Søg på Ilisimatusarfik

Oversættelse & Tolkning

Er du interesseret i sprog, og vil du gerne bidrage til, at Grønland bliver bedre rustet til en fremtid med øget internationalisering?

Med en bachelor i Oversættelse & Tolkning får du som oversætter og tolk en central rolle i at løfte serviceniveauet i et tosproget offentligt system - og i at det grønlandske sprog og kultur overlever midt i globaliseringen.

Formålet med uddannelsen er at klæde dig på til at løse sproglige opgaver med fokus på oversættelse og tolkning mellem grønlandsk og dansk samt mundtlig og skriftlig kommunikation på engelsk.

Download også vores brochure for mere information.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen

Afdelingen forventer derudover at afholde evt. optagelsesprøver i uge 17 -18 hvert år

 

Studieordning (2016)
Studieordning (2015)

Uddannelsen er en bacheloruddannelse, som varer 3,5 år ialt - inklusiv praktikophold. 

Undervisningen består primært af holdundervisning og øvelser. Du skal regne med at være på universitetet de fleste hverdage, selvom du kun har skemalagt undervisning ca. 15 timer om ugen. Desuden skal du regne med at bruge mindst 25 timer om ugen på hjemmearbejde, læsning og opgaver enten individuelt eller i studiegrupper.

Uddannelsen er opbygget omkring teori og metoder inden for oversættelse og tolkning. Du lærer at oversætte en tekst alt efter hvad tekstens formål er, og du lærer om sprogenes struktur og funktioner og de sproglige forskelle, der er mellem grønlandsk og hhv. dansk og engelsk.

I arbejdet som tolk er det vigtigt, at du er bevidst om din rolle og overholder en række etiske retningslinjer for tolkearbejdet. Da man ikke kan blive en dygtig oversætter og tolk uden at øve sig, er der mange oversættelsesøvelser, rollespil i tolkning osv.

Ud over faste lærere, er der tilknyttet en række eksterne undervisere og gæstelærere med viden og kunnen inden for særlige fagområder. Undervisningen foregår på alle tre sprog afhængig af fag. Nogle af fagene er sprogfag / oversættelsesfag, andre er redskabsfag.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2023. Download studieordningen for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Oversættelse, teori & metode ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at sætte den studerende stand til at anvende oversættelsesteori samt oversættelsesmodeller og -begreber til analyse af oversættelsesrelaterede problemer samt hensigtsmæssige strategier til løsning af konkrete oversættelsesopgaver.

Faget skal endvidere introducere til brug af sprogteknologiske værktøjer.

De studerende skal herved erhverve sig en professionel, teoribaseret og metodisk tilgang til oversættelsesarbejdet.

Grammatik & oversæt., dk-grl ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at udbygge den viden om grønlandsk og dansk grammatik, som den studerende har erhvervet på 1. semester i fagene Almen sprogforståelse i grønlandsk og Almen sprogforståelse i dansk, samt sætte den studerende i stand til at anvende denne viden til at oversætte tekster mellem grønlandsk og dansk, således at målteksten fremstår uden, indholdsmæssige eller sproglige, meningsforstyrrende fejl.

Formålet er endvidere at udvikle den studerendes evne til at arbejde systematisk med sproglig informationssøgning, således at den grønlandske henholdsvis danske fagterminologi i målteksten svarer til den almindeligt anvendte på de to sprog.

Videnskabsteori ( 5 ECTS )

Formålet med faget er, at den studerende skal være i stand til at anvende videnskabsteoretiske overvejelser i studiet samt at opnå:

(a) viden om:

 • forskellige aktuelle videnskabsteoretiske positioner, herunder grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og teorier med særlig relevans for sprogvidenskab, oversættelse og tolkning
 • kritisk tænkning: argumentationsanalyse og diskussion
 • videnskabelig og valid argumentation

(b) færdigheder i at:

 • identificere og anvende videnskabsteorier og valid argumentationsteknik blandt andet inden for sprog og erhvervskommunikation
 • producere og formidle relevant videnskabelig viden

Gramma. & skr. sprogfær. eng ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at udbygge den viden om engelsk grammatik, som den studerende har erhvervet på 1. semester i faget Almen sprogforståelse i engelsk, samt sætte den studerende i stand til at anvende denne viden til at skrive lettere tekster på engelsk, herunder i form af oversættelse fra grønlandsk til engelsk, således at den udarbejdede tekst fremstår uden grammatiske fejl, der kan forstyrre læsning og forståelse af teksten.

Formålet er endvidere at udvikle den studerendes evne til at arbejde systematisk med sproglig informationssøgning med henblik på at anvende gængs engelsk fagterminologi.

Der arbejdes emnemæssigt inden for de områder, som den studerende har kendskab til fra faget Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på engelsk på 1. semester.

Oral proficiency in English ( 5 ECTS )

This bachelor course is taught in English.

The purpose of the course is to enable the student to understand English as it is spoken and written in English and / or American mass media, and to participate in conversations in English using common English terminology.

The course deals with topics related to Greenland's relations with the rest of the world, including the EU.

Internationale relationer ( 5 ECTS )

Faget skal give de studerende kendskab til Selvstyrets udenrigspolitik og forhold til andre lande.

Derudover skal de studerende undervises i International Politik, som skal give studerende indsigt i forholdene omkring international politik og økonomi samt hvordan samspillet er mellem disse, herunder forskellige nationers adfærd og evne til at agere nationerne imellem.

4. semester
Oversættelse dk-grl (forvaltning) ( 10 ECTS )

Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at oversætte tekster mellem grønlandsk og dansk, dansk-grønlandsk bredt indenfor forvaltningsområdet, som f.eks. indenfor lovstof, samfund, politik og kommunaleområde og så vidt muligt information fra myndigheder til borgere eller henvendelser fra borgere til myndigheder.

Den studerende skal opnå færdigheder i selvstændig informationssøgning, herunder sproglig informationssøgning i relevante opslagsbøger, ordbøger, databaser m.m.

Presentations in English ( 5 ECTS )

This bachelor course is taught in English.

The purpose of the course is to enable the student to communicate orally in English in the form of professional presentations and the like.

The student should know basic rhetorical concepts and be able to communicate freely in English without disruptive pronunciation, grammatical and lexical errors and be able to prepare written support material in English in the form of PowerPoint slides with a high degree of grammatical and lexical correctness.

Dialog. dk-grl (sund) m. teori ( 10 ECTS )

Formålet med faget er dels at give den studerende viden om tolkefagets teoretiske og metodiske grundlag, tolkestrategier samt tolkeetiske normer med henblik på at sætte den studerende i stand til at udføre enkle dialogtolkeopgaver mellem grønlandsk og dansk.

Desuden er formålet med faget at sætte den studerende i stand til at varetage lettere opgaver i form af dialogtolkning mellem grønlandsk og dansk inden for sundhedsvæsenet.

Forvaltningslære ( 5 ECTS )

I modulet arbejdes der med grundlæggende begreber, principper og modeller for forvaltning, herunder:

 • Forvaltningslærens begreber og modeller
 • Forvaltningsrettens grundlæggende regler
 • Samspil mellem politikere og embedsmænd
 • Tolkninger af forvaltningssystemer
 • Reformarbejde og konsekvenser heraf i den offentlige forvaltning

Dette kursus køres sammen med en anden uddannelse.

6. semester
Praktikophold ( 30 ECTS )

Formålet med praktikforløbet er, at den studerende skal erhverve sig praktiske kompetencer i, og forståelse for, de arbejdsopgaver som en Bachelor i Oversættelse og Tolkning skal varetage.

Den studerende skal erhverve sig praktisk erfaring med oversættelses og tolkearbejde gennem iagttagelse, såvel som aktiv deltagelse, i oversættelses og tolkearbejde.

Den studerende skal udarbejde en praktikplan.

Praktikpladsen skal godkendes af afdelingslederen.

Der er i øjeblikket og i de kommende år et stort behov for oversættere og tolke, så dine muligheder for at få job efter endt uddannelse er mange og attraktive.

Det kan feks. være inden for:

 • Naalakkersuisut
 • Inatsisartut
 • Kommuneqarfik Sermersooq
 • Sundhedsvæsenet
 • Retsvæsenet
 • Som underviser på Niuernermik Ilinniarfik og Ilisimatusarfik
 • Private virksomheder
 • Freelanceoversætter og -tolk

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Laila Hedegaard Pedersen
Afdelingsleder, studieadjunkt
Institut for Kultur, Sprog & Historie
Afdeling for Oversættelse & Tolkning
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 56 44
Lokale: D225
E-mail: lahp@uni.gl
Ansøgningsfrist 01.03.2023
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Brochure Studieordning (2016) Studieordning (2015) Studievejledning