Søg på Ilisimatusarfik

Jura

Det grønlandske samfund er et retssamfund i hastig udvikling.

Love og regler styrer på mange måder vores hverdag, vores administration og vores samfund - og det er derfor vigtigt, at vi har personer, som kan både formulere og fortolke disse regler til fælles gavn for udviklingen.

Bacheloruddannelsen i Jura giver dig en generel juridisk uddannelse med fokus på netop det offentligretlige - og det grønlandske, som giver dig de fornødne kompetencer til at arbejde hos Grønlands Selvstyre eller kommunerne med netop offentligretlig lovgivning.

Uddannelsen følges tæt af både et fag- og aftagerpanel for at sikre dig de bedste arbejdsvilkår efter endt uddannelse.

Adgang til bacheloruddannelsen i jura forudsætter - ud over en gymnasial uddannelse med et eksamenskaraktergennemsnit på mindst C (7) - opfyldelse af følgende krav:

Jura Adgangskrav

Ilisimatusarfik kan tillade ansøgere at søge optagelse på et andet grundlag end de forudsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og Ilisimatusarfik skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2023. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Forfatnings- & selvstyreret ( 15 ECTS )

Formålet med forfatningsretten er at skabe forståelse for forfatningsrettens regler og grundbegreber, herunder forfatningsrettens placering i det juridiske system.

Med selvstyreretten er det formålet at skabe en forståelse for Grønlands forfatningsretlige position inden for riget samt at beskrive selvstyrets grundlag og overordnede opbygning.

Familie- & arveret ( 10 ECTS )

Formålet med faget er, at den studerende skal tilegne sig viden om og indsigt i reglerne om retlig regulering af familiemedlemmers indbyrdes forhold, herunder reguleringen af forhold mellem børn og forældre samt indgåelse og ophævelse af ægteskab.

Formålet med faget er endvidere, at den studerende skal tilegne sig viden om den retlige regulering af arveforhold.

EU-ret ( 5 ECTS )

EU-ret bygger oven på undervisningen i forfatnings- og selvstyreret.

Formålet med EU-ret er at give den studerende grundlæggende kendskab til Den Europæiske Unions institutioner samt de væsentligste materielle regler inden for fri bevægelighed.

Endvidere vil Grønlands OLT-associeringsaftale med EU blive inddraget samt EU-rettens indirekte betydning for grønlandsk ret.

4. semester
Obligationsret ( 10 ECTS )

Faget bygger på den viden, der er opnået i især faget formueret og bibringer et fagligt fundament for faget selskabsret og andre formueretlige discipliner.

Formålet med faget er at bibringe den studerende indsigt og forståelse for den generelle retlige regulering af forholdet mellem to eller flere kontraktparter og sammenhængen mellem obligationsretten og de formueretlige specialdiscipliner.

Faget køres sammen med et andet semester på denne uddannelse.

Arctic law ( 5 ECTS )

This bachelor course is taught in English.

Arctic Law is primarily built on international law but also draws on political science and economics.

Arctic law introduces the student to the legal principles and rules that govern the Arctic and teaches the student the legal and political tools available to solve contemporary issues in the region.

Forvaltningsret 1 ( 10 ECTS )

Formålet med faget forvaltningsret 1 er, at den studerende skal opnå grundlæggende færdigheder i den almindelige forvaltningsret og kunne anvende disse på konkrete problemstillinger.

Selskabsret ( 5 ECTS )

Faget selskabsret bygger på viden, der er tilegnet i fagene formueret og obligationsret og har som sit selvstændige formål at give den studerende viden om de fundamentale selskabsretlige regler og principper samt at give et overblik over og kendskab til de mest almindeligt brugte selskabsformer i Grønland.

6. semester
Obligationsret ( 10 ECTS )

Faget bygger på den viden, der er opnået i især faget formueret og bibringer et fagligt fundament for faget selskabsret og andre formueretlige discipliner.

Formålet med faget er at bibringe den studerende indsigt og forståelse for den generelle retlige regulering af forholdet mellem to eller flere kontraktparter og sammenhængen mellem obligationsretten og de formueretlige specialdiscipliner.

Faget køres sammen med et andet semester på denne uddannelse.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Bachelorprojektet skal behandle problemstillinger indenfor jurauddannelsens centrale fag / fagområder.

I forbindelse med bachelorprojektet vil de studerende få et grundlæggende kursus i videnskabsteori og metode.

Bachelorprojektet gennemføres normalt som en individuel opgave. Bachelorprojektet kan dog i særlige tilfælde udarbejdes af 2 studerende i fællesskab.

Du kan træde ind i en stilling som akademisk fuldmægtig eller konsulent hos enten Grønlands Selvstyre eller kommunerne.

Også offentligt ejede selskaber vil helt sikkert have interesse for dig.

Der kan også være mulighed for at studere videre til kandidat eller master.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Anette Storgaard
Afdelingsleder, professor
Afdeling for Jura
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
E-mail: asto@uni.gl