Job

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger ved Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) søger ny rektor med tiltrædelse 1. januar 2018 eller efter aftale. Der er som udgangspunkt tale om en åremålsansættelse for fem år med mulighed for forlængelse.

Grønlands vigtigste potentiale for udvikling er uddannelse og forskning. Ilisimatusarfik er med ca. 750 studerende og ca. 100 medarbejdere Grønlands største forsknings- og uddannelsesinstitution. Ilisimatusarfik udbyder en bred vifte af professionsrettede og akademiske bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser og har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau. Rektor for Ilisimatusarfik har således ansvar for en af Grønlands vigtigste samfundsinstitutioner. Bestyrelsen søger en kandidat, der kan løfte dette ansvar og medvirke til en positiv samfundsudvikling i Grønland gennem fortsat styrkelse af Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik vil være en attraktiv akademisk arbejdsplads. Universitetet skal tiltrække og udvikle de dygtigste studerende og ansatte på alle niveauer med henblik på at skabe internationalt orienterede uddannelses- og forskningsmiljøer med grønlandsk og arktisk forankring. Der skal fortsat være fokus på at øge kvaliteten og bredden i undervisningen og forskningen. Resultater skabes i fællesskabet mellem Ilisimatusarfiks studerende, forskere, undervisere, øvrige ansatte og det omgivende samfund. Inden for de overordnede rammer, som bestyrelsen fastsætter, skal rektor lede, inspirere og skabe retning i dette fællesskab og repræsentere det.

For den nærmeste fremtid har Ilisimatusarfiks bestyrelse to særlige fokusområder: En styrket læreruddannelse og -efteruddannelse, og samling af alle universitetets aktiviteter i ét campusområde. Blandt ledelsens og bestyrelsens opgaver for de kommende år er derfor at arbejde for finansiering af en sådan campus.

Rektor skal desuden udvikle samarbejdet med universitetets interessenter i og uden for Grønland.

Den kommende rektor skal have en stærk akademisk baggrund, gerne som anerkendt forsker, og gerne inden for et af Ilisimatusarfiks hovedområder: humaniora, samfundsvidenskaberne og sundhedsvidenskaberne. Derudover søger vi en person med ledelseserfaring og gode lederegenskaber karakteriseret af en åben, dialogsøgende, motiverende og transparent ledelsesstil. Bestyrelsen søger en rektor der brænder for at udvikle og styrke Ilisimatusarfik, og som kan begrunde sine ledelsesbeslutninger fagligt og kan sikre det gode samarbejde indadtil og udadtil. Ilisimatusarfiks kommende rektor skal have forståelse for Ilisimatusarfiks særlige muligheder og udfordringer som et lille universitet i en lille nation under hastig udvikling.

Kendskab til det grønlandske sprog vil være en fordel, men er ikke et krav. Bestyrelsen lægger dog stor vægt på, at rektor er med til at synliggøre universitetet som et grønlandsk universitet med sit eget sprog og sin egen kultur uden at gå på kompromis med universitetets internationale profil. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39. Lønnen i LR 39 udgør med faste løndele: 1. april 2017 kr. 65.671,52 kr. pr. måned og årligt 788.058,24 kr.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, men hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Som udgangspunkt besættes stillingen som en åremålsansættelse på fem år med mulighed for forlængelse.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt. For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Tjenestestedet er Nuuk.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Minik Rosing på adressen minik@snm.ku.dk.

Ansættelsesprocedure

Et ansættelsesudvalg fra Ilisimatusarfiks bestyrelse vil vurdere ansøgernes kvalifikationer og afholde samtaler med samtlige relevante ansøgere. Der forventes samtaler i uge 36-37. 

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Minik Rosing, minik@snm.ku.dk. For yderligere information om Ilisimatusarfik, henvises til universitetets website: www.uni.gl.

Ansøgningsfrist mv. 

Ansøgere bedes sende en motiveret ansøgning, der gør rede for ansøgers visioner for, hvordan Ilisimatusarfik skal udvikle sig i de kommende år, og derudover fremsendes oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, kopi af eksamensbeviser samt relevant dokumentation for forsknings-og undervisnings- og ledelsesmæssige kvalifikationer.  

Ansøgning fremsendes senest d. 25. august kl. 12.00 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets hjemmeside http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

1-2 studieadjunter/-lektorer/adjunkter til undervisning i grønlandsk på Institut for Læring til ansættelse 1. september 2017 eller efter aftale

Læreruddannelsen er en professionsrettet bacheloruddannelse, organiseret under Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Læring. Du vil indgå som en del af en undervisergruppe på omkring 25 undervisere. 

Institut for Læring har ca. 180 studerende og består af en ordinær læreruddannelse og en decentral læreruddannelse, der fungerer via fjernundervisning og internater. Derudover varetages relevant efter- og videreuddannelser for folkeskolelærere. Institut for Læring er en forskningsbaseret institution, hvor alle undervisere forventes at indgå i forsknings og udviklingsarbejder indenfor deres arbejdsområde. Ansatte med ph.d.-grad får særskilt forskningstid.

Vi søger lektorer/adjunkter/studieadjunkter, der brænder for at ruste vores studerende til at varetage rollen som folkeskolelærere i Grønland, samt styrke det eksisterende lærerkorps i Grønland gennem relevante efter- og videreuddannelser. Institut for Læring undergår i denne periode en større udviklings- og reformproces, hvorfor vi søger medarbejdere, der kan bidrage konstruktivt til dette udviklingsarbejde. 

Arbejdsopgaver

 • Varetage undervisningen af lærerstuderende i grønlandsk, såvel som modersmål og som andet- og fremmedsprog
 • Løbende udvikling af faget grønlandsk 
 • Udvikle modersmålsdidaktik og fremmedsprogsdidaktik
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige fagteams på læreruddannelsen 
 • Gennemføre udviklings- og/eller forskningsprojekter, alene og i samarbejde med kolleger og med folkeskolen
 • Indgå i projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne
 • Evt. forskning jf. kvalifikationer

Vi tilbyder

 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et aktivt forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder 

Følgende kvalifikationer og kompetencefelt vægtes i ansøgningsrunden

 • Du har relevant uddannelsesbaggrund på minimum kandidatniveau, og eventuelt gerne vil starte på et ph.d forløb.
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har erfaring med at arbejde med et alment didaktisk og professionsrettet sigte
 • Du har erfaring med udviklingsprojekter- gerne med relation til folkeskoleområdet
 • Du kan tilrettelægge arbejdsform og arbejdsproces ud fra givne forudsætninger, gennem et samarbejde med øvrige undervisere 
 • Du har indsigt i nyere sproglig forskning internationalt, med fokus på læreruddannelse og folkeskoleområdet
 • Har kendskab til både modersmål- og fremmedsprogsdidaktik
 • Du er indstillet på at varetage undervisning tværfagligt eller skabe mulighed for tværfaglige samarbejder
 • Du har erfaring med koordineringsopgaver
 • Du trives med nye udfordringer i et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø
 • Du kan anvende medier i din undervisning
 • Følgende grønlandsk færdigheder vægtes: begynderlæsning, børne- og ungdomslitteratur, faglæsning, historisk læsning, grammatik og genreskrivning 

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er til besættelse d. 1. september 2017 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om uddannelsen kan hentes på universitetets hjemmeside www.uni.gl,  hvor dele af studieordningen findes og hvor du også kan læse mere om universitetet.  Yderligere information om stillingerne kan fås ved henvendelse til Institutleder Britta Lohmann telefonisk på +299 38 57 02 eller på mailadressen: blo@uni.gl.

Motiveret ansøgning, samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser, bilagt kopier af eksamensbeviser og publikationsliste m.v. fremsendes senest d. 24. juli 2017 kl. 12.00 til mailadressen: job@uni.gleller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Samtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 

Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet - tilbyder en NI2-studerende alsidig ansættelse ved Fællesadministrationen pr. 15. august 2017 eller efter aftale.

Du vil være tilknyttet Økonomi- og Personaleafdelingen med opgaver indenfor en lang række arbejdsområder, og du vil også få mulighed for i en periode at arbejde med opgaver indenfor Ledelsessekretariatet. 

Som akademistuderende vil du primært beskæftige dig opgaver indenfor følgende: 

 • bogholderi, regnskab og økonomistyring – herunder arbejdet med finanslovsindberetninger
 • udarbejdelse af statistik til analyser – både internt og eksternt
 • lønregnskab
 • personalesagsbehandling og personaleadministration
 • mødefacilitering
 • projektledelse og projektstyring – herunder projektøkonomi

Du skal være god til at kommunikere med mennesker, da en stor del af arbejdet kræver, at du kommunikerer med og har kontakt med forskellige faggrupper. Det er et krav, at du kan kommunikere på tre sprog; grønlandsk, dansk og engelsk.

Du skal være stabil og serviceminded, da Fællesadministrationen lægger vægt på at udføre opgaverne på en effektiv måde med fokus på en god løsning for alle parter. 

Du vil blive tilknyttet en fast kontaktperson gennem forløbet – en person, der vil fungere dels som introduktionspartner og som din sparringspartner gennem hele din uddannelse.

Arbejdet er alsidigt, struktureret, travlt, vekslende og du vil komme til at arbejde sammen med dygtige og ambitiøse kolleger, som gerne vil dele deres viden med dig.

Vi værdsætter personer, som er i besiddelse af egenskaber som beslutsomhed, loyalitet, åbenhed og humor, og som har lyst til faglig og personlig udvikling.

Om os

Du vil fortrinsvist blive tilknyttet Ilimmarfik-bygningen. 

Fællesadministrationen dækker over et hold på ca. 20 medarbejdere fordelt over flere lokationer og inddelt i tre afdelinger: Økonomi- & Personale, Teknisk Afdeling og Studieservice. Alle tre afdelinger arbejder sammen om at sikre optimal administration af Peqqissaanermik Ilisimatusarfik (Institut for Sygepleje) samt Ilinniarfissuaq (Institut for Læring), som alle er en del af Ilisimatusarfik. 

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål kan du kontakte Afdelingsleder i personaleadministration Kathrine Motzfeldt Bahnsen på kamb@uni.gl eller tlf. 385614 eller universitetsdirektør Mette Barslund på meba@uni.gl.

Du skal sende en motiveret ansøgning inklusiv kopi af dine eksamenspapirer fra relevant uddannelse til job@uni.gl senest 03. august 2017.

 


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere