Søg på Ilisimatusarfik

Jura

Det grønlandske samfund er et retssamfund i hastig udvikling.

Love og regler styrer på mange måder vores hverdag, vores administration og vores samfund - og det er derfor vigtigt, at vi har personer, som kan både formulere og fortolke disse regler til fælles gavn for udviklingen.

Bacheloruddannelsen i Jura giver dig en generel juridisk uddannelse med fokus på netop det offentligretlige - og det grønlandske, som giver dig de fornødne kompetencer til at arbejde hos Grønlands Selvstyre eller kommunerne med netop offentligretlig lovgivning.

Uddannelsen følges tæt af både et fag- og aftagerpanel for at sikre dig de bedste arbejdsvilkår efter endt uddannelse.

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse, GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på C (7) ifølge GGS-skalaen (7-trinsskalaen) samt opfyldelse af følgende specifikke adgangskrav:

Skærmbillede 2019-08-05 Kl . 10.40.02

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemestret 2022. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Retshistorie, retssociologi & retsfilosofi ( 15 ECTS )

Introduktion til tidlige retssystemer og deres udvikling, herunder særlig vægt på Grønlands retshistorie fra nordboernes tidlige høvdingestyre og inuitkulturens samtidige retsorden til det nuværende selvstyre.

Centrale historiske og aktuelle eksempler på forskellige sociologiske og filosofiske forståelser af retten og dens samfundsmæssige betydning.

Inden for alle delemner behandles den juridiske professions aktuelle rolle og udfordringer i europæisk og grønlandsk kontekst.

Ligeledes arbejdes principielt og gennem konkrete eksempler med begreberne magt, ret og retfærdighed.

Juridisk metode ( 5 ECTS )

Kurset indeholder bl.a. følgende elementer:

 • juraens discipliner
 • retskilderne og deres fortolkning
 • retssystemets opbygning og funktion i Grønland og Danmark
 • aktørerne i retssystemet
 • juridisk informationssøgning

Fokus er på kontinentaleuropæisk retstradition, men der perspektiveres i en vis grad til 'common law'-traditionen.

Europæiske og internationale retskilder omtales.

Formueret ( 10 ECTS )

Kurset omfatter en gennemgang af reglerne om aftalers indgåelse, herunder fuldmagtsforhold samt reglerne om aftalers ugyldighed og fortolkning.

I erstatningsret fokuseres på reglerne om erstatning uden for kontraktforhold, herunder principalansvaret og motoransvar.

I køberet fokuseres primært på købers og sælgers indbyrdes forpligtelser samt parternes beføjelser ved misligholdelse af en købsaftale.

3. semester
Folkeret ( 5 ECTS )

Kurset indeholder præsentation af folkerettens retssystem samt de mest relevante folkeretlige regler, materielle såvel som processuelle.

Det folkeretlige retssystem behandles ud fra et fokus på det folkeretlige retssystems retlige struktur, aktørerne, retskildeproblematikker, fortolkningsregler, national gennemførelse af folkeretlige forpligtelser samt forholdet mellem ret og politik, som dette kommer til udtryk i folkerettens karakteristika og grundlæggende principper.

De folkeretlige regler bliver behandlet med udgangspunkt i følgende tredeling: primære, sekundære og tertiære regler.

Primære regler, der findes i traktater såvel som sædvaner, beskriver materielle rettigheder og forpligtelser.

De vigtigste af de primære regler omfatter især:

 • Magtanvendelsesforbuddet
 • Interventionsforbuddet
 • Folkenes selvbestemmelsesret
 • Territorium
 • Havret
 • Internationale forbrydelser
 • Krigens folkeret
 • Den internationale menneskerettighedsbeskyttelse
 • Humanitære regler

Sekundære regler beskriver mulighederne for at gøre ansvar gældende over for (mulige) krænkelser af de primære regler.

Tertiære regler omfatter processuelle regler for løsning af konflikter, typisk i regi af internationale organisationer.

Kurset vil, hvor dette er relevant, inddrage Grønlands retlige position i en folkeretlig kontekst.

Menneskerettigheder ( 5 ECTS )

Kurset indeholder emner om de væsentlige internationale og europæiske retskilder inden for menneskerettigheder samt de retlige organer, der er knyttet hertil.

På baggrund af de studerendes input arbejdes der med Grønlands menneskeretlige forpligtelser og Grønlands afrapporteringer til menneskeretlige organer.

Kriminalret & -proces ( 15 ECTS )

Kursets centrale elementer udgøres af kriminalloven, kriminalprocessen og fuldbyrdelse af foranstaltninger.

I undervisningen lægges vægt på centrale kriminalretlige principper og begreber.

Aktuelle og særligt principielle emner inddrages til at anskueliggøre centrale reglers typiske (og i nogle tilfælde atypiske) anvendelsesområde.

Grønlands oprindelige tradition og kultur for håndtering af kriminalitet indgår i faget, særligt i arbejdet med foranstaltningerne.

Civilproces ( 5 ECTS )

Med kurset gives en grundlæggende indføring i civilprocessen som retlig og teoretisk disciplin, herunder dens grundprincipper.

I forbindelse med undervisningen gennemgås bl.a. domstolenes saglige og stedlige kompetence (herunder kumulation), principper og regler for udfærdigelse af stævning, svarskrift og øvrige processkrifter, sagens behandling i 1. instans, bevismidler, udeblivelse, forlig, appel (anke og kære) og retskraft.

Kurset dækker ikke specialprocessen og kun summarisk processen ved Højesteret, hvor processen primært er fastlagt i retsplejeloven for Danmark.

5. semester
Kommunalret ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er at give den studerende forståelse for det retlige grundlag for kommunestyret, de kommunale opgaver og det kommunale tilsyn samt indsigt i, hvordan kommunestyret fungerer i praksis.

Finanslovsret ( 5 ECTS )

Formålet er at give den studerende en grundlæggende indsigt i den offentlige bevillingsret og herunder et særligt indblik i finanslovens bevillingssystem, dens opbygning og funktion som lov.

Til belysning af finanslovsrettens indtægtsside gives den studerende endvidere en introduktion til dele af skatteretten.

Familie- & arveret ( 10 ECTS )

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til ved hjælp af juridisk metode at håndtere grundlæggende teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger inden for familie- og arveretlige emner.

Kurset har endvidere til formål at give den studerende kendskab til familie- og arveretlige grundbegreber og overblik over familie- og arveretlige emner, at give et mere indgående kendskab til udvalgte, centrale emner, at opøve evnen til at identificere, analysere og vurdere familie- og arveretlige problemstillinger med henblik på at løse eller forebygge uoverensstemmelser samt at opøve evnen til skriftligt at formulere og formidle familie- og arveretlige problemstillinger og løsningsmodeller.

Herved opnås kompetence til at arbejde teoretisk og praktisk med grundlæggende familie- og arveretlige problemstillinger.

Selskabsret ( 5 ECTS )

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til ved hjælp af juridisk metode at håndtere grundlæggende teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger inden for selskabsretlige emner.

Du kan træde ind i en stilling som akademisk fuldmægtig eller konsulent hos enten Grønlands Selvstyre eller kommunerne.

Også offentligt ejede selskaber vil helt sikkert have interesse for dig.

Der kan også være mulighed for at studere videre til kandidat eller master.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Anette Storgaard
Afdelingsleder, professor
Afdeling for Jura
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
E-mail: asto@uni.gl

Ansøgningsfrist 01.03.2023
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Studieordning (2021) Studieordning (2019) m. tillæg Studievejledning