Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskab

Har du interesse for grønlandske og internationale samfundsforhold, og vil du gerne arbejde med udvikling af den offentlige sektor?

Uddannelsen er bredt funderet og dækker vigtige samfundsvidenskabelige fagområder som politologi, sociologi, økonomi og jura.

Med kendskab til disse fagområder bliver du i stand til at danne dig en samlet opfattelse af de opgaver, som for eksempel en offentlig forvaltning skal løse.

Du vil få viden og redskaber til at kunne bidrage til at forme fremtidens offentlige sektor.

Hele uddannelsen tager udgangspunkt i grønlandske forhold, men er samtidig internationalt orienteret.

Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en kandidat-del (2 år).

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Det tager 3 år at blive bachelor i samfundsvidenskab og yderligere 2 år at blive kandidat.

Blandt de 4 centrale fagområder beskæftiger politologi sig med samfundets organisering, det politiske system og demokrati. 

Sociologi omhandler relationer, konflikter og samarbejde mellem mennesker og grupper af personer. 

Økonomi behandler Grønlands økonomi og økonomiske politik. Mens du i jura studerer lovgivningen og dens anvendelse.

Disse fag kræver både færdigheder og baggrundsviden. Derfor indgår redskabsfag som samfundsbeskrivelse, metode og statistik i studiet.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for forårssemesteret 2017. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

Valgfag / elective courses
Folkeskolens rolle & vilkår gennem studier i Grønland ( 5 & 10 ECTS )

This course is taught in both Danish & English.

Dette kursus kan tages både på bachelorniveau (5 ECTS) og kandidatniveau (10 ECTS).

Opstart af kursus er afhængig af tilstrækkelig tilslutning.

Download kursusbeskrivelse

Kriminologi ( 5 & 10 ECTS )

Dette kursus kan tages både på bachelorniveau (5 ECTS) og kandidatniveau (10 ECTS).

Download kursusbeskrivelse

Måling af levevilkår & livskvalitet – Grønland som eksempel ( 5 & 10 ECTS )

This course is taught in both Danish & English.

Dette kursus kan tages både på bachelorniveau (5 ECTS) og kandidatniveau (10 ECTS).

Opstart af kursus er afhængig af tilstrækkelig tilslutning.

Download kursusbeskrivelse (revideret)

Sources & nature of conflicts in 21st century ( 5 & 10 ECTS )

This course is taught in English.

This course can be taken on both bachelor level (5 ECTS) and master level (10 ECTS).

Start of course is dependent on sufficient enrollment.

Download course description

Politics at the periphery: governance in indigenous & remote communities ( 5 & 10 ECTS )

This course is taught in English.

This course can be taken on both bachelor level (5 ECTS) and master level (10 ECTS).

Start of course is dependent on sufficient enrollment.

Download course description

Hunting & fisheries in Greenland ( 7,5 ECTS )

This course is taught in English.

This course is on master level.

Start of course is dependent on sufficient enrollment.

Download course description

Greenland's growing international role in a European perspective ( 5 & 10 ECTS )

This course is taught in English.

This course can be taken on both bachelor level (5 ECTS) and master level (10 ECTS).

Start of course is dependent on sufficient enrollment.

Download course description

1. år
Sociologi ( 15 ECTS )

Formålet med første del af faget er at give de studerende et bredt kendskab til sociologisk teori og metode samt færdigheder i at anvende teorier og metoder på sociologiske problemstillinger. Fagets anden del er anvendelsesorienteret og knyttet til separate temaer som har med det grønlandske samfund at gøre, for eksempel, mediesociologi i Grønland og kriminologi i Grønland.

Kurset kører over to semestre

Retorik & formidling ( 5 ECTS )

Formålet er at de studerende får undervisning i at bruge retorikkens redskaber til at formidle overbevisende budskaber, der bygger på argumenter, der holder.

Makroøkonomi ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at indføre i teorier vedrørende bestemmelse og udvikling af centrale makroøkonomiske størrelser. Den studerende skal være i stand til at navigere i samfundsøkonomien og bidrage til, at der kan træffes kvalificerede beslutninger om en virksomheds udvikling og drift.

Forvaltningslære ( 10 ECTS )

Fagets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

2. år
Grundlæg. erhvervsøko. ( 5 ECTS )

Formålet med dette modul er at introducere den studerende til grundlæggende erhvervs- og virksomhedsøkonomi.

Statistik ( 15 ECTS )

Formålet med modulet er at opøve de studerendes kompetencer til statistiske analyser af kvantitative data.

Kurset kører over to semestre

International politik ( 10 ECTS )

Formålet med faget er at give de studerende indsigt i teorier om international politik. Der lægges vægt på arktisk udenrigspolitik og herunder politik relevant for Grønland, ligesom spillerummet for Grønlands faktiske og potentielle internationale politik behandles.

Download kursusbeskrivelse

3. år
Praktikophold ( 15 ECTS )

15 ECTS kan erstattes af praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af en rapport.

Praktikopholdet erstatter tre valgfag.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Bacheloropgaven skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem, der ligger inden for studiets centrale områder, og at formidle dette problem på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for projektet aftales med faglæreren, der ligeledes skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med skrivningen og eventuel indsamling af case-oplysninger eller andre datamaterialer.

Kandidatuddannelsen
International law ( 10 ECTS )

This course is taught in English.

In this course, the main elements of public international law are introduced and their application to Greenland analysed. Students learn how to identify the sources of international law.

They survey the different participants in international law and their rights and responsibilities, with an emphasis on States, peoples and international organisations. The rights and responsibilities of the Greenlanders are explored in some depth and students discuss the consequences of obtaining full statehood.

Students learn about the principal organs of the United Nations, the human rights treaty system, good governance and the historical development and application of the rights of indigenous peoples. They also become familiar with the basic principles of law of the sea, the rights of peoples to their natural resources, and international environmental law.

Finally, students consider different mechanisms for dispute settlement in international law, including negotiation, litigation before international tribunals, counter-measures and the use force.

Praktikophold ( 30 ECTS )

30 ECTS kan erstattes af praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af en rapport.

Rapporten skrives som et akademisk essay med alle de formalia som kræves i henhold til dette.

Afdelingen fastsætter regler for det enkelte tilfælde af praktik, herunder godkender dets pensum.

Organisation eller virksomhed skal skriftlig over for Afdelingen bekræfte at der er en praktikplads til den studerende og at praktikanten tildeles en kontaktperson.

Den studerende skal have en af afdelingens lærere eller en person der godkendes til opgaven af Afdelingen, som vejleder.

Advanced political science ( 15 ECTS )

This course is taught in English.

The objective of the course is to further develop the BA acquired skills in independent analysis and critical review of political science problems.

This can be done by a deeper treatment of development and reform issues with special insight into the importance of global and regional processes for the individual nation and the individual (integration and identity, etc.).

Topics such as nationalism, 'nation-building' and autonomy are treated in a Greenlandic context.

Arctic relations are also part of the course.

Download course description

Speciale ( 30 ECTS )

Specialet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik.

Det kan ikke meritoverføres fra andre institutioner.

Formålet er at lære den studerende at udarbejde en selvstændig skriftlig fremstilling af et konkret videnskabeligt problem inden for uddannelsens centrale fagområder.

Specialet består af en større selvstændig afhandling, der skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder i arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Specialet skal formidles som et videnskabeligt værk på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog.

Emnet for specialet aftales med faglæreren, der således skal godkende problemformulering og disposition for projektet, før den studerende går i gang med at skrive.

Specialet må ikke overstige 100 sider i omfang eksklusive databilag.

Erfaringerne viser, at mange kandidater i Samfundsvidenskab får job i den offentlige administration i Grønland.

En del får også job i organisationer og store virksomheder.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Anne Lise Kappel
Afdelingsleder, studieadjunkt
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Samfundsvidenskabelige & Økonomiske Studier
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 56 42
Lokale: C217
E-mail: alka@uni.gl

 

Tutor Salik Schmidtsalik@uni.gl

Socialvidenskab

Brug litteraturdatabasen til socialvidenskab

Direkte link