Søg på Ilisimatusarfik

Ph.d.-kursus: Kvantitativ metode

27.11.2019 - 29.11.2019

Ph.d.-kursus: Kvantitativ metode – d. 27. - 29. november 2019.

Titel: Kvantitativ metode: overvejelser i forbindelse med valg af kvantitativ metode og konsekvenser af valget – herunder dataindsamling og -analyse.

Kurset er arrangeret af Ph.d.-skolen ved Ilisimatusarfik.

Tovholder på kurset: Projektchef emeritus Birger Poppel.

Målgruppe

Ph.d.-studerende, der i deres forskning står over for centrale metodevalg eller arbejder med kvantitativ metode – herunder spørgeskemakonstruktion og kvantitative analyser.

Formål

Formålet med kurset er, at den studerende tilegner sig viden om centrale metodevalg – herunder om sammenhængen mellem forskningsspørgsmål, databehov, videnskabsteoretisk udgangspunkt og metodevalg. Endvidere skal den studerende tilegne sig viden om forskellige kvantitative metoder og redskaber – herunder spørgeskemakonstruktion og interviewing samt om grundlæggende begreber i forbindelse med dataanalyse.

Datoer/tidspunkt/antal timer

 • 27. november kl. 09:00-16:00 (Videokonferencelokale, Ilimmarfik)
 • 28. november kl. 09:00-16:00 (Videokonferencelokale, Ilimmarfik)
 • 29. november kl. 09:00-16:00 (Lokale 6, Ilimmarfik)
 • + opfølgende kursusdag efter aftale med kursisterne. I alt 28 timer + forberedelse

ECTS: 3.

Sted: Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet.

Undervisere

 • Birger Poppel (BP) (bipo@uni.gl), Projektchef emeritus (SLiCA), Ilinniarfissuaq & Affiliated Researcher, Department of Culture and Social History, Institute of Language, Culture and History, Ilisimatusarfik 
 • Kurt Møller Pedersen (KMP) (kmpe@uni.gl), Professor emeritus
 • Merete Watt Boolsen (MWB) (mwbo@uni.gl), Adjungeret lektor, Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik, Afdeling for Samfundsvidenskab, Ilisimatusarfik

Kursussprog: dansk

Kursusforberedelse

Den litteratur, der er angivet neden for er obligatorisk og skal læses inden kurset. Der må forventes to-tre timers forberedelse til hver kursuslektion.

Deltagerne skal skrive et ca. to-siders oplæg med udgangspunkt i egen problemformulering/egne forskningsspørgsmål og beskrive hvilke informationer (data/empiri), der skal tilvejebringes og hvilke metodemæssige overvejelser, der gjort i forhold til valget mellem kvalitative og kvantitative tilgange. Oplægget sendes pr. mail til kursets undervisere senest den 18. november.

Kurset består af oplæg fra undervisere og kursister, gruppe- og plenumdiskussioner samt mini-workshops.

Max antal deltagere: 15 (pr. 12. september er 8 tilmeldte – derefter ’først-til-mølle’-princippet).

Tilmelding til Clement Scavenius Sonne-Schmidt clss@uni.gl senest 13. november 2019.

 

Litteratur

 • Andersen, Lotte Bøgh & Boolsen, Merete Watt (2015). Hypotesetest i samfundsvidenskab. Kapitel 1 i: Jacobsen, Michael Hviid, Lippert-Rasmussen, Kasper & Nedergaard , Peter (red.) Videnskabsteori
 • Reitzels Forlag [side 37 – 67] - det relevante kapitel sendes som PDF-fil
 • Boolsen, Merete Watt & Lindermann, Gitte (2008). Spørgeskemaundersøgelser: fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. Hans Reitzels Forlag [side 1 – 159] - hvis ikke bogen bliver tilgængelig på biblioteket i løbet af uge 14, sendes de relevante kapitler til kursisterne
 • Egholm, Liv (2014). Videnskabsteori. Perspektiver på organisationer og samfund. Hans Reitzels Forlag [side 1 – 170] - de relevante kapitler sendes som PDF-fil
 • Hansen, Erik Jørgen & Andersen, Bjarne Hjorth (2005). Et sociologisk værktøj. Introduktion til den kvantitative metode. Hans Reitzels Forlag [side 11– 96] - de relevante kapitler sendes som PDF-fil
 • Poppel, Birger (2010). Some data sources on people, peoples, communities, regions and human activities in Greenland. I: Gorm Winther (ed): The Political Economy of Northern Regional Development. Vol. 1. TemaNord 2010:521. Nordic Council of Ministers [side 287– 320] - det relevante kapitel sendes som PDF-fil. Endvidere anbefales antologien SLiCA-antologien
 • Poppel, B. (Ed.) (2015). SLiCA: Arctic living conditions. Living conditions and quality of life among Inuit, Sami and indigenous peoples of Chukotka and the Kola Peninsula. TemaNord 2015:501. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. (426 pages). DOI:10.6027/TN2015-501. som supplerende inspiration. Bogen udleveres på kurset eller kan afhentes efter aftale med BP

 

 

Program (mindre justeringer kan forekomme)

Der vil være kaffe/te morgen og eftermiddag.

 

DAG 1 (27. november)

Kl. 09.00 - 12.00

 • Velkomst og introduktion af kursister og undervisere – ved BP
 • Mini-workshop/gruppearbejde: 
  • På baggrund af oplæg skal grupperne diskutere en samfundsmæssig problemstilling samt skitsere og diskutere mulige kausale sammenhænge, relevante forskningsspørgsmål og forskellige metodemæssige tilgange
  • Grupperne fremlægger resultatet af deres overvejelser
  • Samlet drøftelse og udsondring af temaer, der vil blive behandlet på kurset

Kl. 13.00 - 16.00 (oplæg og plenumdiskussion)

Introduktion til kurset:  

 • De 3 videnskaber: Humanvidenskaberne, samfundsvidenskaberne og naturvidenskaberne. Hver af dem har virkeligheder (ontologier), der er bestemt af, hvilken videnskabsteori man bygger på: Positivisme, falsifikation (af datamaterialet), hermeneutik (fortolkning), fænomenologi, diskursanalyse. Når ontologien er på plads, dvs. når man ved, hvad man vil undersøge, kommer metoderne ind. De to første positioner bygger på kvantitative metoder med spørgeskemaundersøgelser og statistik af forskellige typer, de andre inddrager i høj grad kvalitative metoder, men der er spændende overlap at berette om – ved KMP
 • Forskningsprocessen – fælles for kvantitative og kvalitative metoder: problemformulering, undersøgelsesplanlægning, dataindsamling og -konstruktion samt analyse, vurdering og konklusion. – ved MWB & BP

DAG 2 (28. november)

Kl. 09.00 - 12.00 (oplæg og plenumdiskussion)

 • Oplæg ved kursisterne på baggrund af de fremsendte oplæg og diskussion af disse oplæg. Der arbejdes med opponentgrupper, så alle kort fremlægger og er opponenter på andre kursisters oplæg.
 • Individuel og fælles opsamling

Kl. 13.00 - 16.00 (oplæg og plenumdiskussion)

 • Kobling af teori og data/empiri – herunder kriterier/overvejelser for valget mellem en kvalitativ eller kvantitativ metodemæssig tilgang – ved MWB & KMP
 • Udvikling af indikatorer – ved BP
 • Kvantitative metoder - tilvejebringelse/indsamling af data/empiri – herunder
 • Hvad er data? Præsentation/definition af centrale begreber – ved BP
 • Registerforskning – ved BP
 • Forskellige typer spørgeskemaer – ved MWB 
 • Spørgeskemakonstruktion - herunder operationalisering af overordnede temaer/forskningsspørgsmål - ved MWB & BP

DAG 3 (29. november)

Kl. 09.00 - 12.00 (oplæg og plenumdiskussion)

 • Interviewprocesser – tilrettelæggelse af interviewning i Grønland/Arktis: etiske og praktiske udfordringer – ved MWB & BP
 • Persondatabeskyttelse – ved BP

Kl. 13.00 - 16.00 (oplæg og plenumdiskussion)

 • Dataanalyse – herunder grundlæggende statistiske begreber og statistiske analyser (eksempelvis regressionsanalyser) – ved KMP & MWB
 • Dataanalyseværktøjer – eksempler på software, der kort præsenteres – ved KMP & MWB
 • Evaluering – herunder opsamling på kurset i forhold til de enkelte kursisters oplæg og behov. Drøftelse af efterårets opfølgningsdag – herunder tidspunkt
 • Afslutning – med forfriskning


Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Nyheder

Læs de seneste nyheder om stort og småt fra Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere