Søg på Ilisimatusarfik

Kultur- & Samfundshistorie

Er du interesseret i kultur og samfundshistorie, og kunne du godt tænke dig at arbejde med formidling inden for feks. museumsverden, arkæologi eller kulturområdet?

Uddannelsen Kultur- og Samfundshistorie giver en bred og mangesidig forståelse for kultur- og samfundsforhold i et historisk perspektiv - med fokus på den arktiske verden, men altid med baggrund i internationale problemstillinger og forskning.

Du lærer om hele det historiske forløb fra de første mennesker her på jorden for mere end 200.000 år siden til i dag med hovedvægt på tiden efter 1500.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Studiet omfatter historie og antropologi. Desuden indgår samfundsfaglige og arkæologiske elementer. 

Man kommer hele jorden rundt både i historie- og antropologidelen, men efterhånden som studierne skrider frem, koncentrerer de fleste discipliner sig om det grønlandske nærområde, men altid med baggrund i internationale problemstilinger og forskning.

Du kan vælge mellem to studier: 

  • Enten et 5-årigt studium i kultur- og samfundshistorie, hvor antropologiske og historiske elementer vejer lige tungt
  • eller et studium i historie i forening med et andet gymnasierelevant fag (grønlandsk f.eks.)

Sidstnævnte tofagsstudium - som også varer 5 år - (3½ år på hovedfag, 1½ år på sidefag), er tilrettelagt med særligt henblik på undervisning inden for de gymnasiale uddannelser.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemestret 2020. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. & 3. semester
Verdenshistorie I ( 10 ECTS )

Verdenshistorie I er et oversigtskursus, hvor den studerende bibringes et overblik over den globale udvikling fra oldtiden og til ca. 1750.

På udvalgte punkter bibringes de studerende gennem inddragelse af kilder og speciallitteratur en mere dybtgående forståelse af de forskellige syn på, hvad der har været bestemmende for den historiske udvikling.

I kurset inddrages de oprindelige befolkningers historie inden for nationalstaterne set i et bredere internationalt perspektiv.

I løbet af kurset afleveres et essay på fem normalsider. Aflevering og godkendelse af essayet er en forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen.

Introduction to Anthropology: Understanding Human Diversity to Adapt to Change ( 20 ECTS )

This course is taught in English.

Module I, instructed by Jean-Michel Huctin

This course will present anthropology (history, theories, methods, results) from the works of famous founders and contemporary researchers around the world and with a special focus on the Arctic. It will include the contribution of Indigenous peoples whose perceptions, traditional knowledge and viewpoints are now considered in research projects. Based on visual materials (films and photos), articles to study, online meetings (with other anthropologists if possible), personal experience (anthropology of Greenland), the lectures will conclude with a local short-time fieldwork training to put what students have learned into practice. The lectures will not fail to also briefly address the challenges of the 21st century: climate change, pollution, adaptation, resilience and how to build sustainable futures.

Module II, instructed by Rafaël Verbuyst

This part of the course will examine how anthropological methods are put into practice by examining a wide range of case-studies. With the help of these cases I will illustrate the use of both traditional methods in anthropological research such as interviewing and participant observation, as well as more novel approaches like autoethnography and social media ethnography. Throughout the series, we will traverse several Southern African countries, but primarily focus on South Africa. The case studies will revolve around several themes: identity, ethnicity, indigeneity, social movements and research ethics.

The class will continue in the spring term of 2021, where you will be instructed and examined in Danish by Associate Professor Kennet Pedersen.

Kultur- og samfundsanalyse ( 20 ECTS )

Kurset introducerer og drøfter centrale antropologiske og kultur- og samfundsvidenskabelige teorier og begreber, set i lyset af både deres historie, kerneeksemplificeringer, diskussioner de har affødt og deres aktuelle relevans. Kurset forløber som en almen og dækkende gennemgang af væsentlige teoretiske synspunkter på sociokulturelle forhold (f.eks. økologi, økonomi, social organisation, politik, religion, verdensopfattelser og forandringsprocesser), og som en tematisk koncentration om aktuelle problemstillinger (f.eks. etnicitet, identitet, relationer mellem lokale og globale systemer).

Kurset er bredt anlagt ved at inddrage antropologiske og andre kultur- og samfundsvidenskabelige teorier og emner i forhold til både synkrone og diakrone perspektiver. Kurset er komparativt i gennemgangen af de empiriske belægsmaterialer som teorierne er søgt afprøvet på og fokuseret i gennemgangen af udvalgte temaer af relevans for bachelorstudiet i sin helhed.

I løbet af kursets første semester skrives et essay på fem normalsider, hvis emne formuleres af underviseren. Aflevering og godkendelse af essayet er en forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen.

Kurset fortsætter på forårssemesteret 2021.

5. semester
Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Formålet med faget er at give de studerende indblik i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling og virke. Hovedvægten lægges på en beskrivelse og analyse af samfundet i Grønland, dets befolkning, erhverv og institutioner og udviklingen på disse områder siden 1950.

Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne staten, markedet og det civile samfund og relationerne mellem disse elementer.

Staten omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret.

Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område.

Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed.

Grønlands historie & fagdidaktik ( 10 ECTS )

Ud fra læsning af oversigtslitteratur og en bred gennemgang af Grønlands historie set i international sammenhæng, bibringes der de studerende et overblik over fagets udvikling og aktuelle faglige profil. I denne lægges der vægt på at give et overblik over forskellige syn og forklaringer på ændringer i det grønlandske samfunds udvikling fra 1600-tallet til vor tid.

Pensum i Grønlands historie er oversigtsværker samt speciallitteratur, der belyser et eller flere centrale forhold og/eller tematiske aspekter.

En del af kursets pensum behandler fagdidaktiken med fokus på historieformidling indenfor uddannelsesinstitutioner og det omgivende samfund. I kurset behandles desuden spørgsmålet om historie- og kulturbevidsthedens dannelse og funktion i samfundet.

Elective course: The Anthropology of Food ( 20 ECTS )

The first module will be taught in English by Professor Les Field. The second module will be taught in Danish by Associate Professors Tenna Jensen and Kamilla Nørtoft.

3rd year BA students, in order to earn 10 ECTS points, can chose either to take part in the first or in the second module. MA students, in order to earn 20 ECTS points, have to take part in both modules and can chose to be examined either by Les Field or by Tenna Jensen and Kamilla Nørtoft.

Module A: Anthropological Approaches to Food and the Future of Food in Greenland

Using a Cultural Anthropology lens we will explore different forms of food production and consumption around the world around the world, particularly foraging and agriculture. We will use our general discussion to then address the ways that people in Greenland produce, eat, and value different kinds of food. As a class we will also develop a pilot survey instrument to investigate current diets in the city of Nuuk, how Greenlanders perceive and consume different foods, and what urban Greenlanders might eat in the future.

Module B: Theoretical and methodological key concepts and food practices in the Arctic

In this module, we will introduce different theoretical and methodological perspectives employed in sociological and anthropological analyses of food culture and practices. We will work with the theoretical concepts and discuss them in relation to empirical data on past and present food practices in different cultural traditions and regions around the Arctic. The module will be taught in Danish.

Kandidatuddannelsen
Arkivkundskab ( 5 ECTS )

De studerende indføres i arkivstudiernes praktiske muligheder, i de grønlandsk-relevante arkivaliers placering i og udenfor Grønland, i den grønlandske og danske arkivlov og i arkivopbygning efter proveniens- eller andre principper.

Gennem praktiske øvelser bibringes der de studerende en indsigt i gotisk skriftlæsning.

Emnefag D (1945-) ( 20 ECTS )

The Anthropology of Food

The first module will be taught in English by Professor Les Field. The second module will be taught in Danish by Associate Professors Tenna Jensen and Kamilla Nørtoft.

3rd year BA students, in order to earn 10 ECTS points, can chose either to take part in the first or in the second module. MA students, in order to earn 20 ECTS points, have to take part in both modules and can chose to be examined either by Les Field or by Tenna Jensen and Kamilla Nørtoft.

Module A: Anthropological Approaches to Food and the Future of Food in Greenland

Using a Cultural Anthropology lens we will explore different forms of food production and consumption around the world, particularly foraging and agriculture. We will use our general discussion to then address the ways that people in Greenland produce, eat, and value different kinds of food. As a class we will also develop a pilot survey instrument to investigate current diets in the city of Nuuk, how Greenlanders perceive and consume different foods, and what urban Greenlanders might eat in the future.

Module B: Theoretical and methodological key concepts and food practices in the Arctic

In this module, we will introduce different theoretical and methodological perspectives employed in socio- logical and anthropological analyses of food culture and practices. We will work with the theoretical concepts and discuss them in relation to empirical data on past and present food practices in different cultural traditions and regions around the Arctic. The module will be taught in Danish.

Museumskundskab ( 5 ECTS )

I kurset indføres de studerende i de kultur-historiske museers arbejdsområde, de gældende fredningsbestemmelser og de problemstillinger, der aktuelt optager museumsverdenen.

Praktikophold ( 20 ECTS )

Ét af emnefagene kan afløses af et semesters praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af emnefagsopgave.

Afdelingen fastsætter nærmere vilkår for det enkelte tilfælde af praktik, herunder godkendelsen af det tilknyttede pensum.

Virksomheden skal skriftligt, over for Afdelingen, bekræfte, at der er en praktikplads til den studerende, og at praktikanten tildeles en kontaktperson med en faglig relevant baggrund.

Den studerende skal have en af afdelingens lærere eller en af afdelingen godkendt person som vejleder.

Speciale ( 30 ECTS )

En hjemmeopgave på 70-100 A-4 s. indenfor et selvvalgt historisk og/eller etnologiskantropologisk emne fra Grønland og/eller de nordamerikanske inuitregioner.

Såfremt der i tilknytning til institutionen findes kvalificeret vejleder kan emnet vælges fra en anden region.

Specialeafhandlingen skal vise den studerendes fortrolighed med videnskabelig metodik og analyse, og vise at den studerende har et indgående kendskab til litteraturen og kilderne til emnet.

Selve specialestudiet former sig som et 6 måneders studieforløb under vejledning.

Specialeemnet aftales med vejlederen, og den endelige titel aftales ligeledes mellem den studerende og vejlederen.

Når titlen er aftalt har den studerende en frist på 3 måneder, inden specialet skal afleveres.

Som uddannet kandidat i Kultur og Samfundshistorie kan du komme til at arbejde med:

  • Undervisning i kulturfag og historie på GUX (i forening med et relevant sidefag)
  • Arkiver, museer m.m.
  • Presse- og forlagsvirksomhed
  • Turismesektoren og andre steder, hvor der lægges vægt på evnen til kulturel formidling
  • Den offentlige forvaltning
  • Undervisning og forskning ved højere læreanstalter

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Ebbe Volquardsen
Afdelingsleder, adjunkt, mag.art. (kulturhistorie)
Institut for Kultur, Sprog & Historie
Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 56 77
Lokale: C237
E-mail: ebbe@uni.gl

Se også Ebbe Volquardsens profilside