Søg på Ilisimatusarfik

Institutråd

Ved hvert institut oprettes et institutråd.

Institutrådet drøfter de generelle retningslinjer for forskning og forskningsbaseret uddannelse ved instituttet, inden institutledelsen afgiver indstilling herom til rektor og akademisk råd.

Institutrådet godkender efter generelle retningslinjer og indstilling fra afdelingslederne:

 • Optagelse af studerende
 • Meritoverførsler
 • Tildeling af akademiske grader med undtagelse af ph. d.-graden
 • Oprettelse af instituttets innovations- og kvalitetsfremmeråd, jf. § 25

Institutrådet afgiver indstilling til akademisk råd om:

 • Studieordninger for uddannelserne ved instituttet
 • Forsøgsordninger vedrørende uddannelserne
 • Nedsættelse og sammensætning af fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på besættelse af videnskabelige stillinger og erhvervelse af ph. d.-graden
 • Instituttets forslag til budget
 • Organisering i afdelinger og disses ansvarsområder

Stk. 5. Institutrådet har i øvrigt ret til at udtale sig i alle sager af væsentlig betydning for instituttets organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de forhold, rektor og institutlederne forelægger. 

Stk. 6. Afgørelser i institutrådet træffes ved simpelt flertal. Ved beslutninger om forhold, der udelukkende vedrører forskning, kan det bestemmes i statutten eller i rådets forretningsorden, at kun de medlemmer, der er forskere, er stemmeberettigede.

Et institutråd sammensættes således:

 • Institutlederen, der er formand
 • Afdelingslederne
 • 2 - 3 medlemmer, der repræsenterer instituttets forskere og undervisere, herunder ansatte ph. d.-studerende. 2 medlemmer skal have forskningsbaggrund
 • Har instituttet uddannelser til professionsrettet bachelor, skal 1 af medlemmerne repræsentere disse uddannelser
 • Har instituttet ansat teknisk-administrativt personale, er denne gruppe repræsenteret med højst 2 medlemmer
 • 1 studerende fra hver af instituttets fuldtidsuddannelser, dog mindst 2 studerende