Søg på Ilisimatusarfik

Vision, mission & værdier

Vision

Ilisimatusarfik – Grønlands universitet er indenfor sin forskning og med sine uddannelser et førende og stadigt ekspanderende universitet i Arktis.

Ilisimatusarfik udvikler og skaber forskning og uddannelse på internationalt niveau.

Ilisimatusarfik er internationalt førende indenfor sin forskning og uddannelser i grønlandske og andre inuits samfund, sprog, kultur, sundhed og historie.

Ilisimatusarfik sikrer et ligeværdigt samspil mellem forskning, udvikling og uddannelse.

Ilisimatusarfik udvikler løbende sine forsknings-, formidlings- og uddannelsesmæssige områder i nært samspil med det omgivende samfund og bidrager til en bæredygtig udvikling i Arktis, såvel som globalt.

Ilisimatusarfik udbygger sin interaktion med, rådgivning og formidling til det grønlandske samfund og erhvervsliv, herunder det grønlandske civilsamfund, og den internationale forskerverden.

Ilisimatusarfik udbygger stadig sin position som et arktisk og internationalt orienteret universitet uden at svigte sine nationale forpligtigelser overfor det grønlandske samfund.

Mission

Ilisimatusarfik – Grønlands universitet vil, som et førende universitet i Arktis, gennem sin forskning og forskningsbaserede uddannelser, sin formidling, innovation, rådgivning og internationalt samarbejde sikre, højne og fortsat udvikle viden og velfærd samt kultur, demokrati og respekten for menneskerettigheder i Grønland samt medvirke til Grønlands dynamiske deltagelse i en global bæredygtig udvikling.

Værdigrundlag

Ilisimatusarfiks værdigrundlag består af 10 værdier som Ilisimatusarfik vil arbejde og være kendt for internt i organisationen såvel som eksternt.

Respekten for menneskerettigheder

Troen på og respekten for menneskerettigheder og demokrati er grundlaget for Ilisimatusarfiks værdier. Med sine historiske forudsætninger har Ilisimatusarfik et særligt ansvar for at medvirke til at værne om respekten for oprindelige folks rettigheder.

De studerende i centrum

Universitetets studerende udgør kernen i Ilisimatusarfiks virke. Fokus er placeret på at udvide de studerendes viden og bidrage til deres åndelige udvikling, styrke kreativiteten og den fordomsfri, selvstændige og kritiske tankegang, herunder at styrke og bibringe dem evnen til at sætte spørgsmål, analysere og skabe resultater, styrke deres redskaber og kompetencer som gør dem i stand til at få det fulde udbytte af deres universitetsstudium, bibringe dem forståelsen for nytten af livslang læring, således at de med deres uddannelser og opnåede kompetencer kan bidrage til samfundet som veluddannede, ansvarlige og kompetente medborgere.

Medarbejderne

Ilisimatusarfik skal være en attraktiv arbejdsplads hvor alle medarbejdergrupper nyder respekt og anerkendelse for deres arbejde og i deres stræben efter præstationer af højeste kvalitet.

Ilisimatusarfik skal tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere og skal derfor være en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, med gode muligheder for faglig udvikling såvel som kontakt med faglige miljøer internationalt.

Samarbejde

Ilisimatusarfik skal være kendt for evne og vilje til samarbejde. Dette gælder internt på universitetet blandt medarbejdere og studerende, eksternt i forhold til partnere og aktører i det omgivende grønlandske samfund såvel som internationalt. Samarbejde og dialog mellem mennesker med forskellig baggrund, forudsætninger, kompetencer og livserfaringer er grundlaget for udvikling af viden, et godt arbejds- og studiemiljø og givtige komplementære relationer.

Samarbejde og dialog mellem fagfæller, medstuderende og kolleger nationalt som internationalt bidrager til en konstruktiv og venskabelig kappestrid om at opnå de ypperste resultater.

Åbenhed og nærhed

Ilisimatusarfik skal sikre åbenhed og nærhed til det omgivende samfund via sin formidling og udveksling om videnskabens metoder og resultater. Som en central videns- og kulturbærende institution skal universitetet udveksle viden og kompetencer med alle partnere og aktører i det omgivende samfund og deltage i den offentlige debat. Ligeledes skal universitetet indgå i en fordomsfri og gensidigt berigende udveksling med eksisterende traditionel og lokal viden og kompetencer, som grønlandske borgere og lokalsamfundet besidder.

Kreativitet og innovation

Ilisimatusarfik skal være et arnested for kreativitet, dygtighed og nytænkning. Dette afspejles i måden vi arbejder, studerer, forsker, organiserer og leder på, således at alle på universitet medvirker til at understøtte Ilisimatusarfiks mission.

Troværdighed

Ilisimatusarfik skal drive sin virksomhed efter høje faglige og etiske standarder. Ligestilling, ligeværdighed og tillid skal præge dagligdagen. Uddannelse, forskning, udvikling, rådgivning og formidling gøres til genstand for kontinuerlig kvalitetssikring og evaluering. Evnen til at se sit fagområdes muligheder og begrænsninger er en forudsætning for faglig udvikling og et frugtbart tværfagligt samarbejde.

Omkostnings- og ressource bevidsthed

Ilisimatusarfik skal drive sin virksomhed med omtanke for en effektiv anvendelse af Ilisimatusarfiks økonomiske, sociale og materielle ressourcer. Ledelsen samt studerende og medarbejdere skal være opmærksomme på et fornuftigt forhold mellem ressourceanvendelse og resultater på kort og lang sigt. Redelighed og omtanke skal være kendetegnet for forvaltningen af offentlige og private bevillinger til forskning, uddannelse, udvikling og formidling på Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik som kraftcentrum

Ilisimatusarfik er placeret i et arktisk land med et hastigt øgende selvstyre, med kompetente og kreative forsknings- og uddannelsesmiljøer inden for humanistisk, sundhedsfaglig og samfundsfaglig videnskab. Universitetet udgør i stadigt bedre fysiske rammer et naturligt kraftcentrum. Gennem udvekslingsprogrammer, indgåelse af samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter og forskningsmiljøer og ved tiltrækning af udenlandske forskere og studerende søges en international forankring af universitetets miljø.

Kulturarv

Ilisimatusarfik – dets medarbejdere og studerende er sig bevidste om den grønlandske kulturarv – det være sig inuitkulturen såvel som den norrøne og europæiske kultur. Gennem sine uddannelser, forskning, udvikling og formidling vil Ilisimatusarfik styrke viden om, forståelse for samt udbrede kendskabet til den materielle og immaterielle kulturarv. Viden om og forståelse for grønlandsk sprog, kultur og historie er nødvendige forudsætninger for skabelsen af innovative løsninger for Grønland, som en dynamisk, velfærdsorienteret og demokratisk nation, der deltager i et ligeværdigt samarbejde med andre nationer om en bæredygtig udvikling i Arktisk såvel som globalt.


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere