Søg på Ilisimatusarfik

Forskning og data

Aviisitoqqat: 
www.aviisitoqqat.gl 
Her kan du læse gamle grønlandske digitaliserede aviser som Atuagagdliutit 1861, AvangnâmioK 1913-1958, Nalunaarutit 1905-1952 og Sujumut 1933-1948.

Center for selvmordsforskning i Danmark: 
www.selvmordsforskning.dk 
Samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på at anvende denne viden i forebyggelse af selvmordsadfærd.

Center for ungdomsforskning i Danmark: 
www.cefu.dk/ 
Her kan du læse om kommende aktiviteter indenfor ungdomsforskning samt læse artikler og rapporter vedrørende ungdomsforskning.

Commission on the Anthropology of Children, Youth, and Childhood: 
www.leidenuniv.nl/fsw/iuaes/06-22children.htm 
Kommissionen arbejder bl.a. med at opdatere videns- og forskningsresultater og materialer om børn og unge.

Dansk Polarcenter: 
www.dpc.dk 
Nyheder fra Polarcenterets elektroniske nyhedsformidling Polarfronten, oversigt over publikationer, biblioteksoversigt, Meddelelser Om Grønland m.m.

Den danske forskningsdatabase: 
www.forskningsdatabase.dk 
Database over danske forsknings publikationer, projekter og institutioner.

Det urbane Grønland, Københavns universitet 
Projektet skal med historiske, litterære, antropologiske og eskimologiske studier af urbanisering og urbanitet i Grønland bidrage med nye vinkler på arktiske lokalsamfundsstudier og almen urbanitetsforskning. 
www.urbangl.tors.ku.dk

Folkesundhed i Grønland:
www.folkesundhed.gl 
Statens Institut for Folkesundhed, Center for Sundhedsforskning i Grønland

Inussuk -Arktisk forskningsjournal UPPIK -Forskningsavis samt ´Forskningskontoret informerer -et nyhedsbrev 
Disse kan læses på KIIINs hjemmeside på www.nanoq.gl .

Groenlandica/ Grønlands Nationalbibliotek: 
www.groenlandica.gl eller www.katak.gl 
Her indsamles og registreres alt trykt materiale udgivet i Grønland.

Grønlands Nationalmuseum: 
www.natmus.gl 

Grønlands Nationalarkiv:
www.arkiv.gl 
Institutionen modtager arkivalier fra alle offentlige insitutioner i Grønland samt fra privatpersoner. Her findes arkivalier fra forstanderskaber, kommuneråd, skoler, præstegæld m.v.

Grønlandsmedicinsk Selskab, lokalafdeling i Grønland: 
Lokalafdelingens væsentligste opgave er at planlægge lokale møder med fokus på den grønlandske medicinske forskning, samt fremme forskningstiltag her i landet. Hjemmeside: 
www.gms.suite.dk/lokalafdelingen.htm

Health Statistics in the Nordic Contries: 
www.nom-nos.dk 
Helsestatistik for de nordiske lande. Her sammenlignes de nordiske landes statistiske oplysninger med hinanden.

Hjemmesiden for Maniitsoq sygehus: 
www.pilattuut.suite.dk 
I en af publikationerne kan du læse "Sygdomme og helbredsproblemer hos børn i Grønland - En epidemiologisk undersøgelse baseret på henvisninger til pædiatrisk speciallægeundersøgelse i 8 grønlandske distrikter 1992-1994." af Finn Gottfried Becker-Christensen. Artiklen kan også findes på Ugeskr Læger 1998;160:2856-62.

Eskimologi og Arktiske studier - Københavns Universitet: 
http://eskimologi.ku.dk/
Her kan du se titler og indholdsfortegnelser af Instituttets skriftserie samt se lister over specialer og Phd. afhandlinger.

Journal of Circumpolar Health: 
http://ijch.oulu.fi/ . 
Tidligere kaldet "Arctic Medical Research". Her kan du elektronisk læse artikeler og indlæg der har været bragt i tidsskriftet.

Naatsorsueqqissaartarfik, Grønlands statistik: 
www.stat.gl 
Statistisk Årbog udkommer hvert år. Der eksisterer også en statistikbank, så man selv kan hente relevant data.

KABU-projektet: 
Socialministeriet iværksatte med virkning fra 1. marts 2002 et tre-årigt kvalitetsprojekt, som fokuserede på kvalitet og dokumentation i anbringelsesarbejdet med de personligt og socialt udsatte børn og unge. Projektet er afsluttet i 2005. 
www.kabuprojekt.dk

Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland: 
www.kvug.dk . 
Rådgivende organ for den danske forskningsminister og det grønlandske landsstyremedlem for forskning i spørgsmål vedrørende dansk-grønlandsk forskningssamarbejde. Udarbejder bl.a. fælles dansk-grønlandske strategier inden for polarforskningen. 
Kommissionen yder økonomisk støtte til initiativer og udviklingsprojekter kan fremme og understøtte dansk-grønlandsk samarbejde inden for polarforskning. 
Kommissionen har nedsat Det Videnskabsetiske Udvalg for Sundhedsvidenskabelig Forskning i Grønland.

OECD: 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
www.sourceoecd.org 
Her kan hentes eller rekvireres OECD´s rapporter.

Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging (SSFF) Universitetet i Oslo / Institutgruppe for psykiatri: 
SSFF koncentrerer sin virksomhed om de tre indsatsområder: forskning, formidling af forskningsgenereret kundskab til nøglegrupper i det selvmordsforebyggende arbejde, samt rådgivning og vejledning til institutioner, grupper og enkeltpersoner. 
www.med.uio.no/ipsy/ssff/index.htm

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: 
www.sfi.dk 
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har til opgave gennem forskning på højt, internationalt anerkendt niveau at skabe ny samfundsrelevant viden inden for instituttets arbejdsområde. 
Det er centrets formål at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. De har bl.a. en forskningsgruppe om børn, unge og familier, etniske minoriteter og velfærdsforskning. 
På hjemmesiden kan man under Publikationer se de udgivelser der er baseret på forskning på området.

Socialministeriets projekt "Kvalitet i anbringelse af børn og unge
www.kabuprojektet.dk 
Projektet, har som sin helt grundlæggende ambition at børn, unge og forældre skal opleve, at der er sammenhæng og kvalitet i anbringelses- arbejdet. Projektet vil frem til marts 2005 indsamle, udvikle og formidle viden om anbringelsesarbejdet i Danmark.

Statens institut for folkesundhed 
(tidligere DIKE) afd. For grønlandsforskning: 
www.si-folkesundhed.dk/Forskning/Befolkningens%20sundhedstilstand/Gr%C3%B8nland.aspx 
Forskning i de store samfundsmedicinske problemer i Grønlands Hjemmestyre.

The International Union of Circumpolar Health: 
www.iuch.org/members.html . 
Unionens formål er at fremme internationalt samarbejde indenfor sundhed og forskning i arktiske områder, og Unionen står med ansvaret for at der hvert tredje år afholdes en international konferense om sundhed i arktiske områder.

Tidsskriftet Grønland: 
www.tidsskriftetgronland.dk . 
Her kan du læse artikler bragt i Tidsskriftet Grønland om Grønland og artiske forhold. Databasen indeholder samtlige 50 årgange af tidsskriftet fra 1953-2002 med emner indenfor samfund, politik, erhverv, natur, kultur, historie og personalia.

Nyttige links vedr. projektbeskrivelser og evaluering:

www.si-folkesundhed.dk 
Ved at trykke på "Databaser" og derefter "Effektive forebyggelsesmetoder" kan du finde vejledning i opbygning af beskrivelser samt konkrete eksempler på beskrivelser af indsats og projekter. 
Du kan også under "Sund og social" finde katalog over forsøgs- og udviklingsprojekter rettet mod socialt og sundhedsmæssigt udsatte grupper i Danmark påbegyndt i perioden 1993-1998.

www.sund-by-net.dk 
Sund By Netværket arrangerer temadage, seminarer, kurser og konferencer om emner, der har betydning for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Danmark 
Ved at trykke på "Hvem" og derefter "publikationer" kan du finde "netværktøjskassen" her er der vejledning i tilrettelæggelsen af evaluering af indsats og projekter.


Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere

Publikationer

Søg efter publikationer fra vores forskere

Læs mere