Søg på Ilisimatusarfik

Jura

Det grønlandske samfund er et retssamfund i hastig udvikling.

Love og regler styrer på mange måder vores hverdag, vores administration og vores samfund - og det er derfor vigtigt, at vi har personer, som kan både formulere og fortolke disse regler til fælles gavn for udviklingen.

Bacheloruddannelsen i Jura giver dig en generel juridisk uddannelse med fokus på netop det offentligretlige - og det grønlandske, som giver dig de fornødne kompetencer til at arbejde hos Grønlands Selvstyre eller kommunerne med netop offentligretlig lovgivning.

Uddannelsen følges tæt af både et fag- og aftagerpanel for at sikre dig de bedste arbejdsvilkår efter endt uddannelse.

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter en gymnasial uddannelse, GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på C (7) ifølge GGS-skalaen (7-trinsskalaen) samt opfyldelse af følgende specifikke adgangskrav:

Skærmbillede 2019-08-05 Kl . 10.40.02

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2022. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Forfatnings- & selvstyreret ( 15 ECTS )

Formålet med forfatningsretten er at skabe forståelse for forfatningsrettens regler og grundbegreber, herunder forfatningsrettens placering i det juridiske system.

Med selvstyreretten er det formålet at skabe en forståelse for Grønlands forfatningsretlige position inden for riget samt at beskrive selvstyrets grundlag og overordnede opbygning.

Familie- & arveret ( 10 ECTS )

Formålet med kurset er, at den studerende skal tilegne sig viden om og indsigt i reglerne om retlig regulering af familiemedlemmers indbyrdes forhold, herunder reguleringen af forhold mellem børn og forældre samt indgåelse og ophævelse af ægteskab.

Formålet med kurset er endvidere, at den studerende skal tilegne sig viden om den retlige regulering af arveforhold.

EU-ret ( 5 ECTS )

EU-ret bygger oven på undervisningen i Forfatnings- & selvstyreret.

Formålet med EU-ret er at give den studerende grundlæggende kendskab til Den Europæiske Unions institutioner samt de væsentligste materielle regler inden for fri bevægelighed.

Endvidere vil Grønlands OLT-associeringsaftale med EU blive inddraget samt EU-rettens indirekte betydning for grønlandsk ret.

4. semester
Kriminalret ( 15 ECTS )

Kursusinformation kommer snarest.

Kreditsikring ( 15 ECTS )

Dette kursus er online.

Kursusinformation kommer snarest.

6. semester
Obligationsret ( 10 ECTS )

Kursusbeskrivelse kommer snarest.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Bachelorprojektet skal behandle problemstillinger indenfor jurauddannelsens centrale fag / fagområder.

I forbindelse med bachelorprojektet vil de studerende få et grundlæggende kursus i videnskabsteori og metode.

Bachelorprojektet gennemføres normalt som en individuel opgave. Bachelorprojektet kan dog i særlige tilfælde udarbejdes af 2 studerende i fællesskab.

Du kan træde ind i en stilling som akademisk fuldmægtig eller konsulent hos enten Grønlands Selvstyre eller kommunerne.

Også offentligt ejede selskaber vil helt sikkert have interesse for dig.

Der kan også være mulighed for at studere videre til kandidat eller master.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Anette Storgaard
Afdelingsleder, professor
Afdeling for Jura
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
E-mail: asto@uni.gl

Ansøgningsfrist 01.03.2022
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Studieordning (2021) Studieordning (2019) m. tillæg Studievejledning