Søg på Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Forord

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og samfundsforhold som omdrejningspunkter.

Siden grundlæggelsen i 1984 har universitetet opbygget et attraktivt og bredspektret forskningsmiljø og uddannet eftertragtede dimittender. Med sin centrale geografiske placering i Arktis og specialisering i arktiske samfunds-, sundheds- og kulturforhold er Ilisimatusarfik et universitet, der skaber udvikling og innovation i en tid og i et samfund, hvor der er særlig hårdt brug for viden, vækst og langsigtede løsninger.

Den kvalitet og viden om forskning og uddannelse, som Ilisimatusarfik repræsenterer, skal fortsat være samfundsrelevant og styrkes i forhold til landets udfordringer, i en tæt dialog og i et dynamisk samarbejde med det omgivende samfund. 

En hastig samfundsudvikling afføder nye spørgsmål og fordrer nye svar. Ilisimatusarfiks mål er en stadig bredere faglig spændvidde og et stærkere fagmiljø, så universitetet i endnu højere grad kan levere den forskning og uddannelse, der naturligt udspringer af Grønland. Ilisimatusarfik vil arbejde med denne målsætning ved at samle universitetet i et stærkt campus.  

Med udgangspunkt i Ilisimatusarfiks eksisterende styrker beskriver strategien for årene 2015-2020 fem målsætninger:

 1. Ilisimatusarfik vil styrke uddannelsernes kvalitet og fremme nye uddannelser
 2. Ilisimatusarfik vil styrke sin forsknings- og rådgivningsfunktion til gavn for det grønlandske og øvrige arktiske samfund
 3. Ilisimatusarfik vil fremme vekselvirkningen og samarbejdet mellem universitetets fagmiljøer
 4. Ilisimatusarfik vil fremme internationalisering for både studerende og ansatte
 5. Ilisimatusarfik vil sikre fokus på talentudvikling 

 

Målsætning 1: Ilisimatusarfik vil styrke uddannelsernes kvalitet og fremme nye uddannelser

Ilisimatusarfik uddanner efterspurgte dimittender, som bidrager til de grønlandske arbejdspladser med værdiskabende færdigheder og ny viden. For at sikre fortsat kvalitet og internationalt niveau i Ilisimatusarfiks uddannelser, og for at sikre sammenhæng mellem samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft og dimittendernes kompetencer, vil Ilisimatusarfik:

 • Vedtage og implementere en kvalitetspolitik, der skal kunne anvendes i akkrediteringsøjemed og dermed være et mål for samfundsrelevans og krav fra samfundet.
 • Organisere og styrke et tættere og mere formaliseret samarbejde med aftagerne, blandt andet ved at afholde seminarer med offentlige og private virksomheder, samt sikre, at alle studieordninger indeholder aftagerkontakt.
 • Revidere læreruddannelsen således at aftagernes og samfundets krav og ønsker til uddannelserne imødekommes med henblik på mærkbart at forbedre folkeskolens resultater.
 • Etablere et samarbejdsforum med gymnasierne med henblik på løsning af overgangsproblematikker, og fokus på vidensudveksling, udvikling og koordinering af nye faglige indsatser.
 • Sikre et styrket fokus på anvendeligheden og brugen af fjernundervisning gennem kurser og workshops, samt gennem samarbejde med andre universiteter.
 • Arbejde for at kunne udbyde fuldtidskandidatuddannelser for alle bacheloruddannelser, herunder specialiseringer i arktisk natur, sundhed og samfund, i samarbejde med danske og internationale universiteter.
 • Styrke det juridiske fagområde inden for samfundsvidenskaberne.
 • Oprette en naturvidenskabelig bacheloruddannelse.
 • Styrke en stadig pædagogisk udvikling med fokus på studenteraktiverende undervisning.
 • Styrke de studerendes kompetencer og forudsætninger for et succesfuldt studium ved at tilskynde studerende til at tilegne sig flere sprogkundskaber, tilbyde sprogkurser i dansk, grønlandsk og engelsk, samt kurser i studieteknik og akademiske skrivefærdigheder.

Målsætning 2: Ilisimatusarfik vil styrke sin forsknings- og rådgivningsfunktion til gavn for det grønlandske og arktiske samfund

Det grønlandske samfund har brug for en fortsat styrket innovationskraft og øget forankring af videnskaben i landet. Ilisimatusarfiks mål er at udvide den faglige bredde i forhold til samfundets behov og de tilstedeværende ressourcer.

Som en af de vigtigste samfundsinstitutioner vil Ilisimatusarfik, til gavn for det grønlandske og arktiske samfund, fortsat bringe sin viden i spil i en øget dialog og vekselvirkning med det grønlandske civilsamfund, erhvervsliv og organisationer, ligesom vidensformidling og deltagelse i den offentlige debat i stadig højere grad skal være en integreret del af Ilisimatusarfiks bidrag til omverdenen.  

Ilisimatusarfik vil styrke sin forskningsposition ved at:

 • Formulere forskningsstrategier for alle institutter og afdelinger.
 • Organisere et øget samarbejde med erhvervsliv og institutioner.  
 • Sikre større vekselvirkning mellem forskere, forskeruddannelse og uddannelserne, og med de respektive praksis- og aftagerfelter i samfundet.
 • Sikre at alle uddannelser har tilstrækkeligt videnskabeligt personale ansat til at sikre og styrke den videnskabelige kvalitet, og at alle afdelinger har tilknyttet ph.d.-studerende.
 • Udnytte det øgede internationale fokus på Arktis til at styrke profileringen af Grønland og universitetet, i samarbejde med andre forskningsinstitutioner.
 • Styrke kommunikationen med og formidlingen til det omgivende samfund, med henblik på en højere udnyttelse af universitetets viden.
 • Udnytte Grønlands særlige position inden for det internationale arbejde med oprindelige folks rettigheder.

Målsætning 3: Ilisimatusarfik vil fremme vekselvirkningen og samarbejdet mellem universitetets fagmiljøer

Nutidens og fremtidens samfund står over for flere og komplekse udfordringer, som øger behovet for at Ilisimatusarfik går nye veje og tænker på tværs af traditionelle faggrænser. For at komme med nye løsninger er der brug for Ilisimatusarfiks stærke fagligheder i et styrket samarbejde på tværs af fagdisciplinerne.

Ilisimatusarfik understøtter skabelsen af nye faglige udviklingsmuligheder inden for forskning og uddannelse ved at:

 • Støtte tværfaglige forskningsinitiativer via Ilisimatusarfiks Strategiske Forsknings- og Udviklingspulje.
 • Konsolidere et tværdisciplinært forskningscenter; Center for Børne-, Ungdoms-, og Familieforskning.
 • Oprette et Center for Samfund og Råstoffer, herunder et samfundsvidenskabeligt professorat på olie- og gasområdet, samt deltage i de EU-finansierede forsknings- og innovationsprogrammer.
 • Konsolidere Greenland Perspective-samarbejdet.
 • Sikre uddannelsernes faglige koordinering under hensyntagen til de enkelte studiers faglige progression.
 • Arbejde for at kunne etablere et samlet campus-område for at tilgodese nuværende og fremtidige forsknings- og uddannelsesmæssige ønsker og behov. Målet er at opføre nye bygninger til en fysisk samling af Ilisimatusarfiks uddannelser, herunder studenterhus, minihal, gæsteforskerhotel m.m.

Målsætning 4: Ilisimatusarfik vil fremme internationalisering for både studerende og ansatte

Ilisimatusarfik er et internationalt orienteret arktisk universitet og indgår aktivt i mange internationale partnerskaber og fora. Udveksling af viden, ideer og løsninger er afgørende forudsætninger for ethvert universitet.

Ilisimatusarfik vil fortsat styrke rammerne for internationaliseringen for både studerende og ansatte ved at:

 • Øge indsatsen for at oplyse og vejlede studerende om udvekslingsmuligheder.
 • Indgå og sikre opfølgning på partnerskaber med udenlandske institutioner om semesterophold, uddannelser og forskeruddannelser.
 • Tilskynde og give støtte til studerendes og ansattes studie- og konferencerejser.
 • Give ansatte mulighed for opsamling af undervisningsfri semestre til brug for forskningsophold i udlandet og sikre at de ansattes planer for studier i udlandet og internationalt samarbejde i øvrigt drøftes som led i de årlige MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS).
 • Oprette flere delestillinger i samarbejde med andre universiteter.
 • Tilvejebringe indkvarteringsmuligheder for forskere og studerende i Nuuk i samarbejde med andre institutioner.
 • Medvirke til at fjerne barrierer for internationale studerendes ophold ved Ilisimatusarfik.
 • Tilskynde til at studerende og ansatte i højere grad publicerer internationalt.

Målsætning 5: Ilisimatusarfik vil sikre fokus på talentudvikling

En velfungerende forskeruddannelse er væsentlig for den videre udvikling af universitetet. Ilisimatusarfik ønsker at tiltrække og fastholde de dygtigste talenter og tilbyde attraktive karrierer til gavn for den nationale kapacitetsopbygning og for udvikling af den arktiske forskning.

Ilisimatusarfik vil skabe rammerne for tidlig talentudvikling ved at:

 • Fremme rekrutteringen af grønlandske studerende til ph.d.-uddannelsen.
 • Øge mængden af samfinansierede ph.d.-stipendier.
 • Styrke ph.d.-området ved at organisere en ph.d.-skole.
 • Sikre, at gode studenterprojekter bliver formidlet til samfundet, og støtte at studerende publicerer deres bachelor- og/eller kandidatopgaver i videnskabelige tidsskrifter.
 • Styrke uddannelser og projektdeltagelse igennem samarbejde med erhvervsliv og institutioner/organisationer.

Forudsætninger for strategisk udvikling ved Ilisimatusarfik

Grundlaget for at Ilisimatusarfik udvikler sig, når sine strategiske målsætninger samt er attraktiv som både arbejdsplads og som studiested er, at der i organisationen er et fortsat fokus på:

 • At være en udviklingsorienteret organisation med kvalitetsbevidste ansatte og med fokus på faglig udvikling af medarbejdere.
 • At have en god ledelseskultur med fokus på inddragelse, ansvarlighed og synlig ledelse.
 • Handlinger der understøtter trivsel i forsknings, lærings- og studiemiljøet.
 • At have gode fysiske og infrastrukturelle rammer.
 • At have velfungerende servicefunktioner, der understøtter de faglige prioriteringer.
 • At arbejde for gennemsigtighed og synlighed i beslutningsprocesser.
 • At have ressourcebevidsthed, at afsætte midler til udviklingsinitiativer, samt at tiltrække nye ressourcer, der kan understøtte en bæredygtig udvikling.

Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere