Job

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger ved Ilisimatusarfik.

Brænder du for undervisning, udviklingsarbejde og forskning i et aktivt miljø? – Så har Ilisimatusarfik en spændende stilling til dig

Vi har 1 fast stilling som studieadjunkt/ underviser på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet Ilisimatusarfik, ledig til besættelse pr. 1.3.2018 eller efter aftale.

Arbejdsopgaver

 • Undervisning i sygeplejefagets teori og metode samt øvrige videnskabsområder 
 • Vejledning i opgaveskrivning og projektarbejde
 • Samarbejde med praktiksteder og med studerende i praktik
 • Planlægnings- og udviklingsopgaver i relation til udvikling af forskningsbasering af undervisningen. 
 • Alt efter kvalifikationer deltagelse i udviklings - og forskningsprojekter 

Vi kan tilbyde

 • Stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
 • Faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø
 • Aktivt forskningsmiljø i udvikling
 • Engagerede og motiverede kolleger 
 • Mulighed for en aktiv fritid, hvad enten du er til natur eller kultur (læs mere på: www.nuuk.gl)

Kvalifikationer

 • Erfaring med undervisning og vejledning fra grunduddannelse 
 • Interesse for viden og erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde 
 • Klinisk erfaring som sygeplejerske
 • Grønlandsk autorisation som sygeplejerske 
 • Relevant kandidat eksamen  

Ansøgningsfrist: 19. januar 2018.

Der vil blive gennemført samtaler i uge 4. 

Løn - og ansættelsesforhold

Ansættelse vil ske under Grønlands Hjemmestyre i henhold til landstingslov nr. 5 af 14.maj 1990 om Grønlands hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland og efter Tjenestemandsaftale mellem Grønlands hjemmestyre og Peqqissaasut Kattuffiat i perioden 2011-2015. Oplysninger vedrørende aftaler fås på www.nanoq.gl under økonomidirektoratet eller på www.pk.gl.

Arbejdsgiver indbetaler til en feriefond, fra hvilken man efter 2 års ansættelse kan søge støtte til ferierejse.  For fastansatte ydes fri til og fratrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillinger og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til Institutleder Suzanne Møller sum@uni.gl.

Ansøgning

Bilagt kopi af autorisations- og eksamensbeviser samt dokumentation for tidligere ansættelser, referencer og fortegnelse over evt. forskningsproduktion, sendes til: Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på mail: sum@uni.gl med kopi til personale@uni.gl.

Ansøgningen bedes tillige vedlagt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand. Skema til ansøgning om autorisation kan findes på hjemmesiden www.nanoq.gl/naalakkersuisut/departementer/landslægeembedet.

Ilinniarfissuaq, Institut for Læring, ligger i Nuuk og er en uddannelsesinstitution under Ilisimatusarfik. Ilinniarfissuaq varetager uddannelse af folkeskolelærere og har ca. 180 studerende og ca. 30 ansatte.

Ilinniarfissuaq har en mindre kantine og har en aftale med Ilisimatusarfik om levering af morgenmad og frokost. 

Arbejdstiden er 30 timer om ugen. 

Dine arbejdsopgaver vil være

 • Modtage og klargøre mad fra Ilisimatusarfik
 • Forberede og sælge morgenmad og frokost
 • Rengøring af kantine

Du er

 • Uddannet kantineassistent eller tilsvarende

Den daglige arbejdstid aftales med institutlederen på Ilinniarfissuaq.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til: Institutleder Britta Lohman på tlf. 38 57 05 eller på e-mail: blo@uni.gl.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den pågældendes forhandlingsberettigede organisation. 

Der kan ikke anvises bolig til stillingen. 

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest 19. januar 2018.

Ansøgning med eksamensbeviser og referencer mærket ”Stillingsansøgning Kantineassistent” stiles til Institutleder, Institut for Læring, Ilinniarfissuaq.

Afdeling for Økonomiske og Erhvervsmæssige Studier på Ilisimatusarfik i Nuuk søger en medarbejder til at varetage administrative opgaver forbundet med uddannelserne i afdelingen. Ansøgere med AC-baggrund vil blive foretrukket.

Stillingen svarer til 20 % af en fuldtidsstilling med en arbejdstid på 8 timer om ugen i gennemsnit. 

Afdelingen er én af fire afdelinger i Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, og rummer uddannelserne BA i erhvervsøkonomi (HA) og HD 2. del. Der arbejdes på at udvikle flere efter- og videreuddannelser. Der samarbejdes tæt med universitetets administration, som har ansvaret for studenteradministrative forhold. 

Hovedopgaverne dækker

Opgaver relateret til afdelingens uddannelser:

 • Vedligeholdelsesopgaver i matrikelsystemet så som udskrivning af holdlister og fremmøderegistreringer
 • Opbygning og vedligeholdelse af fagkartotek
 • Koordinering af skemaændringer i samarbejde med undervisere, lokalebookning og lokaleklargøring
 • Oplysningsskema og dokumentation vedr. eksterne undervisere
 • Dokumentation vedr. censorer
 • Administrative opgaver vedrørende efter- og videreuddannelser

Økonomiske og andre administrative opgaver:

 • Budgetopfølgning og regnskabsføring på afdelingens forskningsprojekter
 • Opdatering af hjemmeside
 • Udarbejdelse af mødereferater
 • Ad hoc-opgaver, f.eks. tilrettelæggelse af større arrangementer

Vi søger en person med følgende personlige kompetencer

 • IT-kundskaber på brugerniveau, særligt til Excel og Outlook
 • Gode samarbejdsevner, pligtopfyldende og serviceminded 
 • Systematisk og løsningsorienteret samt indstillet på både drifts- og udviklingsopgaver
 • Kan have flere bolde i luften uden at miste overblikket
 • Der vil blive lagt vægt på erfaringer indenfor administration og økonomisk styring samt dobbeltsprogethed (grønlandsk/dansk) og gode kundskaber i engelsk

Vi søger en person der kan arbejde selvstændigt, og som trives i et undervisnings- og forskningsmiljø. Det er også vigtigt for os, at du er indstillet på varierende arbejde i et miljø, hvor vi arbejder praktisk og håndgribeligt med internationalisering, både i forhold til forskning og i forhold til uddannelse.

For yderligere information kontaktes afdelingsleder Anne Lise Kappel på tlf. +299 38 56 42 eller på mail: alka@uni.gl.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst/aftale mellem Naalakkersuisut og ansøgerens forhandlingsberettigede organisation.

BEMÆRK: Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har en anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes retten til personalebolig. 

Ansøgningen

Ansøgning med CV, uddannelsesbeviser og evt. referencer sendes til job@uni.gl eller via jobportalen på www.nanoq.gl

Ansøgningsfrist: 29. januar 2018.

Tiltrædelse: 1. februar 2018 eller hurtigst muligt efter aftale.

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik på Ilisimatusarfik søger en afdelingsleder til socialrådgiveruddannelsen med kvalifikationer som studieadjunkt/studielektor eller adjunkt/lektor.

Stillingen er ledig til besættelse 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale.

Afdeling for Sociale Forhold har ca. 120 studerende og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Afdelingen har en kursusafdeling der varetager den decentrale socialrådgiveruddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen. Socialrådgiveruddannelsen er normeret til 8 fastansatte undervisere inklusiv en faglig afdelingsleder, der også indgår som underviser.

Blandt ledelsesopgaverne er

 • Studieledelse, herunder faglig ledelse af afdelingen
 • Administrativ ledelse af den centrale socialrådgiveruddannelse
 • Udvikling af eksisterende og nye uddannelser inden for fagområdet
 • Koordinering og inddragelse af eksterne undervisere
 • Udarbejdelse af undervisningsplaner og skemalægning
 • Tilrettelæggelse af samlæsning sammen med relevante afdelingsledere
 • Planlægning og tilrettelæggelse af eksaminer for alle afdelingens uddannelser, herunder censorudpegning
 • Sagsbehandling af personsager, f.eks. dispensationer og meritering
 • Opfølgning på fraværsstatistikker 
 • Indstilling til eksaminer
 • Tilrettelæggelse af undervisning med mhp. en fornuftig balance mellem eksterne og interne undervisere
 • Sikre faglig koordinering, tildeling af vejledere, censorer og censorkorps

På socialrådgiveruddannelsen undervises der i følgende fagområder på det sociale felt:

 • Børn og unge
 • Udsatte familier 
 • Marginalisering
 • Handicap
 • Arbejdsmarkedsvilkår
 • Tværfagligt samarbejde
 • Sociallovgivning, forvaltningslov og sagsbehandlingslov m.v. 

Afdelingslederstillingen indebærer en delvis forpligtelse til undervisning, vejledning samt medvirken til faglig udvikling af fagområderne. Afdelingslederen refererer til institutlederen.

Ansøgere med kvalifikationer som studieadjunkt/studielektor eller adjunkt/lektor eller skal have en relevant universitetsuddannelse, og på adjunkt/lektorstillingen kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger i Grønland og/eller øvrige Arktis.

På Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisning foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk. 

Ansøgningen

Ansøger skal klart angive om der søges en stilling som adjunkt eller som lektor, eller som studieadjunkt eller studielektor.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningen indeholde følgende: 

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Lektorbedømmelse (for studielektorer)
 • Bilag 4: Adjunktpædagogikumbevis (for studielektorer)

For adjunkt/lektoransøgninger skal flg. bilag yderligere tilføjes: 

 • Bilag 5: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker (jfr. bilag 8) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 6: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er)
 • Bilag 7: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt port folie og pædagogikum)
 • Bilag 8: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 9: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Naalakkersuisut og pågældendes forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingseder Steven Arnfjord, +299 38 56 31, star@uni.gl. eller institutleder: Gestur Hovgaard, +299 38 56 72, gehov@uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, afdelingsleder sociale forhold” og sendes med bilag, til:

Ilisimatusarfik

Postboks 1061

3900 Nuuk

Grønland 

eller til: job@uni.gl.

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 2. februar 2018.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. april 2018 eller efter aftale.

Institut for Kultur, Sprog og Historie rummer følgende 4 uddannelser:

Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier, Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie, Afdeling for Teologi samt Afdeling for Oversættelse og Tolkning. Institutleder refererer til rektor.

Institutlederen kan samtidig være afdelingsleder ved et af instituttets 4 afdelinger.

Det forventes at Institutlederen 

 • Kan fungere som en samlende lederfigur på instituttet og kan træffe beslutninger på baggrund af dialog
 • Er visionær og handlekraftig og have evnerne til at udvikle instituttet frem mod en attraktivt forsknings- og uddannelsesmiljø iht. universitetets strategi
 • Kan lede og samarbejde med afdelingsledere
 • Kan motivere og støtte et engageret medarbejderteam til udvikling og kvalificering
 • Skal sætte sig ind i instituttets uddannelser, studieordninger og forskning, og have indsigt i det grønlandske samfund og besidde et internationalt udsyn, da det er væsentlige faktorer i Ilisimatusarfiks uddannelsesprofiler
 • Skal sikre en effektiv og velfungerende administrativ styring af instituttets aktiviteter
 • Skal prioritere og aktivt bidrage til et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Kvalifikationskrav 

Den kommende institutleder skal bl.a. kunne dokumentere:

 • Relevant ledelsesmæssig erfaring inden for forskning, uddannelse og samspil med samfundet
 • Anerkendelse som forsker indenfor instituttets fagområder samt undervisningserfaring 
 • Gode samarbejdsevner. Den kommende institutleder skal kunne arbejde fleksibelt i forhold til instituttets daglige opgaver og miljø
 • Erfaring med og indsigt i personaleledelse samt økonomistyring og budgetlægning
 • Det vil være en fordel, hvis ansøger har gode sprogkundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk

Opgaver

Herunder blandt andet:

 • Daglig ledelse og administration af instituttet
 • Sikre samordning og samarbejde mellem instituttets uddannelser, herunder at sikre koordinering af eksamensplanlægning 
 • Medvirke til koordination af opbygning og vedligeholdelse af fælles overordnede regler for dispensationer, meritoverførsler mv. i samarbejde med studieadministrationen
 • Sikre at kvaliteten af instituttets uddannelser er på internationalt niveau, herunder internationalisering
 • Planlægning og gennemførelse af studenterrelaterede aktiviteter herunder tiltag til forebyggelse af frafald
 • Udarbejde forslag og indstillinger til instituttets overordnede strategier for forskning, sikre implementering af forskningen og føre tilsyn med forskningsindsatsen
 • Understøtte forskeruddannelsen på instituttet
 • Indgå i universitetets samlede ledergruppe og diverse råd og udvalg
 • Samarbejde med fællesadministration om koordinering af de administrative procedurer
 • Ledelse af institutrådsmøder og indgå i universitetets udvalgsarbejde
 • Sikre kontakt til aftagergrupper og interessenter, lokalt og internationalt
 • Ansættelse og afskedigelse af instituttets ansatte på nær afdelingsledere

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987. Ilisimatusarfik har fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab.

Institutterne omfatter både kandidat – og bacheloruddannelser.

Ved Institut for Kultur, Sprog og Historie er der ansat og tilknyttet 1 adjungeret professor, 5 lektorer, 5 adjunkter, et antal faglærere, emeritusser samt ph.d. studerende. Instituttet indeholder desuden et Forskningscenter for Børn, Unge og Familie.

Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer
 • Bilag 3: Publikationsliste

Ansættelsesprocedure

Rektor nedsætter et rådgivende udvalg som orienteres om indkomne ansøgninger og som rådgiver om hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38. Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes retten til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfrist: 5. februar 2018.

Henvendelse

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet

Att. Rektor Gitte Adler Reimer

Postboks 1061

3900 Nuuk

Mail til: gitr@uni.gl 

Tlf. +299 38 56 52

 


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere