Søg på Ilisimatusarfik

Videnscentre

Brottsoffermyndigheten: 
www.brottsoffermyndigheten.se 
Voldsoffermyndigheden i Sverige er en statslig myndighed der har til opgave at sikre voldsofrenes rettigheder og varetage deres behov og interesser. Dette gælder også børn der bliver ofre for vold.

Dansk videnscenter for ordblindhed: 
www.dvo.dk 
Stiller viden om ordblindhed til rådighed og peger på, hvad der kan gøres.

Grønlandskssproget formidlingscenter for autisme: 
www.autisme.gl 
Grønlandskssproget formidlingscenter for autisme henvender sig til folk, der ikke har mulighed for at få informationer om autisme på grønlandsk. 

International bureau for Childrens Rights: 
www.ibcr.org 
Organisationen har fokus på børns rettigheder og ser bl.a. på seksuel udnyttelse af børn samt børn som ofre for forbrydelser og brug af børn som vidner.

Internationel netværk af støttecentre: 
www.suicideinfo.org 
Hjemmesiden er for alle og indeholder ligefremme oplysninger om selvmord.

Livslinien: 
www.livslinien.dk 
Arbejder med Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. Tilbyder støtte til selvmordstruede, deres pårørende og til efterladte. Indsamler viden om selvmordsproblematikken. Laver oplysningsaktiviteter om selvmordsproblematikken. Arbejder for at skabe større forståelse for de selvmordstruedes forhold.

Nasjonalt ressorssenter for seksuelt misbrukte barn: 
www.nrsb.oslo.no 
NRSB i Norge er et landsdækkende statsligt projekt der arbejder med at opbygge kompetence til ressourcepersoner. Centret har et specialbibliotek med norske og udenlandske fagbøger,rapporter, artikler, videoer og tidsskrifter.

Psykiatrifonden: 
www.psykiatrifonden.dk 
Psykiatrifonden har til formål at informere befolkningen om psykiske lidelser, at støtte forskning og at forbedre vilkår og på anden måde støtte mennesker med psykiske lidelser i det danske samfund. Psykiatrifonden udgiver gode og let tilgængelige bøger om psykiske lidelser også om børn og unges psykiske lidelser.

Socialpædagogisk Videnscenter på Skovtofte Socialpædagogisk Seminarium: 
www.skovtoftesem.dk 
Videnscenter med fokus på socialpædagogiske praksisformer. Videnscenteret skal udvikle redskaber til at skabe dokumenteret indsigt i de mange socialpædagogiske praksisformer og udvikle nye formidlingsformer af denne indsigt til gavn for både studerende og de socialpædagogiske arbejdspladser.

Støttecenter mod incest i Danmark: 
www.incest.dk
Arbejder med telefon rådgivning, videns indsamling, formidling, supervision/konsultation og etablering af selvhjælpsgrupper.

Udrykningsholdet
Videns- og rådgivningscenteret for indsatsen over for utilpassede unge 
www.udrykningsholdet.dk 
Udrykningsholdet rådgiver kommuner og andre centrale aktører på området. Ved "utilpassede unge" forstås unge, der gennem en truende eller direkte kriminel adfærd i form af f.eks. hærværk, vold og tyverier skaber utryghed hos omgivelserne. På Hjemmesiden kan du få yderligere information om udrykningsholdet, komme ind på deres vidensbank, nyhedsbrev m.m. Nyhedsbrevet udkommer 6-7 gange om året med oplysninger om indsatser over for utilpassede unge. De følger udviklingen og bringer temaer, kortlægninger og analyser på udvalgte områder. F.eks. er der bragt en artikel om MATU-projektet i Nuuk i nr.3-juni 2001.

Udviklings- og formidlingscenter om børn og unge: 
Udvikling, formidling, konsulentydelser - en virksomhed under Socialministeriet 
www.ufc-bu.dk 
UFC Børn og Unge er en virksomhed under Socialministeriet. Vi yder konsulentbistand til udvikling og formidling af socialt arbejde med børn og unge i kommuner, amter og organisationer. 
UFC Børn og Unge har kontor i både Aabenraa og København og har konsulenterfaring fra hele landet.

Viden om rusmidler: 
www.netstof.dk 
Her er der mulighed for at unge selv kan udveksle informationer gennem chat og "ung til ung" Her har du mulighed for at skrive sammen med andre unge, om deres holdninger til stoffer og alkohol, hvorfor de ikke drikker, hvorfor de drikker, hvorfor de eksperimenterer med stoffer m.m. Hjemmesiden indeholder også viden om misbrug, behandling, undervisningsmaterialer m.m.

Videns- og formidlingscenter for socialt udsatte: 
www.vfcudsatte.dk 
Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte er en selvejende institution under Socialministeriet. 
Centrets formål ifølge vedtægterne er at indsamle, udvikle og formidle viden og praksiserfaring om socialt udsatte grupper og herigennem medvirke i indsatsen over for disse grupper. 
Institutionen skal desuden bidrage til udvikling af det sociale arbejdes metoder og medvirke til udvikling af handlingsperspektiver og konkrete løsningsforslag.

Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn: 
SISO er forankret i Udviklings- og Formidlingcenter for Børn og Unge, der i 2001 af Socialministeriet fik til opgave over en årrække at indsamle viden om sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. 
SISO henvender sig især til faggrupper, der involveres i det konkrete arbejde ift. seksuelle overgreb eller mistanke herom - såvel i kommuner og amter, som i dag- og døgninstitutioner, opholdssteder, familiepleje og øvrige organisationer. 
www.siso-boern.dk 

Youth Policy in the Netherlands (Holland / eng.vers.):

NIZW Youth er en hollandsk organisation for viden om omsorg og forsorg af unge og af deres omsorgspersoner. NIZW Youth's mål er at forbedre kvaliteten af forsørgelsen af børn, unge og familier, og dermed forbedrer den sociale og pædagogiske socialforsørgelse af de yngres og familiers livskvalitet ved hjælp af metoder, træning og møder. Læs mere på hjemmesiden:

Læs blandt andet om organisationen og aktiviteterne, omsorg for unge, støtte og forebyggelse på hjemmesiden: 
www.youthpolicy.nl/smartsite.htm?id=3298


Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere

Publikationer

Søg efter publikationer fra vores forskere

Læs mere