Jura, offentlig ret

Jura, offentlig ret

Det grønlandske samfund er et retssamfund i hastig udvikling.

Love og regler styrer på mange måder vores hverdag, vores administration og vores samfund - og det er derfor vigtigt, at vi har personer, som kan både formulere og fortolke disse regler til fælles gavn for udviklingen.

Bacheloruddannelsen i Jura, offentlig ret giver dig en generel juridisk uddannelse med fokus på netop det offentligretlige - og det grønlandske, som giver dig de fornødne kompetencer til at arbejde hos Grønlands Selvstyre eller kommunerne med netop offentligretlig lovgivning.

Uddannelsen følges tæt af både et fag- og aftagerpanel for at sikre dig de bedste arbejdsvilkår efter endt uddannelse.

GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på C, med fagene grønlandsk & dansk bestået med minimum karakteren B, og engelsk og matematik bestået på mindst B-niveau.

Derudover skal du beherske både grønlandsk og dansk i sprog og skrift, da der skal afleveres opgaver løbende på begge sprog.

Ansøgere uden adgangsgivende eksamen, jf. ovenfor, men med væsentlig erfaring fra juridisk sagsbehandling eller lignende områder kan eventuelt optages gennem dispensation.

Ved optagelse på enkelte af fagene som efteruddannelse kan der eventuelt dispenseres fra sprogkravene.

Bemærk at ikke alle fag kan tages som enkeltfag.

1. & 2. semester har fokus på den juridiske metode, et retshistorisk tilbageblik og en positionering af juraen i samfundet i dag.

Allerede på 2. semester begynder den offentligretlige jura dog at fylde noget.

På 3. - 4. semester møder du alt fra den spændende lovteknik, som omhandler den tekniske måde lovgivning bliver til på i landet, over folkeretten, Grønlands internationale forpligtelser, kriminalretten, til den dybdegående grønlandske forvaltningsret og den offentlige ansættelsesret.

4. semester indeholder også et kig ind i domstolssystemet med faget procesret.

På uddannelsens 5. - 6. semester skal du enten færdiggøre den klassiske bacheloruddannelse med offentligret, herunder i praktik og udarbejde en bacheloropgave - eller gennemføre den såkaldte ”formueretslinje”, som forbereder dig på et videre kandidat- eller masterstudium i Europa.

Du skal forvente et hårdt men spændende studie med mange eksaminer og opgaveafleveringer. 

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemesteret 2018. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Studieteknik, akademisk skrivning & rapportskrivning ( 0 ECTS )

Kurset indeholder præsentation af studietekniske metoder, normer for akademisk skrivning samt skriftlige præsentationsformer, herunder:

 • Planlægningsmodeller
 • Notatteknik
 • Studietekniske metoder
 • Informationssøgning og – bearbejdning
 • Videnskabelige teksters tilblivelse og anvendelse
 • Form- og strukturkrav til forskellige skriftlige præsentationsformer
 • Rapportskrivning

Retshistorie ( 5 ECTS )

Kurset indeholder en introduktion til oldtidens og middelalderens – Inuits - tidlige retssystemer; juraens rolle og udvikling for så vidt angår begreber, institutioner og selve retsvæsenet. For den specielle grønlandske del af faget belys særligt:

 • Den tidlige kolonitid og situationen omkring indførelsen af Instruxen
 • Forstanderskabernes sammensætning og betydning
 • Indførelsen af Landsrådene og kommunerådene (senere Sysselråd)
 • Grønlandskommissionens betænkning og dens betydning
 • Fødestedskriteriet og G60Den studerende sættes i stand til at diskutere den europæiske og grønlandske retsudvikling frem mod i dag

Kursets metodiske vinkel er historisk.

Ret & samfund ( 5 ECTS )

Beskrivelsen og analysen af det grønlandske rets samfund i kurset vil tage udgangspunkt i en klassisk model for magtens tredeling. Endvidere introduceres den studerende til de respektive ombudsmænd henholdsvis talsmænd og deres respektive kompetenceområder og betydninger i både dogmatisk og sociologisk kontekst.

 • Den udøvende myndighed omfatter Naalakkersuisut og på rigsanliggender regeringen fra dk repræsenteret ved Arkitisk kommando, politiet og rigsombuddet. Inddeling i departementer. Forståelse af en opgavefordeling mellem selvstyret og kommunerne
 • Den lovgivende myndighed omfatter Inatsisartut og på rigsanliggender folketinget
 • Den dømmende myndighed omfatter Retten i Grønland, Kredsretterne, Grønlands Landsret og Højesteret
 • Nogle grundlæggende restfilosofiske tanker omkring samfundsfilosofi, dannelse og karakteristika af stater og retssamfund
 • Introduktion til folkeret og væsentlige internationale organisationer

Kursets metodiske vinkel er dogmatisk og sociologisk.

Retskildelære I ( 10 ECTS )

Kurset behandler bl.a.:

 • Hvad er ”ret”?
 • Retssystemet (fra Kreds- til Højesteret) og retskildelæren
 • Lovgivningen; den retlige trinfølge, retskildetyperne (herunder den historisk betingede forordning - Hjemmestyrelovens § 5), anordningsmyndigheden og lovsproget
 • Retsgrundsætninger, sædvaner, forholdets natur og domstolsskabs ret
 • Retsinformationssamfundet
 • Den juridiske formel, en ”ABC-model”
 • Juridisk teori
 • Ret og politik

Statsret ( 10 ECTS )

Kurset tematiserer bl.a.:

 • De øverste statsorganer i rigsfællesskabet smh. m. myndighedsforholdene under Grønlands Selvstyre, herunder deres dannelse og kompetencer
 • Statsforfatningsrettens regler og grundbegreber
 • Grundlovens frihedsrettigheder (grundlæggende borgerrettigheder)
 • Det stats- og folkeretlige løfte om grønlandsk selvbestemmelse

Du kan træde ind i en stilling som akademisk fuldmægtig eller konsulent hos enten Grønlands Selvstyre eller kommunerne.

Også offentligt ejede selskaber vil helt sikkert have interesse for dig.

Der kan også være mulighed for at studere videre til kandidat- eller master.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Pia Vendelbo
Afdelingsleder
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Jura, offentlig ret
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 56 89
Lokale: C227
E-mail: pvla@uni.gl

Ansøgningsfrist 01.03.2019
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Brochure Studieordning Katalog & skema: intranet Studievejledning