Job

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger ved Ilisimatusarfik.

Stillingsbeskrivelse og kvalifikationskrav

Der opslås en stilling som adjunkt/lektor i historie ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Kultur, Sprog og Historie ved Afdelingen for Kultur- og Samfundshistorie. Ansættelsen sker som adjunkt eller lektor.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2018 eller efter aftale.

Ansøgeren skal have en relevant universitetsuddannelse og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer på mindst adjunkt-niveau.

Stillingen indbefatter undervisning, herunder vejledning og eksamination, og forskning. Udover undervisning og forskning forventes den ansatte at deltage i det administrative og kollegiale samarbejde.

Til stillingen er knyttet en forskningsforpligtelse, som fortrinsvis forventes anvendt til studier af emner vedrørende Grønlands historie efter 1700.

Den undervisning og vejledning, der knyttes til stillingen, dækker undervisning i historisk metode, dele af verdenshistorie og historiske emnefag på bachelor- og kandidatuddannelsen samt vejledning i tilknytning til undervisningen og vejledning af specialeskrivere og ph.d.-studerende.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk. 

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 med fire institutter, herunder Institut for Kultur og Samfundshistorie. Med universitetsreformen i 2008 (fusionering, ekstern bestyrelse m.m.) skiftede instituttet navn til Afdeling for Kultur og Samfundshistorie under et fusioneret Ilimmarfik Institut.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, har fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Instituttet for Kultur, Sprog og Historie omfatter tre klassiske universitetsuddannelser samt et professionsrettet bacheloruddannelse. De er placeret i hver sin afdeling: Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie, Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier, Afdeling for Teologi og Afdeling for Oversættelse og Tolkning.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

På Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie udbydes en 3-årig bacheloruddannelse, en 5-årig etfags kandidatuddannelse (bachelor + overbygning), en hovedfagsuddannelse i historie på 3½ år og en sidefagsuddannelse på 1½ år. De to sidste sigter på undervisning i gymnasiet.

Ved Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie er der fire og en halv fuldtidsansatte med undervisnings- og forskningsforpligtelse samt omkring 50 studerende. 

Ansøgningen

Ansøgere skal klart angive om, der søges en stilling som adjunkt eller som lektor.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1:Curriculum Vitae.
 • Bilag 2:Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.
 • Bilag 4:Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.
 • Bilag 5:Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er).
 • Bilag 6:Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portfolie og pædagogikum).
 • Bilag 7:Dokumentation for forskningsformidling.
 • Bilag 8:Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Gitte Adler Reimer, +299 38 56 52, gitr@ks.uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, adjunkt/lektor i historie” og sendes med bilag, inklusiv de valgte publikationer i tre eksemplarer, til:

Ilisimatusarfik

Postboks 1061

3900 Nuuk

Grønland

.. eller til: job@uni.gl

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 1. december 2017.

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik søger en lektor/adjunkt/adjunkt med p.hd.-forløb i socialvidenskab med henblik på undervisning og forskning på socialrådgiveruddannelsen. 

Stillingen er ledig til besættelse 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale.

Afdeling for Sociale Forhold har for øjeblikket ca. 60 studerende og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Derudover har afdelingen en kursusafdeling der varetager den decentrale socialrådgiveruddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen. Socialrådgiveruddannelsen har 6 fastansatte undervisere inklusiv en faglig afdelingsleder.

På socialrådgiveruddannelse undervises der i følgende fagområder på det sociale felt:

 • Børn og unge
 • Udsatte familier 
 • Marginalisering
 • Handicap
 • Arbejdsmarkedsvilkår
 • Tværfagligt samarbejde
 • Sociallovgivning, forvaltningslov og sagsbehandlingslov m.v.

Stillingen indebærer en forpligtelse til undervisning, vejledning, forskning og medvirken til faglig udvikling af fagområderne.  

Ansøgere til stillingen som adjunkt eller lektor skal have en relevant universitetsuddannelse, og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer. Der vil være mulighed for at tiltræde stillingen som adjunkt med et sideløbende ph.d.-forløb.

Ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktis.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:

 • Socialrådgiveruddannelse med videreuddannelse
 • Cand.soc. eller tilsvarende 
 • Relevant ph.d. grad for adjunkt- eller lektoransøgere
 • Undervisningserfaring.
 • Videnskabelige kvalifikationer

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, foregår undervisningen  på dansk/nordisk, engelsk eller grønlandsk.

Ansøgningen

Ansøgere skal klart angive om der søges en stilling som lektor, adjunkt eller adjunkt med phd.-forløb.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer, herunder ph.d.-bevis.
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på personer hvorfra der kan hentes reference.
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Vedlagte værker (jfr. bilag 8) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til fremtidig forskning.

Ansøgere der ønsker at søges stillingen som adjunkt med p.hd. -forløb skal opfylde kriterierne i retningslinjer for indskrivning som p.hd.- studerende.

 • Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portfolie og bevis for adjunktpædagogikum)
 • Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøger udvælger højst tre publikationer som er særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. 

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældendes forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Gestur Hovgaard, telefon: +299 38 56 72, e-mail: gehov@uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling adjunkt/lektor” og sendes med bilag, inklusive de valgte publikationer i tre eksemplarer til:

Ilisimatusarfik

Postboks 1061

3900 Nuuk

Grønland

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest d. 24. november 2017.

1 studieadjunkt/-lektor/adjunkt til undervisning i grønlandsk på Institut for Læring til ansættelse 1. februar 2018 eller efter aftale

Læreruddannelsen er en professionsrettet bacheloruddannelse, organiseret under Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Læring. Du vil indgå som en del af en undervisergruppe på omkring 25 undervisere. 

Institut for Læring har ca. 180 studerende og består af en ordinær læreruddannelse og en decentral læreruddannelse, der fungerer via fjernundervisning og internater. Derudover varetages relevant efter- og videreuddannelser for folkeskolelærere. Institut for Læring er en forskningsbaseret institution, hvor alle undervisere forventes at indgå i forsknings og udviklingsarbejder indenfor deres arbejdsområde. Ansatte med ph.d.-grad får særskilt forskningstid.

Vi søger lektorer/adjunkter/studieadjunkter, der brænder for at ruste vores studerende til at varetage rollen som folkeskolelærere i Grønland, samt styrke det eksisterende lærerkorps i Grønland gennem relevante efter- og videreuddannelser. Institut for Læring undergår i denne periode en større udviklings- og reformproces, hvorfor vi søger medarbejdere, der kan bidrage konstruktivt til dette udviklingsarbejde. 

Arbejdsopgaver

 • Varetage undervisningen af lærerstuderende i grønlandsk, såvel som modersmål og som andet- og fremmedsprog
 • Løbende udvikling af faget grønlandsk 
 • Udvikle modersmålsdidaktik og fremmedsprogsdidaktik
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige fagteams på læreruddannelsen 
 • Gennemføre udviklings- og/eller forskningsprojekter, alene og i samarbejde med kolleger og med folkeskolen
 • Indgå i projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne
 • Evt. forskning jf. kvalifikationer

Vi tilbyder

 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et aktivt forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder 

Følgende kvalifikationer og kompetencefelt vægtes i ansøgningsrunden

 • Du har relevant uddannelsesbaggrund på minimum kandidatniveau, og eventuelt gerne vil starte på et ph.d forløb.
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har erfaring med at arbejde med et alment didaktisk og professionsrettet sigte
 • Du har erfaring med udviklingsprojekter- gerne med relation til folkeskoleområdet
 • Du kan tilrettelægge arbejdsform og arbejdsproces ud fra givne forudsætninger, gennem et samarbejde med øvrige undervisere 
 • Du har indsigt i nyere sproglig forskning internationalt, med fokus på læreruddannelse og folkeskoleområdet
 • Har kendskab til både modersmål- og fremmedsprogsdidaktik
 • Du er indstillet på at varetage undervisning tværfagligt eller skabe mulighed for tværfaglige samarbejder
 • Du har erfaring med koordineringsopgaver
 • Du trives med nye udfordringer i et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø
 • Du kan anvende medier i din undervisning
 • Følgende grønlandsk færdigheder vægtes: begynderlæsning, børne- og ungdomslitteratur, faglæsning, historisk læsning, grammatik og genreskrivning 

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er til besættelse d. 1. februar 2018 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere information om stillingerne kan fås ved henvendelse til Institutleder Britta Lohmann telefonisk på +299 38 57 02 eller på mailadressen: blo@uni.gl.

Motiveret ansøgning, samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser, bilagt kopier af eksamensbeviser og publikationsliste m.v. fremsendes senest d. 15. december 2017 kl. 12.00 til mailadressen: job@uni.gleller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Samtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

1 studieadjunt/-lektor/adjunkt til undervisning i it-didaktik på Institut for Læring til besættelse 1.februar eller efter aftale

Læreruddannelsen er en professionsrettet bacheloruddannelse, organiseret under Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Læring. Du vil indgå som en del af en undervisergruppe på omkring 25 undervisere. 

Institut for Læring har ca. 180 studerende og består af en ordinær læreruddannelse og en decentral læreruddannelse, der fungerer via fjernundervisning og internater. Derudover varetages relevant efter- og videreuddannelser for folkeskolelærere. Institut for Læring er en forskningsbaseret institution, hvor alle undervisere forventes at indgå i forsknings og udviklingsarbejder indenfor deres arbejdsområde. Ansatte med ph.d.-grad får særskilt forskningstid.

Vi søger lektorer/adjunkter/studieadjunkter, der brænder for at ruste vores studerende til at varetage rollen som folkeskolelærere i Grønland, samt styrke det eksisterende lærerkorps i Grønland gennem relevante efter- og videreuddannelser. Institut for Læring undergår i denne periode en større udviklings- og reformproces, hvorfor vi søger medarbejdere, der kan bidrage konstruktivt til dette udviklingsarbejde. 

Arbejdsopgaver

 • Varetage undervisningen af lærerstuderende i it-didaktik
 • Løbende udvikling af faget it-didaktik 
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige fagteams på læreruddannelsen 
 • Gennemføre udviklings- og/eller forskningsprojekter indenfor feltet, alene og i samarbejde med kolleger og med folkeskolen
 • Indgå i it-didaktiske projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne
 • Evt. forskning jf. kvalifikationer

Vi tilbyder

 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et aktivt forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder  

Følgende kvalifikationer og kompetencefelt vægtes i ansøgnings runden

 • Du har relevant uddannelsesbaggrund på minimum kandidatniveau
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har erfaring med at arbejde med et alment didaktisk og professionsrettet sigte
 • Du har erfaring med udviklingsprojekter- gerne med relation til folkeskoleområdet
 • Du kan tilrettelægge arbejdsform og arbejdsproces ud fra givne forudsætninger, gennem et samarbejde med øvrige undervisere 
 • Du har et godt kendskab til læreruddannelse generelt, og du forstår vigtigheden af at skabe en kobling mellem teori og praksis i arbejdet med at professionsrette læreruddannelsens praksisforankring
 • Du har indsigt i nyere it-didaktisk forskning internationalt, med fokus på læreruddannelse og folkeskoleområdet
 • Du er indstillet på at varetage undervisning tværfagligt eller skabe mulighed for tværfaglige samarbejder
 • Du har erfaring med koordineringsopgaver
 • Du trives med nye udfordringer i et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø
 • Følgende it- faglige viden og færdigheder vægtes: færdigheder i og viden om digitale teknologier, herunder digitale læringsressourcer og deres anvendelser i undervisning og læreprocesser

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er til besættelse d. 1. februar 2018 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere information om stillingerne kan fås ved henvendelse til Institutleder Britta Lohmann telefonisk på +299 38 57 02 eller på mailadressen: blo@uni.gl.

Motiveret ansøgning, samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser, bilagt kopier af eksamensbeviser og publikationsliste m.v. fremsendes senest d. 15. december 2017 kl. 12.00 til mailadressen: job@uni.gl.

 


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere