Søg på Ilisimatusarfik

Strategiplan for Institut for Sygepleje- & Sundhedsvidenskab

Forskningsstrategi ved Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab
2019-2023

Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab har 2 hovedopgaver – uddannelse og forskning. Disse varetages af sygeplejerskeuddannelsen samt Grønlands Center for Sundhedsforskning. 

Grønlands Center for Sundhedsforskning / Kalaallit Nunaanni Peqqissusermik

Mission og vision

Grønlands Center for Sundhedsforskning/Kalaallit Nunaanni Peqqissusermik Ilisimatusarfik/Greenland Center for Health Research (GCS) har som overordnet mål at højne sundhedstilstanden i den grønlandske befolkning gennem initiering, koordination og formidling af sundhedsforskning, herunder specielt at forankre forskningen lokalt. 

Mission


At:

 • Styrke koordinering mellem forskningsinstitutioner.
 • Udvikle, udveksle, formidle og anvende forskningsbaseret viden.
 • Danne nationale og internationale netværk.
 • Opbygge lokal viden gennem mentorordninger og Ph.d.-programmer.
 • Udvikle samfundets involvering og lokale partnerskaber.

Vision

At højne sundhedstilstanden i Grønland gennem initiering og koordinering af sundhedsforskning.

Forskeruddannelse

For at sikre tilstrækkeligt fagligt og uddannelsesmæssigt miljø indskrives ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen ved Ilisimatusarfik med ansættelse ved Instituttet. Der stiles mod dobbelt indskrivning ved Ilisimatusarfik og andet relevant universitet.

De videnskabelige medarbejdere samarbejder med andre universiteter og uddannelsesinstitutioner gennem udveksling og/eller deltagelse i tværinstitutionelle og internationale forskernetværk og forskningsprogrammer, som bidrager til at uddannelse gennemføres på internationalt niveau.

Finansiering

Forskning ved instituttet gennemføres ved ekstern medfinansiering.

Formidling

Formidling vægtes højt både i forhold til samfundet og de faglige miljøer, nationalt og internationalt. Målgruppen er offentligheden, forskere, beslutningstagere og uddannelsesinstitutioner. Formidlingsfora kan være videnskabelige og faglige tidsskrifter, lærebogskapitler, konferencer (poster/oral præsentation), foredrag, udstillinger, debatindlæg, undervisning m.m.

Forsknings infrastruktur

Til at initiere og understøtte forskning er følgende ressourcer tilgængelige ved Ilisimatusarfik

 • Bibliotek og søgedatabaser
 • Code of conduct
 • Datasikkerhed
 • Sprogrevision
 • Koordinering

Årsberetning med status over forskningsaktiviteter

Til sikring af fremdrift gøres der status over forskningsindsatsen i det forløbne år set i forhold til forskningsplan og miljø. I beretningen oplyses desuden antal erhvervede akademiske grader i årets løb, videnskabelige og andre publikationer, samt en beskrivelse af nyetablerede projekter.

Aktiviteter og væsentlige begivenheder af relevans for forskningen beskrives, og forventninger til de kommende års udvikling vurderes ud fra forskningsplanens overordnede målsætninger, strategi og handleplan.

Særligt for afsluttede forskningsprojekter bør beretningerne indeholde oplysninger om:

 • Projektperiodens længde
 • Deltagere
 • Gennemført formidling
 • Finansiering/ forbrug

I beretningen skal der indgå oplysninger om anvendte økonomiske midler set i forhold til øvrige bevillinger. Andelen af midlerne, der er afholdt af institutionens egen bevilling beskrives sammen med den del, der er finansieret eksternt. Midlernes fordeling på direkte forskningsbevillinger (årsværk, apparatur o. lign.) skal fremgå sammen med indirekte forskningsbevillinger (administration, bygningsdrift o. lign.).

Status over forskningsformidling

Der skal indgå en redegørelse for formidlingen af forskningens resultater, herunder hvilke målgrupper formidlingen har været rettet imod, og hvilken form formidlingen har haft.

Nuværende og fremtidige strategiske forskningsområder:

 • Genetik (herunder monitorering af arvelige sygdomme hos gravide)
 • Diabetes (Steno Diabetes Center ved Ilimatusarfik samt genetik)
 • Andre endokrinologiske sygdomme (D-vit.)
 • Cancer (herunder registerforskning samt genetik)
 • Infektioner (herunder otitis media)
 • Arktisk aldring (i forhold til sundhed, kultur og samfund)
 • Livsstilens betydning for sundhed og sygdom (herunder ernæring og motion)
 • Hverdagsliv med kronisk sygdom
 • Miljøets betydning for sundhed og sygdom (ACCEPT)
 • Folkesundhed – monitorering
 • Patient- og pårørende involvering
 • Didaktik og læring
 • Telemedicin/ organisering af patientforløb
 • Implementering/ evaluering
 • Ledelse

Arktiske samarbejdspartnere

Instituttet og centeret samarbejder med en lang række institutioner og netværk, heraf kan i arktisk sammenhæng nævnes NUNAMED, ICCH, IUCH, samt UArtic THematic Network Health and Well-being in the Arctic.

Forskning i sygepleje

Forskningen retter sig primært mod at udvikle forskningsbaseret viden indenfor pleje, omsorg, sundhedsfremme og forebyggelse, behandling, rehabilitering samt pædagogiske, organisatoriske og ledelsesmæssige virksomhedsområder indenfor sygepleje- og sundhedsvidenskab. Desuden uddanner Instituttet forskere.

Forskningen skal formidles, være anvendelsesorienteret samt forankret i det grønlandske samfund.

Forskningsmiljø og samarbejde

Instituttet ønsker at medarbejdernes faglige profil retter sig mod videreuddannelse på kandidat- og ph.d.- niveau inden for videnskabsområder som kan bidrage til forskning og udvikling af sygepleje og sundhedsvidenskab med inddragelse af studerende i den igangværende forskning.

Forskningsplan

Forskningsplanen har til formål at videreudvikle den pågående sygeplejefaglige forskning ved Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab i samarbejde med instituttets øvrige forskere med særlig sigte på at evidensbasere klinisk praksis med udgangspunkt i faglige problemstillinger samt medvirke til at implementere forskningsresultater. Desuden skal planen understøtte forskningsbasering af uddannelse indenfor arktisk sundhed.

Forskningsplanen strækker sig over 5 år og understøttes af to dokumenter: 

 • Strategiplan Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, september 2018
 • Strategi for sygeplejerskeuddannelsen 2018-2022

Den 5-årige forskningsplan revideres én gang om året og når der opstår væsentlige ændringer i planens forudsætninger og indhold. Desuden danner den årlige status baggrund for udarbejdelse af en årsberetning.

For at sikre forskningsbasering af uddannelserne samt kompetenceudvikling for det undervisende personale er forskningsplanen og den underlæggende strategiplan handlingsanvisende.

Karriereveje

Tydeliggørelse af karriereveje indenfor forskning sker gennem kontinuerlig vejledning og omfatter:

 • Kandidatuddannelse
 • Forskeruddannelse (ph.d.)
 • Adjunkt eller adjunkt i ph.d.-forløb
 • Post doc. i delestilling
 • Lektor
 • Professor

Jf. bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.


Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere

Publikationer

Søg efter publikationer fra vores forskere

Læs mere