Job

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger ved Ilisimatusarfik.

Stillingen er ledig til besættelse 1. juni 2018 eller efter nærmere aftale.
Afdeling for læreruddannelse har for øjeblikket ca. 170 studerende, fordelt på centrale og decentrale studerende, hvoraf undervisning for decentral foregår via fjernundervisning. Der optages ca. 30 studerende hvert år.

Afdelingslederen skal indgå i arbejdet med at udvikle en solid og velfungerende uddannelse, som lever op til det ansvar, som det er, at levere dygtige lærere til folkeskolerne i hele landet.

Højsædet i læreruddannelsen er kvalitetssikring, praksistilknytning, kompetenceudvikling og forskningsbasering. Dette kræver et godt samarbejde med ansatte, ledelse og eksterne interessenter.

Afdelingslederen refererer til institutleder på læreruddannelsen.

Afdelingslederens ansvar  

Afdelingslederen er ansvarlig for:

 • Studieledelse, herunder den faglige ledelse af afdelingen
 • Faglige opgaver, herunder udarbejdelse af semesterplaner, opfølgning af semesterredegørelser og eksamensredegørelser
 • Udarbejdelse af rammeplaner, årskalender og eksamensplaner
 • Koordinering af de forskellige uddannelsesaktiviteter, i forhold til fag og årgange, og møder generelt
 • Koordinering og inddragelse af eksterne undervisere
 • Samarbejde med fællesadministrationen vedr. administrative opgaver
 • Samarbejde med studerende og ansatte
 • Sagsbehandling, f.eks. dispensationer og meritering
 • Sikre faglig koordinering ved tildeling af vejledere og censorer
 • Samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere
 • Opfølgning på fraværsstatistikker
 • Personaleledelse iht. aftale og i samarbejde med institutleder
 • Afdelingslederstillingen indebærer også en delvis forpligtelse til undervisning, vejledning, foruden medvirken til faglig udvikling af fagområderne
 • Afdelingslederen refererer til institutlederen

Krav til stillingen 

 • Erfaring med pædagogisk ledelse og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter og undervisning på læreruddannelser el. lign uddannelser
 • Relevant videregående uddannelse på kandidat niveau
 • Indgående kendskab til uddannelse og forskning inden for instituttets kerneområde nationalt og internationalt
 • Kendskab til det grønlandske samfund og uddannelsessystem
 • Gode kommunikative evner og samarbejdsevner
 • Have ledelseserfaring
 • Evne at arbejde fleksibelt i forhold til administrative og akademisk faglige opgaver samt være udviklingsorienteret

Ansættelsesproces

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til Rektor.

Løn-og ansættelsesvilkår

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutleder Britta Lohmann, telefonisk på 38 57 02 eller på mailadressen: blo@uni.gl.

Ansøgningen med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, kopi af eksamensbeviser samt relevant dokumentation for forsknings-, undervisnings- og ledelsesmæssige kvalifikationer bedes fremsendt mærket ”Stilling, Afdelingsleder Institut for Læring” og sendes med bilag til:

Institut for Læring

Postboks 1026

3900 Nuuk

Grønland

eller til: job@uni.gl.

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik / Institut for Læring i hænde senest den 30. maj 2018.

Vi søger to nye kolleger med et godt kendskab til et eller flere områder inden for det socialfaglige felt. De områder, du ikke har et forudgående kendskab til, skal du have mod på at sætte dig ind i.

Stillingerne er ledig til besættelse 1. september 2018 eller efter nærmere aftale.

Afdeling for Sociale Forhold har for øjeblikket ca. 120 studerende og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Afdelingen har en kursusafdeling, der varetager den decentrale socialrådgiveruddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen. Socialrådgiveruddannelsen er normeret til 8 fastansatte undervisere inklusive en faglig afdelingsleder, der også indgår som underviser.

Stilling 1: Adjunkt/lektor med en samfundsvidenskabelig profil

(Kvalificerede kandidater til adjunktstillingen har mulighed for at indgå i et ph.d.-forløb). Ansøgere til adjunktstillingen bør have en cand.scient.soc.- eller anden relevant kandidatuddannelse eller mastergrad.

Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau. Ansøgerne til lektoratet forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau.

Desuden kan du:

 • Udvikle, gennemføre og tilrettelægge praksisnær undervisning. 
 • Formidle, så det gør det komplekse sociale felt forståeligt og relevant for forskellige målgrupper
 • Tænke utraditionelt og nyskabende, og omsætte dine ideer og ambitioner til undervisning og lokalt samarbejde 

Stillingen indebærer undervisning og forskning. Endvidere forventes du at deltage i det administrative og kollegiale samarbejde, såsom:

 • Faglig, tværfaglig og didaktisk udvikling
 • Tværfaglig undervisning i afdelingen
 • Planlægning af semestrets undervisning og fagtilbud
 • Temaundervisning i afdelingen
 • Vejledning af de studerende
 • Eksamination af de studerende
 • Intern censur

Stilling 2: Studieadjunkt/professionsfaglærer i socialt arbejde

Stillingen ønskes besat af en socialrådgiver med en master- eller kandidatgrad som overbygning, eller andre uddannelser og kurser samt erhvervserfaring, der kan dispensere for en manglende kandidat-/masteruddannelse.

Vi forventer, at du er:

 • Minimum MA socialrådgiver, gerne med flere års praksiserfaring fra det sociale område
 • At du er glad for formidling og undervisningsopgaver
 • At du har et stærkt kendskab til det sociale felt i Grønland

At du kan:

 • Udvikle, gennemføre og tilrettelægge praksisnær undervisning
 • Formidle på en måde, der kan gøre det komplekse sociale felt forståelig og relevant for forskellige målgrupper
 • Tænke utraditionelt og nyskabende, og omsætte dine ideer og ambitioner til undervisning og lokalt samarbejde

På socialrådgiveruddannelse undervises der i følgende fagområder på det sociale felt:

 • Børn og unge
 • Udsatte familier
 • Marginalisering
 • Handicap
 • Arbejdsmarkedsvilkår
 • Tværfagligt samarbejde
 • Sociallovgivning, forvaltningslov og sagsbehandlingslov m.v.

Ansøgningen

Ansøgere skal klart angive om der søges en stilling som adjunkt/lektor eller studieadjunkt/studielektor. Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Lektorbedømmelse (for studielektorer/lektor)
 • Bilag 4: Adjunktpædagogikumbevis (for studielektorer/lektor)

For adjunkt- eller lektoransøgninger skal der tilføjes yderligere bilag:

 • Bilag 5: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker (jf. bilag 9) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 6: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er)
 • Bilag 7: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portefølje og pædagogikum)
 • Bilag 8: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 9: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne til adjunkt/lektor vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingerne. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Kevin Anthony Perry, +299 38 56 49, perry@uni.gl eller til institutleder Gestur Hovgaard, +299 38 56 72, gehov@uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, Sociale Forhold” og sendes med bilag, til:

Ilisimatusarfik

Postboks 1061

3900 Nuuk

Grønland

.. eller til: job@uni.gl. 

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 10. juni 2018.

 


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere