Job

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger ved Ilisimatusarfik.

Der opslås en stilling som studieadjunkt eller studielektor i psykologi ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, i Afdeling for Sociale Forhold.

Stillingen ønskes besat fra 1. april 2017 eller snarest muligt derefter.

Stillingen indebærer en forpligtelse til undervisning, vejledning og medvirken til faglig udvikling af fagområdet. Der kan blive tale om undervisning i psykologi på andre institutter også.

Ansættelse sker som studieadjunkt eller studielektor alt efter kvalifikationer og erfaring.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på, om ansøgeren har kompetencer i og erfaring med undervisning i psykologi i relation til socialt arbejde.

Der lægges desuden vægt på ansøgerens personlige kvalifikationer, særligt i forhold til samarbejds- og formidlingsevner samt fleksibilitet inden for et flerkulturelt samfund. Endvidere vil der blive set på ansøgerens lyst og evner til at deltage i opbygning og videreudvikling af uddannelsen samt i tværfagligt samarbejde og i faglig udvikling generelt.

Alle ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktiske egne.

Der vil blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:

 • • Cand.psych. eller cand. pæd psych
 • • Undervisningserfaring

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk/nordisk, engelsk eller grønlandsk.

Afdeling for Sociale Forhold har for øjeblikket ca. 60 studerende, og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Derudover har afdelingen en kursusafdeling som varetager decentral socialrådgiver-uddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen. Socialrådgiveruddannelsen har 6 fastansatte undervisere, inklusiv en faglig afdelingsleder.

Ansøgningen

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et ansættelsesudvalg efter gældende regler.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jeanette Sandy Shalmi +299 36 56 52, jesa@uni.gl.

Ansøgningen stiles til institutleder Gestur Hovgaard, gehov@uni.gl. Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, studieadjunkt/studielektor psykolog” og sendes til:

Ilisimatusarfik

Postboks 1061

3900 Nuuk

Grønland

Eller til: job@uni.gl

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 24. april 2017.

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, søger to lektorer/adjunkter til undervisning og forskning i økonomifagene i Afdeling for Samfund og Økonomi.

Stillingerne er ledige til besættelse 1. juni 2017 eller efter aftale.

De faglige profiler for stillingerne skal dække følgende fagområder:

 • Økonomistyring (grundlæggende og videregående), eksternt regnskab, finansiering, organisation og strategi, markedsanalyse og marketing

Stillingerne indebærer en forpligtelse til undervisning, vejledning, forskning og medvirken til faglig udvikling af fagområderne. 

Ansøgere til stillingen som adjunkt eller lektor skal have en relevant universitetsuddannelse og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer. Der vil være mulighed for at tiltræde stillingen som adjunkt med et sideløbende ph.d.- forløb.

Alle ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktiske egen.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:

 • Cand-oecon., Cand.merc eller lign.
 • Relevant ph.d. grad for adjunkt- eller lektoransøgere
 • Undervisningserfaring.
 • Videnskabelige kvalifikationer

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk/nordisk, engelsk eller grønlandsk.

Ansøgningen

Ansøgere skal klart angive om der søges en stilling som lektor eller adjunkt.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer herunder ph.d.-bevis.
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på personer hvorfra, der kan hentes reference.
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Vedlagte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til fremtidige forskning

Ansøgere der ønsker at søges stillingen som adjunkt med phd -forløb skal opfylde kriterierne i retningslinjer for indskrivning som phd- studerende: http://www.uni.gl/media/1538536/faelles-phd-retningslinjer-ilisimatusarfik-til-godkendelse-i-ar-2016-v-19-april-2.pdf

 • Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt port folie og bevis for adjunkt pædagogikum)
 • Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling.
 • Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøger udvælger højst tre publikationer som er særligt relevante for bedømmelsen 

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. 

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutleder Gestur Hovgaard, telefon: +299 38 56 72, e-mail: gehov@uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling Adjunkt/lektor” og sendes med bilag, inklusiv de valgte publikationer i tre eksemplarer, til:

Ilisimatusarfik

Postboks 1061

3900 Nuuk

Grønland

Eller til: job@uni.gl

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest d. 28/4-2017.

Forskningsinitiativet Greenland Perspective søger en selvkørende, innovativ og udadvendt medarbejder til fundraising, kommunikation og netværksskabelse til vores nye projektkontor i Nuuk.

Er du interesseret i, hvordan forskning kan aktiveres i det grønlandske samfund og skabe arbejdspladser, vækst og nye muligheder for samfundsudvikling? Har du erfaring med fundraising og innovation - eller interesse for området? Så er jobbet som projektmedarbejder på Greenland Perspectives nye projektkontor ved Ilisimatusarfik måske noget for dig.

Vi søger en deltids-projektmedarbejder, som fra et ny-etableret Greenland Perspective-kontor på Ilimmarfik, skal samarbejde med projektkontoret i København om at skabe og drive en række spændende projekter.

Ilisimatusarfik og Københavns Universitet har sammen startet det tværvidenskabelige initiativ Greenland Perspective. Professor Minik Rosing er faglig leder af initiativet, der har som formål at aktivere forskning i og om Grønland ind i det grønlandske samfund. Via forskning vil initiativet bidrage til at skabe grundlag for en mere divers erhvervsudvikling. Projekterne er tværvidenskabelige og har som mål at involvere erhverv, civilsamfund og myndigheder. Initiativet og dets projekter er primært baseret på ekstern finansiering og derfor søger vi en person der har erfaring med og interesse for fundraising.

En oversigt over de nuværende projekter kan findes på www.greenlandperspective.dk.

Resultaterne af projekterne formidles blandt andet via synteserapporter, der har til formål at give et faktuelt grundlag for beslutninger om Grønlands fremtidige udvikling og muligheder. Som projektmedarbejder arbejder du tæt sammen med projektlederen i København. I hverdagen kommer du til at sidde i et lille, men spændende fagligt miljø af forskere og studerende, som er tilknyttet Greenland Perspective.

Opgaver

 • Fundraising til videreudvikling af GP og til nye projekter med forankring i grønlandske forskningsmiljøer
 • Koordinering af projekter
 • Arbejde med at skabe nye projekter, der opfylder GP's overordnede målsætninger om at skabe værdi i det grønlandske samfund via forskning
 • Arbejde med at skabe netværk mellem forskere i Grønland og internationale forskere
 • Arbejde sammen med projektlederen på Københavns Universitet om at udvikle Greenland Perspective og at kommunikere resultaterne til offentligheden

Din profil

 • Selvstændig og initiativrig
 • Har erfaring med fundraising til forskningsprojekter
 • Har erfaring med projektarbejde og gerne også projektledelse
 • Dygtig til engelsk - både mundtligt og skriftligt
 • Har kendskab til forskning og forskningsmetoder
 • Har erfaring med/interesse for kommunikationsarbejde og formidling
 • Har interesse for og måske endda erfaring med innovation og kommercialisering af forskning

Din uddannelsesbaggrund er ikke så vigtig, men til gengæld er det vigtigt, at du kan forstå og sætte dig ind i komplekse sammenhænge og at du selv kan drive projekter frem i samspil med andre. Stillingen kan kombineres med andre aktiviteter som for eksempel konsulentvirksomhed.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Start 1. maj eller efter aftale - gerne så hurtigt som muligt. Frist for ansøgninger er 12. april 2017.

Henvendelser og ansøgning sker til

Rebekka Johanne Knudsen

Project Manager Greenland Perspective

Natural History Museum of Denmark

University of Copenhagen

Section for Geobiology and Minerals

Oester Voldgade 5

1350 Copenhagen K

DENMARKTEL +45 35 32 22 22


DIR +45 30 50 51 13

E-mail: rekn@uni.gl


www.greenlandperspective.ku.dk

Afdelingsleder for Afdelingen for Sygepleje, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2017 eller efter aftale.

Afdelingen rummer en professionsrettet bacheloruddannelse i sygepleje, diplomuddannelse, bl.a. kliniskvejlederuddannelse.

Afdelingen har i alt 5 fastansatte undervisere ca. 50 studerende.

Vi kan tilbyde

 • Stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
 • Faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø
 • Aktivt undervisningsmiljø i udvikling
 • Engagerede og motiverede kolleger
 • Mulighed for en aktiv fritid, hvad enten du er til natur eller kultur (læs mere på: www.nuuk.gl eller i vores lille informationshæfte på http://da.uni.gl/job.aspx)

Arbejdsopgaverne omfatter

 • Den daglige ledelse af afdelingen
 • Undervisning i begrænset omfang
 • Afgivelse af indstilling og forslag til institutledelsen og institutrådet, herunder
  • Udarbejdelse af forslag til studieordninger
  • Udarbejdelse af undervisnings- og eksamensplan.
  • Udarbejdelse af forsknings- og formidlingsplan.
  • Udarbejdelse af forslag til afdelingens organisation, herunder udpegning af studieledere og studievejledere.
  • Fremsendelse af forslag til medlemskab i instituttets innovations- og kvalitetsfremmeråd

Det forventes, at afdelingslederen

 • Er interesseret i et dynamisk samarbejde i hverdagen med et engageret medarbejderteam
 • Kan motivere og støtte et medarbejderteam til udvikling og kvalifikation
 • Er visionær og handlekraftig og har lyst til at udvikle uddannelsesmiljøet i samarbejde med praksis
 • Evner at fremme dialog og træffe beslutninger på baggrund af denne
 • Prioriterer et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Kvalifikationer

 • Sygeplejerske med relevant kandidatuddannelse gerne cand.cur., cand. Scient. sand
 • Kendskab til uddannelse og forskning inden for instituttets kernefag nationalt og internationalt
 • Evne til, at arbejde fleksibelt i forhold til administrative og akademisk faglige opgaver
 • Kendskab til samfundets behov for forskning og uddannelse. 
 • Erfaring med ledelse
 • Grønlandsk autorisation som sygeplejerske

Ansøgningsfrist: 21.04.2017.

Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen her.

Løn - og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Nærmere information om stillinger og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til: Institutleder Suzanne Møller sum@uni.gl

Ansøgning

Bilagt kopi af autorisations- og eksamensbeviser samt dokumentation for tidligere ansættelser og referencer sendes til: Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på mail: sum@uni.gl med kopi til personale@uni.gl.

Ansøgningen bedes tillige vedlagt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand. Skema til ansøgning om autorisation kan findes på hjemmesiden www.nanoq.gl/naalakkersuisut/departementer/landslægeembedet.

Stillingsbeskrivelse og kvalifikationskrav

Der opslås en stilling som adjunkt med ph.d.-forløb i litteratur og / eller medier ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Kultur, Sprog og Historie ved Afdelingen for Sprog, Litteratur og Medier.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august eller snarest muligt derefter.

Ved ansøgning om ansættelse som adjunkt med ph.d. forløb forventes ansøgere dels at have opnået karakteren A eller evt. B i sit kandidatspeciale, dels at have en af to profiler:

 • grønlandsk som modersmål eller tæt på modersmålsniveau og derudover en kandidateksamen inden for grønlandsk sprog, litteratur og medier
 • grønlandsk som modersmål eller tæt på modersmålsniveau og derudover en kandidatuddannelse inden for litteratur og / eller medier

Ved ansættelse som adjunkt med ph.d. forløb, bliver arbejdsopgaverne på undervisningssiden primært at varetage undervisning inden for grønlandsk litteratur og medievidenskab på 1. og 2. studieår af bacheloruddannelsen, at indgå i undervisningen inden for grønlandsk litteratur og medier på 3. studieår af bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen, samt at varetage vejledning af studerende på bachelorniveau og kandidatniveau inden for grønlandsk litteratur og grønlandske medier.

Til stillingen er knyttet en forskningsforpligtelse – og den nærmere tilrettelæggelse af undervisningsperioder og forskning i ph.d.-projektet aftales med hovedvejleder og afdelingen.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 med fire institutter, herunder Institut for Grønlandsk, som senere blev Institut for Sprog, Litteratur og Medier. Med universitetsreformen i 2008 (fusionering, ekstern bestyrelse m.m.) skiftede instituttet navn til Afdelingen for Sprog Litteratur og Medier under et fusioneret Ilimmarfik Institut.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, har tre institutter: Ilimmarfik Instituttet, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Ilimmarfik Instituttet omfatter fire klassiske universitetsuddannelser samt tre professionsrettede bacheloruddannelser. De er placeret i hver sin afdeling: Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier, Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie, Afdeling Samfundsvidenskab, Afdeling for Teologi, Afdeling for Journalistik, Afdeling for Sociale Forhold samt Afdeling for Oversættelse og Tolkning.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

På Afdelingen for Sprog, Litteratur og Medier udbydes en 3-årig bacheloruddannelse, en 5-årig etfags kandidatuddannelse (bachelor + overbygning), en hovedfagsuddannelse i på 3½ år og en sidefagsuddannelse på 1½ år – alle dækkende sprog, litteratur og medier. De to sidste sigter på undervisning i gymnasiet. Ved Afdelingen for Sprog, Litteratur og Medier er der fem fuldtidsansatte med undervisnings- og forskningsforpligtelse samt omkring 50 studerende.

Ansøgningen

Ansøgning om ansættelse som adjunkt med ph.d. forløb skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer
 • Bilag 3: Evt. dokumentation for pædagogikum
 • Bilag 4: Liste over eventuelle publikationer
 • Bilag 4: Beskrivelse af ph.d. projekt i henhold til universitetets retningslinjer, inkl. et budget

Retningsliner for ph.d. findes her: http://www.uni.gl/media/1538536/faelles-phd-retningslinjer-ilisimatusarfik-til-godkendelse-i-ar-2016-v-19-april-2.pdf)

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. Udvalgets indstilling vil i sin helhed blive tilsendt samtlige ansøgere.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Karen Langgård, +299 36 24 03, kala@slm.uni.gl.

Ansøgningen stiles til institutleder Gitte Adler Reimer. Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, litteratur / medier”. Hvis ansøgningen alene sendes som fysisk brev, skal alle bilag vedlægges i tre eksemplarer. Ansøgningen sendes med samtlige bilag, herunder de valgte publikationer, til:

Ilisimatusarfik

Postboks 1061

3900 Nuuk

Grønland

Eller til: job@uni.gl

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest d. 12. april 2017.

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, søger en lektor/adjunkt/adjunkt med ph.d.-forløb i socialvidenskab med henblik på undervisning og forskning på Socialrådgiveruddannelsen.

Stillingen er ledig til besættelse 1. juni 2017.

Afdeling for Sociale Forhold har for øjeblikket ca. 60 studerende, og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Derudover har afdelingen en kursusafdeling som varetager decentral socialrådgiver-uddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen. Socialrådgiveruddannelsen har 6 fastansatte undervisere, inklusiv en faglig afdelingsleder.

På socialrådgiveruddannelse undervises der i følgende fagområder på det sociale felt:

 • Børn og unge
 • Udsatte familier
 • Marginalisering
 • Handicap
 • Arbejdsmarkedsvilkår
 • Tværfagligt samarbejde
 • Sociallovgivning, forvaltningslov og sagsbehandlingslov m.v.

Stillingen indebærer en forpligtelse til undervisning, vejledning, forskning og medvirken til faglig udvikling af fagområderne. 

Ansøgere til stillingen som adjunkt eller lektor skal have en relevant universitetsuddannelse og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer. Der vil være mulighed for at tiltræde stillingen som adjunkt med et sideløbende ph.d.- forløb.

Alle ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktiske egen.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:

 • Socialrådgiveruddannelse med videreuddannelse
 • Cand.Soc. eller tilsvarende
 • Relevant ph.d. grad for adjunkt- eller lektoransøgere
 • Undervisningserfaring
 • Videnskabelige kvalifikationer

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk/nordisk, engelsk eller grønlandsk.

Ansøgningen

Ansøgere skal klart angive om der søges en stilling som lektor, adjunkt eller adjunkt med ph.d.-forløb.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer herunder ph.d.-bevis
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på personer hvorfra, der kan hentes reference
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Vedlagte værker (jfr. bilag 8) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til fremtidige forskning

Ansøgere der ønsker at søges stillingen som adjunkt med ph.d.-forløb skal opfylde kriterierne i retningslinjer for indskrivning som ph.d.-studerende: http://www.uni.gl/media/1538536/faelles-phd-retningslinjer-ilisimatusarfik-til-godkendelse-i-ar-2016-v-19-april-2.pdf.

 • Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuel port folie og bevis for adjunkt pædagogikum)
 • Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøger udvælger højst tre publikationer som er særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. 

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til fg. Institutleder Tine Pars, telefon: +299 38 56 02, e-mail: tipa@uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling Adjunkt/lektor” og sendes med bilag, inklusiv de valgte publikationer i tre eksemplarer, til:

Ilisimatusarfik

Postboks 1061

3900 Nuuk

Grønland

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest d. 31/3-2017.

 


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere