Søg på Ilisimatusarfik

Kultur- & Samfundshistorie

Er du interesseret i kultur og samfundshistorie, og kunne du godt tænke dig at arbejde med formidling inden for feks. museumsverden, arkæologi eller kulturområdet?

Uddannelsen Kultur- og Samfundshistorie giver en bred og mangesidig forståelse for kultur- og samfundsforhold i et historisk perspektiv - med fokus på den arktiske verden, men altid med baggrund i internationale problemstillinger og forskning.

Du lærer om hele det historiske forløb fra de første mennesker her på jorden for mere end 200.000 år siden til i dag med hovedvægt på tiden efter 1500.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Studiet omfatter historie og antropologi. Desuden indgår samfundsfaglige og arkæologiske elementer. 

Man kommer hele jorden rundt både i historie- og antropologidelen, men efterhånden som studierne skrider frem, koncentrerer de fleste discipliner sig om det grønlandske nærområde, men altid med baggrund i internationale problemstilinger og forskning.

Du kan vælge mellem to studier: 

  • Enten et 5-årigt studium i kultur- og samfundshistorie, hvor antropologiske og historiske elementer vejer lige tungt
  • eller et studium i historie i forening med et andet gymnasierelevant fag (grønlandsk f.eks.)

Sidstnævnte tofagsstudium - som også varer 5 år - (3½ år på hovedfag, 1½ år på sidefag), er tilrettelagt med særligt henblik på undervisning inden for de gymnasiale uddannelser.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2021. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. & 4. semester
Antropologisk metode ( 20 ECTS )

I kurset gennemgås forskningsmetoder i antropologiske fag. Ud over den klassiske etnografiske feltarbejdsmetodik behandler kurset en række af de andre teknikker der i nyere antropologi komplementerer det traditionelle lokalsamfundsstudie, f.eks. historiske, kvantitative og survey-anlagte tilgange, kvalitativ interviewteknik, problematikker i forbindelse med egenkulturstudier og multilokalt feltarbejde. Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at kombinere relevante metodevalg med bestemte teoretiske problemstillinger og i forhold til specifikke empiriske genstandsområder, herunder de etiske problemstillinger der knytter sig til antropologisk forskning.

På baggrund af mindst 75 procents aktiv deltagelse i det samlede kursusforløb planlægger og udfører den studerende en undersøgelse baseret på feltarbejdsmetodik. I forbindelse med kursets praktiske øvelse skal der - ud over kendskab til etnografisk metode - demonstreres kompetence til problemformulering, projektbeskrivelse og udfærdigelse af rapport om øvelsens forløb, arbejdsmetode og -teknik, samt vigtigste resultater. For at kunne indstille sig til eksamen skal den studerende have formidlet resultaterne heraf til fælles gennemgang på holdet. Denne undersøgelse, samt formidlingen, godkendes af underviseren.

Dette kursus fortsættes fra efterårssemesteret 2020

World history II (in English) ( 10 ECTS )

This course is taught in English.

In this course, students are given an overview of the development of Western civilization from antiquity to the present day.

At selected points, students are given a more in-depth understanding of the different views on what has been decisive for the historical development through the inclusion of specific sources or literature.

The course includes the history of the indigenous peoples within the nation states seen in a broader international perspective.

Kultur- og samfundsanalyse ( 20 ECTS )

Kurset introducerer og drøfter centrale antropologiske og kultur- og samfundsvidenskabelige teorier og begreber, set i lyset af både deres historie, kerneeksemplificeringer, diskussioner de har affødt og deres aktuelle relevans. Kurset forløber som en almen og dækkende gennemgang af væsentlige teoretiske synspunkter på sociokulturelle forhold (f. eks. økologi, økonomi, social organisation, politik, religion, verdensopfattelser og forandringsprocesser), og som en tematisk koncentration om aktuelle problemstillinger (f. eks. etnicitet, identitet, relationer mellem lokale og globale systemer).

Kurset er bredt anlagt ved at inddrage antropologiske og andre kultur- og samfundsvidenskabelige teorier og emner i forhold til både synkrone og diakrone perspektiver. Kurset er komparativt i gennemgangen af de empiriske belægsmaterialer som teorierne er søgt afprøvet på og fokuseret i gennemgangen af udvalgte temaer af relevans for bachelorstudiet i sin helhed.

I løbet af kursets første semester skrives et essay på fem normalsider, hvis emne formuleres af underviseren. Aflevering og godkendelse af essayet er en forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen.

Dette kursus fortsættes fra efterårssemesteret 2020

6. semester
Retorik og formidling ( 5 ECTS )

Kursets formål er, at de studerende får undervisning i at bruge retorikkens redskaber til at formidle overbevisende budskaber, der bygger på argumenter, der holder.

I undervisningen arbejder de studerende med, hvordan andre i samfundslivet bruger argumentationen som redskab og således lærer at arbejde med at styrke måden at bruge argumentationen i det journalistiske / samfundsvidenskabelige arbejde.

Derudover introduceres de studerende i retorikkens historie og får øvelser i at bruge kernebegreberne i retorik og formidling.

Bachelorseminar ( 20 ECTS )

Kurset varetages af afdelingens undervisere og afholdes i semestrets første halvdel. Gennem læsning og kritisk diskussion af udvalgte antropologiske, historiske og kultur- og samfundsvidenskabelige tekster, der behandler grønlandske eller cirkumpolare emnekredse og afprøver forskellige videnskabelige metoder og teorier (f.eks. kritisk kil- deanalyse, arkivstudier, deltageobservation, interview-teknikker, diskursanalyse, tekst- og billedanalyse) gøres de stu- derende i denne undervisningsfase bekendte med principperne i den fagvidenskabelige behandling af et problem. De gøres fortrolige med videnskabelige arbejdsmetoder og valget af disse. Derudover undervises og vejledes de studerende i grundprincipperne i skriftlig, akademisk argumentation og øves i selvstændig problemformulering.

I den efterfølgende projektfase bearbejder den studerende et nærmere aftalt problemområde ud fra disse principper og vejledes i denne fase efter aftale individuelt af en af afdelingens faste undervisere. Emnet for bacheloropgaven afta- les mellem den studerende og dennes vejleder.

Kandidatuddannelsen
Emnefag A: De første arktiske folk, kulturudvikling og møder ( 20 ECTS )

Kursets form

Kurset gennemføres i form af forelæsning, gruppearbejde, individuel aktivitetsbaseret opgaveløsning, diskussionsforum, emnepræsentation, og bl.a. praktisk/visuel studie. De studerende skal lære på et akademisk niveau at fremlægge, argumentere og diskutere læste artikler. Derfor vil de studerende hver især under forløbet have ansvar for at fremlægge videnskabelige og populærvidenskabelige artikler under hele forløbet. For hver undervisning og for hver artikel vil der være en studerende, der skal have ansvar for at granske en forskningsartikel, rapporter, essays m.m. Spørgsmål til det læste emne vil gennemgående stilles undervejs. Det forventes at de studerende er aktive og medansvarlige for et produktivt og vellykket semesterforløb.

Kursets mål

I kurset vil de studerende skabe sig et overblik over oprindelserne af de forskellige arktiske folk der vandrede fra Bering Strædet (Sibirien og Alaska) til Canada og Grønland. Vi skal gennemgå variationer af de forskellige arktiske folks arkæologiske kendetegn og undersøge vigtige kulturudviklinger, og diskutere centrale debatemner indenfor den bredere forskningsdisciplin inklusive arkæologi, antropologi, bio- og geovidenskab m.m. Perioden mellem ca. 3500 f.Kr. – 1500 e.Kr. vil gennemgås således at de studerende kan skabe et overblik og gennemgående kulturhistorisk kendskab til de variationer af begivenheder, der fik betydning særligt for Grønlands tidligere historie. I emnefaget vil vi diskutere kulturhistoriske processer for at trække linjer til relevante emner inklusive folkevandringer, bosættelsesmønstre, kulturudvikling og møder, arktiske landskab og klimaforandringer. Vi skal se på hvordan arkæologien og andre fagdiscipliner sporer og former fortidige menneskers kulturhistorie. I faget vil vi reflektere over hvordan vi laver undersøgende og inddragende forskning samt hvilken betydning det har for de samfund og folk, hvis kulturarv vi studerer. Vi skal se nærmere på forholdet mellem oprindelige folk og forskeres, inklusive Indigenous researchers, forhold til forskning og forskningsmetoder, og ikke mindst hvordan den akademiske verden og videns produktion kan forme oprindelig folks historier.

Hvad vil der opnås (læringsresultater)

I kurset vil en omfattende viden udvikles om den dybere historie af forhold mellem mennesker og omgivelser i Arktis, herunder blandt andet kulturel udvikling, kulturmøder, materiel og immateriel kulturarv.

Kurset vil give de studerende et større indsigt i de teoretiske og metodiske tilgange til kulturhistoriske studier, og til kritisk at kunne tage stilling til indhold af videnskabelige produkter.

De studerende vil ligeledes få større viden om forholdet mellem lokale borgere/oprindelige folk og akademisk forskning og hvorledes partnerskab og direkte samarbejde kan forme forskningens resultater.

Download undervisningsplan

Praktikophold ( 20 ECTS )

Ét af emnefagene kan afløses af et semesters praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af emnefagsopgave.

Afdelingen fastsætter nærmere vilkår for det enkelte tilfælde af praktik, herunder godkendelsen af det tilknyttede pensum.

Virksomheden skal skriftligt, over for Afdelingen, bekræfte, at der er en praktikplads til den studerende, og at praktikanten tildeles en kontaktperson med en faglig relevant baggrund.

Den studerende skal have en af afdelingens lærere eller en af afdelingen godkendt person som vejleder.

Speciale ( 30 ECTS )

En hjemmeopgave på 70-100 A-4 s. indenfor et selvvalgt historisk og/eller etnologiskantropologisk emne fra Grønland og/eller de nordamerikanske inuitregioner.

Såfremt der i tilknytning til institutionen findes kvalificeret vejleder kan emnet vælges fra en anden region.

Specialeafhandlingen skal vise den studerendes fortrolighed med videnskabelig metodik og analyse, og vise at den studerende har et indgående kendskab til litteraturen og kilderne til emnet.

Selve specialestudiet former sig som et 6 måneders studieforløb under vejledning.

Specialeemnet aftales med vejlederen, og den endelige titel aftales ligeledes mellem den studerende og vejlederen.

Når titlen er aftalt har den studerende en frist på 3 måneder, inden specialet skal afleveres.

Som uddannet kandidat i Kultur og Samfundshistorie kan du komme til at arbejde med:

  • Undervisning i kulturfag og historie på GUX (i forening med et relevant sidefag)
  • Arkiver, museer m.m.
  • Presse- og forlagsvirksomhed
  • Turismesektoren og andre steder, hvor der lægges vægt på evnen til kulturel formidling
  • Den offentlige forvaltning
  • Undervisning og forskning ved højere læreanstalter

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Ebbe Volquardsen
Afdelingsleder, adjunkt, mag.art. (kulturhistorie)
Institut for Kultur, Sprog & Historie
Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 56 77
Lokale: C237
E-mail: ebbe@uni.gl

Se også Ebbe Volquardsens profilside