Søg på Ilisimatusarfik

Jura, offentlig ret

Det grønlandske samfund er et retssamfund i hastig udvikling.

Love og regler styrer på mange måder vores hverdag, vores administration og vores samfund - og det er derfor vigtigt, at vi har personer, som kan både formulere og fortolke disse regler til fælles gavn for udviklingen.

Bacheloruddannelsen i Jura, offentlig ret giver dig en generel juridisk uddannelse med fokus på netop det offentligretlige - og det grønlandske, som giver dig de fornødne kompetencer til at arbejde hos Grønlands Selvstyre eller kommunerne med netop offentligretlig lovgivning.

Uddannelsen følges tæt af både et fag- og aftagerpanel for at sikre dig de bedste arbejdsvilkår efter endt uddannelse.

GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på C, med fagene grønlandsk & dansk bestået med minimum karakteren B, og engelsk og matematik bestået på mindst B-niveau.

Derudover skal du beherske både grønlandsk og dansk i sprog og skrift, da der skal afleveres opgaver løbende på begge sprog.

Ansøgere uden adgangsgivende eksamen, jf. ovenfor, men med væsentlig erfaring fra juridisk sagsbehandling eller lignende områder kan eventuelt optages gennem dispensation.

Ved optagelse på enkelte af fagene som efteruddannelse kan der eventuelt dispenseres fra sprogkravene.

Bemærk at ikke alle fag kan tages som enkeltfag.

1. & 2. semester har fokus på den juridiske metode, et retshistorisk tilbageblik og en positionering af juraen i samfundet i dag.

Allerede på 2. semester begynder den offentligretlige jura dog at fylde noget.

På 3. - 4. semester møder du alt fra den spændende lovteknik, som omhandler den tekniske måde lovgivning bliver til på i landet, over folkeretten, Grønlands internationale forpligtelser, kriminalretten, til den dybdegående grønlandske forvaltningsret og den offentlige ansættelsesret.

4. semester indeholder også et kig ind i domstolssystemet med faget procesret.

På uddannelsens 5. - 6. semester skal du enten færdiggøre den klassiske bacheloruddannelse med offentligret, herunder i praktik og udarbejde en bacheloropgave - eller gennemføre den såkaldte ”formueretslinje”, som forbereder dig på et videre kandidat- eller masterstudium i Europa.

Du skal forvente et hårdt men spændende studie med mange eksaminer og opgaveafleveringer. 

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemestret 2019. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

2. semester
Forvaltningsret I ( 10 ECTS )

Kurset indeholder hovedsageligt:

 • En gennemgang af den offentlige myndighedsstruktur under Grønlands Selvstyre
 • En gennemgang af de generelle offentligretlige love (Sagsbehandlingsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven)
 • Et syn på og diskussion omkring forvaltningsmyndighedernes overordnede opgave med at føre lovgivningsmagtens beslutninger og intentioner ud i livet
 • En detaljeret gennemgang af legalitetsprincippet og reglerne for sagsoplysning, belyst ved bl.a udtalelser fra Inatsisartut Ombudsmandiat

Privatret ( 5 ECTS )

Kurset behandler nogle grundlæggende privatretlige emner, herunder:

 • Aftalerettens regler og fortolkningsprincipper
 • Erstatningsretlige regler (udenfor som i kontraktsforhold)
 • Reglerne vedrørende køb, forbrugerkøb og køb af fast ejendom tillige med en introduktion til pant og debitorforfølgning
 • En overordnet indføring i selskabsretlige regler

Retskildelære II ( 5 ECTS )

På kurset arbejdes der med nogle udvidede betragtninger omkring retskildelæren, herunder:

 • En uddybning af retskildebegrebet
 • Love og deres forarbejder
 • Retskildernes fortolkning (forskellige fortolkningsmetoder)
 • Den offentligt ansattes (grundlæggende) ansvar
 • Materiel ret og procesret, civilprocessens principper
 • Det juridiske sprog, pragmatikken, faktum-jus, retsdogmatikken og forholdet til fastlæggelsen af gældende ret

Selvstyreret (interprovinsielret) ( 10 ECTS )

På kurset gennemgås og diskuteres optakten til og grundlaget for Grønlands Selvstyre, herunder:

 • Hovedtrækkene i Betænkning afgivet af Selvstyrekommissionen, 2003
 • Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland
 • Folketingsloven om Grønlands Selvstyre
 • Folketingsloven om forskellige forhold vedrørende Grønlands Selvstyre
 • De stats- og folkeretlige betingelser og præmisser for Grønlands Selvstyre
 • Det igangværende (nye) forfatningsarbejde, herunder kommissionens og sekretariatets mandater og arbejdsområder

Du kan træde ind i en stilling som akademisk fuldmægtig eller konsulent hos enten Grønlands Selvstyre eller kommunerne.

Også offentligt ejede selskaber vil helt sikkert have interesse for dig.

Der kan også være mulighed for at studere videre til kandidat- eller master.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Pia Vendelbo
Afdelingsleder
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Jura, offentlig ret
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 56 89
Lokale: C227
E-mail: pvla@uni.gl

Ansøgningsfrist 01.03.2020
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Brochure Studieordning Katalog & skema: intranet Studievejledning