of the most rapid environmental, social, economic and geopolitical changes, resulting from combined long-range pollution, climate change and globalization. Simultaneously, what happens in the Arctic region has significant implications on the global economy and world politics. Given these changes, it is crucial that the Arctic peoples and nations, the Arctic countries and the world at large gain a greater understanding of processes taking place in the region.

This course will be focused on the security and foreign policy matters in the Arctic and beyond. Security and foreign policy will here be used in a broad sense, including military, human, societal and maritime security. Both ‘hard’ and ‘soft’ security will be introduced and exemplified with case studies and through theoretical lenses. Some crucial topics will include the concept of security and foreign policy at large, military, human, societal and maritime security, demilitarization and neutralization, small states and shelter theory, paradiplomacy, and geopolitics.

Valgfag: Kategorisering af sociale problemer ( 10 ECTS )

Kursusinformation kommer snarest.

Valgfag: Entrepreneurship ( 10 ECTS )

Kursusinformation kommer snarest.

Valgfag: Kriminologi ( 10 ECTS )

Download kursusinformation.

Valgfag: Boligudvikling i Grønland i et samfundsmæssigt perspektiv ( 10 ECTS )

Download kursusinformation.

Elective course: Economic Development in the Arctic (in English) ( 10 ECTS )

This course is taught in English.

The goal of this course is to introduce the student to the main issues of economic development in the arctic region with particular emphasis on Greenland.

Through a brief review of theory, evidence, and country-case studies, the course aims to answer key questions such as:

 • What are the main drivers of socio-economic development in the Arctic?
 • What are the historical and current issues affecting economic growth in Greenland?
 • What is the impact of climate change in the arctic economies?
 • Is economic growth good for the environment in the Arctic?
 • Are urbanization and migration important for growth in the arctic?
 • How different is 'human development' across the arctic region and what has been the role of policy?

Praktikophold ( 30 ECTS )

30 ECTS kan erstattes af praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af en rapport.

Rapporten skrives som et akademisk essay med alle de formalia som kræves i henhold til dette.

Afdelingen fastsætter regler for det enkelte tilfælde af praktik, herunder godkender dets pensum.

Organisation eller virksomhed skal skriftlig over for Afdelingen bekræfte at der er en praktikplads til den studerende og at praktikanten tildeles en kontaktperson.

Den studerende skal have en af afdelingens lærere eller en person der godkendes til opgaven af Afdelingen, som vejleder.

Speciale ( 30 ECTS )

Specialet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Det kan ikke meritoverføres fra andre institutioner.

Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem inden for uddannelsens centrale fagområder.

Specialet består af en større selvstændig afhandling, der skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder i arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Specialet skal formidles som et videnskabeligt værk på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for specialet aftales med faglæreren, der således skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med at skrive.

Specialet må ikke overstige 100 sider i omfang eksklusive databilag.

Erfaringerne viser, at mange kandidater i Samfundsvidenskab får job i den offentlige administration i Grønland.

En del får også job i organisationer og store virksomheder.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Steven Arnfjord

Afdelingsleder, lektor, ph.d., sociolog
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Samfundsvidenskabelige Studier
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
Lokale: C215
Telefon: +299 38 56 31
E-mail: star@uni.gl

Se også Steven Arnfjords profilside