Søg på Ilisimatusarfik

Jura

Det grønlandske samfund er et retssamfund i hastig udvikling.

Love og regler styrer på mange måder vores hverdag, vores administration og vores samfund - og det er derfor vigtigt, at vi har personer, som kan både formulere og fortolke disse regler til fælles gavn for udviklingen.

Bacheloruddannelsen i Jura giver dig en generel juridisk uddannelse med fokus på netop det offentligretlige - og det grønlandske, som giver dig de fornødne kompetencer til at arbejde hos Grønlands Selvstyre eller kommunerne med netop offentligretlig lovgivning.

Uddannelsen følges tæt af både et fag- og aftagerpanel for at sikre dig de bedste arbejdsvilkår efter endt uddannelse.

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse, GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på C (7) ifølge GGS-skalaen (7-trinsskalaen) samt opfyldelse af følgende specifikke adgangskrav:

Skærmbillede 2019-08-05 Kl . 10.40.02

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemestret 2021. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Retshistorie, retssociologi & -filosofi ( 15 ECTS )

Kurset indeholder:

 • En introduktion til den vestlige verdens tidlige retssystemer og udviklingen heraf frem mod i dag, herunder i særlig grad den grønlandske retshistorie fra nordboernes tidlige høvdingestyre og Thulekulturens samtidige retsorden til det det nuværende selvstyre
 • En behandling af forskellige forståelser af retten ved en gennemgang af udvalgte retsfilosoffers teorier
 • En sociologisk indføring i forholdet mellem ret og samfund

De tre discipliner bindes sammen gennem følgende tre hovedtemaer, som behandles fra hhv. en retshistorisk, en retsfilosofisk og en retssociologisk vinkel:

 • Forholdet mellem magt, ret og opfattelsen af retfærdighed
 • Opkomsten af den moderne retsstat
 • Rettens og den juridiske professions rolle og udfordringer

Juridisk metode ( 5 ECTS )

Kurset indeholder en gennemgang af:

 • Hvad er ret?
 • Retssystemet
 • Forholdet mellem ret og retfærdighed
 • Retskilder, herunder europæiske og internationale retskilder
 • Fortolkningsprincipper og –metoder
 • Den juridiske beslutningsproces
 • Juridisk kildesøgning

Formueret ( 10 ECTS )

Kursusinformation kommer snart ..

3. semester
Folkeret ( 5 ECTS )

Kurset indeholder:

 • Folkerettens retssystem (retlige struktur)
 • Folkerettens aktører
 • De folkeretlige regler (primære, sekundære og tertiære regler)
 • Traktater og sædvaner
 • Ansvarsregler for krænkelser
 • Processuelle regler
 • Særlige retskildeproblematikker
 • Fortolkningsregler
 • National gennemførelse af folkeretlige forpligtelser
 • De Grønlandske retlige rammer for indgåelse af folkeretlige aftaler
 • Forholdet mellem ret og politik

Menneskerettigheder ( 5 ECTS )

Kurset indeholder:

 • Europakonventionen om beskyttelse af menneskerettighederne (ERMK) og tilhørende konventioner i Europa og Grønland
 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
 • Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
 • Europarådet
 • Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og tilhørende konventioner med fokus på Grønland
 • Grønlands løbende rapporteringer til FN om implementering af FN’s Menneskerettighedskonventioner
 • De vigtigste menneskerettighedsinstitutioner, herunder Institut for Menneskerettigheder og Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Forvaltningsret II ( 10 ECTS )

Kurset indeholder:

 • Forvaltningspersonalet (pligter og rettigheder - herunder ytringsfriheden)
 • Prøvelsessystemerne ved rekurs, ombudsmanden, kommunaltilsyn og domstolene
 • Offentligemyndigheders og ansattes erstatningsansvar
 • Persondataloven
 • EU-retten og internationale konventioners påvirkning af forvaltningsretten i Grønland

EU-ret ( 5 ECTS )

Kurset indeholder:

 • EU's institutioner
 • Retskilderne
 • Procedurerne ved Unionens domstole
 • Etableringsretten
 • Den frie bevægelighed af varer, personer, kapital og tjenesteydelser
 • Grønlands relation til EU set i et historisk perspektiv

Arctic Law ( 5 ECTS )

This bachelor level course runs in January 2022, and is taught in English.

It is recommended that students have knowledge of International Law prior to the start of the course.

 

Arctic law introduces students to the legal principles and rules that govern the Arctic and teaches students the legal and political tools available to solve contemporary issues in the region.

International law

 • Sovereignty and sovereign rights - including sovereignty claims by indigenous peoples
 • The rights of indigenous peoples
 • Human rights law
 • The law of the sea
 • Environmental law
 • Formation of international norms

Political science

 • International relations in the Arctic

Economics

 • Arctic economies and economic development theory

5. semester
Kommunalret ( 10 ECTS )

Kursusinformation kommer snart ..

Finanslovsret ( 5 ECTS )

Kursusinformation kommer snart ..

Familie- & arveret ( 10 ECTS )

Kursusinformation kommer snart ..

Selskabsret ( 5 ECTS )

Kursusinformation kommer snart ..

Du kan træde ind i en stilling som akademisk fuldmægtig eller konsulent hos enten Grønlands Selvstyre eller kommunerne.

Også offentligt ejede selskaber vil helt sikkert have interesse for dig.

Der kan også være mulighed for at studere videre til kandidat eller master.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Anette Storgaard
Afdelingsleder, professor
Afdeling for Jura
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
E-mail: asto@uni.gl

Ansøgningsfrist 01.03.2022
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Studieordning (2021) Studieordning (2019) m. tillæg Studievejledning