Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi

Interesserer du dig for økonomi og finansiering, og kunne du godt tænke dig at arbejde med økonomisk analyse af virksomheders drift?

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi er overordnet set rettet mod at give dig kompetencer, som gør dig i stand til at arbejde i en offentlig eller privat virksomhed som erhvervsøkonomisk specialist.

Du kan også arbejde som generalist med et helhedssyn på virksomhedens drift og udviklingspotentiale.

Uddannelsen udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med det grønlandske erhvervsliv.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

1.-4. semester indeholder en introduktion til og gennemgang af de erhvervsøkonomiske kernefag samt videnskabelige metoder. 

Modulerne er som hovedregel gensidigt uafhængige, dog forudsætter modulet ”Videregående økonomistyring”, at den studerende har gennemført modulet ”Økonomistyring” eller tilsvarende. Derudover er det hensigtsmæssigt, at modulerne i vidt omfang gennemføres i kronologisk rækkefølge i henhold til det beskrevne forløb.

På 5. semester gennemfører de studerende et projekt i samarbejde med en offentlig eller privat grønlandsk virksomhed. På semestret sætter de studerende deres viden fra 1. - 4. semester i spil i forhold til virkelige problemstillinger i disse virksomheder. Modulerne på 1. - 4. semester skal således være bestået, når de studerende starter på 5. semester. 

Derudover er der på uddannelsens 1. - 2. samt 6. semester en række valgfag, som giver de studerende mulighed for at specialisere sig i forskellige retninger.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt inden for en valgfri erhvervsøkonomisk problemstilling.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud for efterårssemesteret 2017. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
Studieteknik etc. ( 0 ECTS )

Formålet med modulet er, at den studerende udvikler sine kompetencer i forhold til planlægning, prioritering og studieteknik.

Endvidere skal den studerende sættes i stand til at udarbejde skriftlige produkter i overensstemmelse med akademiske normer.

Grundlæg. erhvervsøko. ( 5 ECTS )

Formålet med dette modul er at introducere den studerende til grundlæggende erhvervs- og virksomhedsøkonomi.

Grundlæg. øko.styring ( 5 ECTS )

Modulets formål er et bibringe den studerende en grundlæggende viden om økonomistyringens grundprincipper og modeller.

Mikroøkonomi ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at indføre i den mikroøkonomiske teori sådan at den studerende kan forstå og anvende teorien til at træffe beslutninger om en virksomheds udvikling og drift.

De studerende undervises desuden i propædeutisk matematik.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende indblik i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling og virke. Hovedvægten lægges på en beskrivelse og analyse af samfundet i Grønland, dets befolkning, erhverv og institutioner og udviklingen på disse områder siden 1950.

3. semester
Organisation ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende forståelse for samspillet mellem mennesker, arbejdsorganisation, ledelse og effektivitet, således at den studerende bliver i stand til at analysere organisatoriske og ledelsesmæssige problemer og indgå i løsningen af disse.

Markedsanalyse ( 7,5 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende en generel introduktion til kvalitative og kvantitative metoder og teknikker til analyse af konsumenter og markeder, sådan at de kan anvende disse metoder i praksis.

Videnskabsteori ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i videnskabsteori, herunder en række af de væsentligste problemstillinger og overvejelser, som relaterer sig til produktion og anvendelse af videnskabelig viden. Formålet er endvidere, at videnskabsteorien kobles til de studerendes fagteori og de fagligt relevante metoder.

Statistik ( 15 ECTS )

Formålet med modulet er at opøve de studerendes kompetencer til statistiske analyser af kvantitative data.

Kurset kører over to semestre

5. semester
Virksomhedsprojekt ( 15 ECTS )

Formålet med modulet er at udføre en erhvervsøkonomisk helhedsanalyse af enten en privat eller en offentlig grønlandsk virksomhed samt at gennemføre en detailanalyse af en udvalgt problemstilling, som blev identificeret i helhedsanalysen.

Strategi ( 5 ECTS )

Formålet med modulet er, at give den studerende en introduktion til centrale begreber og tankegange vedrørende virksomheders strategi og strategiske processer sådan at den studerende kan vurdere og gennemføre strategiske beslutninger og handlinger i en organisation.

Marketing ( 10 ECTS )

Formålet med modulet er, at den studerende opnår en helhedsforståelse af de grundlæggende forhold, begreber, modeller og værktøjer indenfor marketing. Den studerende sættes i stand til i praksis at kunne bidrage til analyse og løsning af virksomhedens strategiske salgs- og markedsføringsopgaver.

Med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Du kan bl.a. komme ind på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse cand.merc. og på revisorkandidatuddannelsen cand.merc.aud.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for administration - især i det private erhvervsliv.

Du kan f.eks. få job inden for regnskab og økonomistyring, finansiering og marketing.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Anne Lise Kappel
Afdelingsleder, studieadjunkt
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Samfundsvidenskabelige & Økonomiske Studier
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 56 42
Lokale: C217
E-mail: alka@uni.gl
Ansøgningsfrist 01.03.2018
Start dato September
Sted Ilimmarfik
Søg om optagelse Brochure Studieordning Studievejledning